Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

3 § (1.10.2004/895)

Mom. 1

På grundval av studier har personer som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre eller lägre högskoleexamen rätt till förmånen för högst fem år. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad.

Mom. 2

På basis av en högre högskoleexamen föreligger rätt till förmånen för fem år, på basis av en yrkeshögskoleexamen för fyra år samt på basis av en lägre högskoleexamen och en yrkesinriktad grundexamen för tre år. Om en person har avlagt flera examina, föreligger dock rätt till förmånen för sammanlagt högst fem år.

Mom. 3

En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) eller motsvarande studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning. (7.12.2007/1190)

Mom. 4

Närmare bestämmelser om erhållandet av förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Föregående paragraf – 2 § Följande paragraf – 4 §