Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

4 § (11.6.2020/458)

Mom. 1

Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen ska fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § nämnd lag före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro.

Mom. 2

Förmånen tjänas dock inte in av en person som får invalid-, arbetslivs- eller ålderspension enligt en lag som nämns i 1 §.

Föregående paragraf – 3 § Följande paragraf – 5 §