Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

8 §

Mom. 1

För att täcka de utgifter och kostnader som Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna åsamkas av förmåner enligt denna lag skall till Pensionsskyddscentralen av statens medel årligen på ansökan av Pensionsskyddscentralen betalas ersättning enligt de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentralen gottgör pensionsanstalterna med de medel som erhållits av staten i enlighet med ovan nämnda grunder av social- och hälsovårdsministeriet.

Mom. 2

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn har rätt att få ersättning för den anmälan som avses i 6 §. (7.12.2007/1190)

Föregående paragraf – 7 § Följande paragraf – 9 §