Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

2 § (7.12.2007/1190)

Mom. 1

Rätt till förmånen har en förälder som på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller motsvarande stöd för hemvård av barn enligt Ålands landskapslagstiftning. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Föregående paragraf – 1 § Följande paragraf – 3 §