Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

6 §

Mom. 1

För att en förmån enligt 2 § ska kunna fastställas ska barnets förälder i den ansökan om stöd för hemvård av barn som riktas till Folkpensionsanstalten eller till den kommun på Åland som beviljar stöd för hemvård av barn uppge om han eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på grund av vården av ett barn under tre år. Dessutom ska sökanden på begäran av en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen vid behov lägga fram en utredning om att han eller hon uppfyller förmånsvillkoren. (7.12.2007/1190)

Mom. 2

Läroanstalterna skall underrätta Folkpensionsanstalten om avlagda examina enligt 3 § på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Mom. 3

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalar stöd för hemvård av barn ska på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som den förfogar över och som behövs för avgörande av förmånsärendet. (7.12.2007/1190)

Föregående paragraf – 5 § Följande paragraf – 7 §