Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

5 § (7.12.2007/1190)

Mom. 1

Förmånen tillväxer med 1/8 procent per kalendermånad på basis av den grund som anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och betalas av den pensionsanstalt enligt 107 § i lagen om pension för arbetstagare som sköter pensionsskyddet enligt en lag som avses i 1 §, och i andra fall än de som avses i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen från och med den tidpunkt då den pension som den beviljat börjar, dock inte tidigare än från och med det att den som ansöker om förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 § avsedd lag, ska den förmån som avses i denna lag betalas av den pensionsanstalt där pensionsskyddet har ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Mom. 2

Om sökandens pensionsrätt har överförts till Europeiska unionens pensionssystem på basis av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999), beräknar och betalar Keva förmånen enligt denna lag på ansökan av förmånstagaren. Förmånen betalas från och med den tidpunkt då personen har rätt till pension på basis av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. (29.1.2016/83)

Föregående paragraf – 4 § Följande paragraf – 6 §