Genomförandeavtal om tillämpning av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering

I enlighet med artikel 11 i överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering (nedan Finland eller avtalsstaten) och Folkrepubliken Kinas regering (nedan Kina eller avtalsstaten), ingår de behöriga myndigheterna detta genomförandeavtal i syfte att genomföra överenskommelsen i enlighet med följande bestämmelser:
 

Artikel 1
Definitioner

1. Vid tillämpning av detta genomförandeavtal avses med

a) ”överenskommelse” överenskommelsen om social trygghet mellan Finlands regering och Kinas regering, undertecknad den 22 september 2014,

b) ”avtal” detta genomförandeavtal.

2. De termer som används i detta avtal har samma innebörd som i överenskommelsen.

Artikel 2
Behöriga institutioner

1. De behöriga institutioner som avses i artikel 1 i överenskommelsen är

a) när det gäller Finland: Pensionsskyddscentralen (PSC)

b) när det gäller Kina: Socialförsäkringsförvaltningen vid ministeriet för arbetsmarknad och social trygghet.

2. De behöriga institutionerna ska

a) gemensamt fastställa de förfaranden, formulär, intyg och meddelanden som behövs i tillämpningen av överenskommelsen och detta avtal,

b) på årlig basis utbyta statistiska uppgifter vid en gemensamt överenskommen tidpunkt.

Artikel 3
Förbindelseorgan

1. Förbindelseorgan för kontakt och informationsutbyte med avseende på tillämpning av överenskommelsen och detta avtal är

a) när det gäller Finland: Pensionsskyddscentralen (PSC)

b) när det gäller Kina: Socialförsäkringsförvaltningen vid ministeriet för arbetsmarknad och social trygghet.

2. Kontaktuppgifterna till förbindelseorganen anges i bilaga 1.

Artikel 4
Kontakten mellan de behöriga institutionerna och förbindelseorganen

1. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen står i direkt kontakt med varandra och med berörda personer.

2. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen kommunicerar med varandra på engelska.

Artikel 5
Intyg om socialförsäkring

1. När den ena avtalsstatens lagstiftning enligt bestämmelserna i del II i överenskommelsen är tillämplig ska den enligt artikel 2.1 behöriga institutionen i den avtalsstaten på begäran av en arbetsgivare, arbetstagare eller företagare utfärda ett intyg som bekräftar att arbetsgivaren, arbetstagaren eller företagaren i fråga alltjämt omfattas av den avtalsstatens lagstiftning samt ange intygets giltighetstid. När en arbetstagare utstationeras ska intyget utfärdas i två exemplar, ett för arbetstagaren och ett för arbetsgivaren. Intygsmallar finns i bilaga 2 till detta avtal.

2. Intyg utfärdas av

a) Pensionsskyddscentralen (PSC) när Finlands lagstiftning är tillämplig,

b) Socialförsäkringsförvaltningen vid ministeriet för arbetsmarknad och social trygghet när Kinas lagstiftning är tillämplig.

3. En kopia av ett utfärdat intyg skickas till den andra avtalsstatens behöriga institution.

Artikel 6
Utbyte av information

1. På begäran av den ena behöriga institutionen tillhandahåller den andra behöriga institutionen

a) nödvändig och tillgänglig information om genomförandet av överenskommelsen och detta avtal,

b) levnadsattest för pensionstagare.

2. De behöriga institutionerna utbyter uppgifter elektroniskt under förutsättning att de nödvändiga rättsliga och tekniska kraven uppfylls i bägge avtalsstater.

3. På personuppgifter som den behöriga institutionen i den ena avtalsstaten lämnar till den behöriga institutionen i den andra avtalsstaten tillämpas artikel 13 i överenskommelsen.

Artikel 7
Ömsesidigt bistånd

1. Avtalsstaternas behöriga institutioner och förbindelseorgan ska samarbeta i alla frågor som gäller genomförandet av överenskommelsen. 

2. Avtalsstaternas behöriga institutioner och förbindelseorgan ska vidta alla åtgärder de anser nödvändiga och ändamålsenliga för att förbättra genomförandet av överenskommelsen. 

3. Representanter för de behöriga institutionerna och förbindelseorganen träffas vid behov turvis i vardera avtalsstaten för att diskutera frågor som gäller genomförandet av överenskommelsen.

Artikel 8
Befrielse från avgifter

Informationsutbytet och det ömsesidiga biståndet enligt artiklarna 6 och 7 är avgiftsfritt och debiteras inte.

Artikel 9
Översyn av avtalet

Detta avtal kan ändras genom överenskommelse mellan avtalsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 10
Avtalets giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den dag överenskommelsen träder i kraft och har samma giltighetstid.


Undertecknat den 18 oktober 2016 i två exemplar på finska, kinesiska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. Vid tolkningsskiljaktigheter ska den engelska texten gälla.


Bilaga 1
Förbindelseorganens kontaktuppgifter


I FINLAND:

Pensionsskyddscentralen (PSC)

1. I frågor som gäller tillämplig lagstiftning och utstationering, vänligen kontakta 

Juridiska avdelningen 

FI - 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Finland

Avdelningen för utländska pensionsärenden
FI - 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Finland 

Tfn  +358 29 411 2816 (vardagar kl. 8–16)
Fax +358 29 411 2616
E-post: ulkomaanasiat@etk.fi

2. I frågor som gäller arbetspension, vänligen kontakta

Avdelningen för utländska pensionsärenden
FI - 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Finland

Tfn  +358 29 411 2818 (vardagar kl. 8–16)
Fax +358 29 411 2610
E-post: ulkomaiset.elakeasiat@etk.fi


I KINA:

Socialförsäkringsförvaltningen
Ministeriet för arbetsmarknad och social trygghet

Huangcheng International Center, No.138 Andingmenwaidajie, Dongcheng District, Beijing, 100011
The People’s Republic of China

Tfn  +86 10 899 46773
Fax +86 10 899 46770
E-post: celiayq@163.com, jiangtingting@mohrss.gov.cn


Bilaga 2
Intyg om omfattningen av lagstiftningen

Intyget som PDF.