Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

9 § (1.10.2004/895)

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Mom. 2

För den tid som avses i 2 § föreligger rätt till förmån enligt denna lag från och med ikraftträdandet. För studier föreligger rätt till förmån enligt denna lag till den del den kalkylerade studietid som avses i 3 § 2 mom. hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.

Mom. 3

De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Beloppen justeras med lönekoefficienten till nivån vid beräkningstidpunkten. (7.12.2007/1190)

Mom. 4

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Föregående paragraf – 8 §