Verkställighetsavtal om tillämpning av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering

I enlighet med artikel 14 i överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering (nedan ”Finland” eller ”avtalsparten”) och Republiken Koreas regering (nedan ”Korea” eller ”avtalsparten”), undertecknad den 9 september 2015, ingår de behöriga myndigheterna detta verkställighetsavtal i enlighet med bestämmelserna nedan i syfte att genomföra överenskommelsen.
 

Artikel 1
Definitioner

1. Vid tillämpning av detta verkställighetsavtal avses med

a) ”överenskommelse” den överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Korea som undertecknats den 9 september 2015,

b) ”avtal” detta verkställighetsavtal.

2. De termer som används i detta avtal har samma innebörd som i överenskommelsen.

Artikel 2
Behöriga institutioner

De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 d i överenskommelsen är

a) när det gäller Finland:

i) den pensionsanstalt som beviljar och betalar ut arbetspensionen

ii) Pensionsskyddscentralen (PSC) som utfärdar intyg om socialförsäkring

b) när det gäller Korea: Nationella pensionsservicen (National Pension Service).

Artikel 3
Förbindelseorgan

1. För tillämpningen av överenskommelsen och detta avtal är förbindelseorganen som avses i artikel 14 i överenskommelsen

a) när det gäller Finland: Pensionsskyddscentralen (PSC)

b) när det gäller Korea: Nationella pensionsservicen (National Pension Service). 

2. Förbindelseorganen ska sinsemellan 

a) fastställa de förfaranden, formulär, intyg och meddelanden som behövs i tillämpningen av överenskommelsen och detta avtal,

b) vidta åtgärder för att informera berörda personer om deras rättigheter och om lämpliga förfaranden för att komma i åtnjutande av dessa rättigheter,

c) på årlig basis utbyta statistiska uppgifter om

i) de utbetalningar som gjorts med stöd av överenskommelsen, däribland antalet förmånstagare och förmånernas värde i pengar per förmånsslag, och

ii) antalet intyg som utfärdats i enlighet med artikel 5 i verkställighetsavtalet.

Artikel 4
Kommunikationen mellan de behöriga institutionerna och förbindelseorganen

1. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen kan stå i direkt kontakt med varandra och med berörda personer.

2. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen kommunicerar med varandra på engelska.

Artikel 5
Intyg om socialförsäkring

1. När den ena avtalspartens lagstiftning enligt bestämmelserna i del II i överenskommelsen är tillämplig ska den berörda arbetstagaren eller företagaren på begäran av arbetsgivaren och arbetstagaren eller företagaren utfärdas ett intyg som bekräftar att arbetstagaren eller företagaren alltjämt omfattas av avtalspartens lagstiftning och där intygets giltighetstid anges. När en arbetstagare utstationeras ska intyget utfärdas i två exemplar, ett för arbetstagaren och ett för arbetsgivaren.

2. Intygen utfärdas av

a) Pensionsskyddscentralen (PSC) när Finlands lagstiftning är tillämplig,

b) Nationella pensionsservicen (National Pension Service) när Koreas lagstiftning är tillämplig.

3. En kopia av ett utfärdat intyg skickas till den andra avtalspartens förbindelseorgan.

Artikel 6
Utbyte av information

1. Vardera avtalspartens förbindelseorgan ska förse den andra avtalspartens förbindelseorgan med en förteckning över händelser som rör förmånstagarna ifråga, däribland uppgifter om död, adressförändring och ändrat civilstånd. Förbindelseorganen beslutar sinsemellan om detaljerna i förfarandet.

2. Förbindelseorganen kan avtala om elektroniskt utbyte av uppgifter så fort det är möjligt, om bägge avtalsparter uppfyller de nödvändiga lagstiftningskraven och tekniska kraven.

3. På personuppgifter som en avtalsparts förbindelseorgan lämnar till den andra avtalspartens förbindelseorgan tillämpas bestämmelsen i artikel 16 i överenskommelsen.

Artikel 7
Inlämning av handlingar

Berörda personer ska lämna in förmånsansökningar, besvär, relaterade handlingar och andra anmälningar eller underrättelser till den behöriga institutionen eller till förbindelseorganet. 

