Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 27.6.2003/644

Visa författningen i sin helhet

1 § (11.6.2020/458)

Mom. 1

I denna lag bestäms om en förmån som växer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när pension beviljas med stöd av följande lagar:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),

5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),

6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

Följande paragraf – 2 §