Artikel 8
Behandling av ansökningar

1. En behörig institution eller ett förbindelseorgan som får en ansökan ska

a) stämpla eller förse handlingen med inkommandedatum, och

b) utföra följande åtgärder:

i) verifiera den sökandes identitet

ii) granska personuppgifterna i ansökan

iii) kontrollera att alla punkter i ansökan har fyllts i, och om den är bristfällig, se till att saknade uppgifter inhämtas

iv) vid behov ta kopior av de originalhandlingar som har lämnats in som stöd för ansökan och bestyrka dem, och

c) utan dröjsmål sända ansökningsblanketten och originalhandlingarna ifråga eller bestyrkta kopior av dem till den andra avtalspartens förbindelseorgan, och

d) utöver ansökan och handlingarna som lämnats in till stöd för ansökan med avseende på ansökan lämna in uppgifter som anger försäkringsperioderna.

2. Den andra avtalspartens behöriga institution avgör den sökandes rätt till pension och skickar beslutet direkt till den sökande och bifogar uppgifter om sökande av rättelse eller ändring.

3. Förbindelseorganet meddelar den andra avtalspartens förbindelseorgan beslutet om rätten till pension. Vid avslag på ansökan ska det pensionsslag som avslås och varför det avslås anges. Vid beviljande av pension ska datum för beslutet samt pensionsslag och pensionsbelopp anges.

Artikel 9
Läkarundersökningar

1. Den behöriga institutionen hos en avtalspart ska via förbindelseorganet och avgiftsfritt tillhandahålla den andra avtalspartens behöriga institution med tillgängliga medicinska uppgifter och dokumentation som hänför sig till den sökandes eller förmånstagarens arbetsoförmåga. 

2. Om den behöriga institutionen hos en avtalspart via förbindelseorganet kräver att den sökande eller förmånstagaren som bor på den andra avtalspartens territorium ska undergå en läkarundersökning, ska den behöriga institutionen hos den senare avtalsparten på begäran av den förstnämnda avtalspartens behöriga myndighet via förbindelseorganet se till att sådan ordnas på bekostnad av den behöriga institution som kräver undersökningen.

3. Den behöriga institutionen eller förbindelseorganet hos en avtalspart ersätter de kostnader som anges i punkt 2 utifrån en kostnadsredogörelse från den andra avtalspartens förbindelseorgan. 

Artikel 10
Ändringsansökningar och anknytande handlingar

En behörig institution eller ett förbindelseorgan som får ändringsansökningar med anknytande handlingar som hänför sig till den andra avtalspartens lagstiftning ska 

a) stämpla eller förse handlingarna med inkommandedatum, och

b) registrera att handlingarna har tagits emot, samt 

c) så fort som möjligt sända handlingarna till den andra avtalspartens förbindelseorgan. 

Artikel 11
Ömsesidigt bistånd 

1. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen ska samarbeta för att underlätta behandlingen av ansökningar som lämnats in i enlighet med överenskommelsen och också när det gäller tillämpningen av överenskommelsen i övrigt.

2. Vardera avtalspartens behöriga institutioner och förbindelseorgan ska vidta alla åtgärder som kan anses nödvändiga och lämpliga för att förbättra tillämpningen av överenskommelsen.

3. Representanter för förbindelseorganen ska träffas vid behov för att diskutera frågor som gäller tillämpningen av överenskommelsen och detta avtal. 

Artikel 12
Översyn av avtalet

Detta avtal kan ändras genom överenskommelse mellan avtalsparternas behöriga myndigheter.

Artikel 13
Avtalets giltighetstid

Detta verkställighetsavtal träder i kraft den dag överenskommelsen träder i kraft och har samma giltighetstid. 

Artikel 14
Tilläggsbestämmelse

Syftet med detta verkställighetsavtal är att underlätta förvaltningsförfarandena och samarbetet och det ska endast tillämpas inom ramen för överenskommelsen och i enlighet med bägge avtalsparters lagstiftning.


Upprättat i två exemplar .............. ………… på finska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. Vid tolkningsskiljaktigheter ska den engelska texten gälla.