Avtal om verkställighet av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Japan om social trygghet

I enlighet med artikel 19.1 a i den i Helsingfors den 23 september 2019 undertecknade överenskommelsen mellan Republiken Finland och Japan om social trygghet har de behöriga myndigheterna i Finland och Japan beslutat följande:

Del I
Allmänna bestämmelser

Artikel 1
Definitioner

1. I detta verkställighetsavtal avses med Överenskommelse den i Helsingfors den 23 september 2019 undertecknade överenskommelsen mellan Republiken Finland och Japan om social trygghet.

2. Varje annan term i detta avtal har samma innebörd som i Överenskommelsen.

Artikel 2
Behöriga institutioner i Finland och förbindelseorgan

1. De behöriga institutioner i Finland som avses i artikel 1.1 f i Överenskommelsen är

(a) med avseende på beviljande och utbetalning av arbetspension

pensionsanstalterna, och

(b) med avseende på intyg om tillämplig lagstiftning

Pensionsskyddscentralen (PSC).

2. I enlighet med artikel 19.1 b i Överenskommelsen är de utsedda förbindelseorganen

(a) med avseende på Finland

Pensionsskyddscentralen (PSC),

(b) med avseende på Japan

(i) i fråga om folkpension samt pensionsförsäkring för arbetstagare när det gäller personer som hör till kategori I i pensionsförsäkringen för arbetstagare Japans hälso-, arbets- och välfärdsminister samt pensionsanstalten i Japan (JPS),

(ii) i fråga om pensionsförsäkring för arbetstagare när det gäller personer som hör till kategori II i pensionsförsäkringen för arbetstagare Förbundet för de offentligt anställdas föreningar för ömsesidigt bistånd (the Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations),

(iii) i fråga om pensionsförsäkring för arbetstagare när det gäller personer som hör till kategori III i pensionsförsäkringen för arbetstagare Pensionsfondsföreningen för anställda inom lokalförvaltningen (the Pension Fund Association for Local Government Officials),

(iv) i fråga om pensionsförsäkring för arbetstagare när det gäller personer som hör till kategori IV i pensionsförsäkringen för arbetstagare Samfundet för stöd och ömsesidigt bistånd inom privatskolor i Japan (the Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan), och

(v) i fråga om sysselsättningsförsäkring Japans hälso-, arbets- och välfärdsminister.

Del II
Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel 3
Intyg om tillämplig lagstiftning

1. Om lagstiftningen i en fördragsstat är tillämplig på en person med stöd av artikel 7, 8, 9.2, 10 eller 12 i Överenskommelsen, ska den behöriga institutionen eller förbindelseorganet i den fördragsstaten, på begäran av arbetsgivaren eller de berörda personerna, utfärda ett intyg som bekräftar att personen i fråga omfattas av den statens lagstiftning och som anger giltighetstiden för intyget. Intyget bekräftar att personen i fråga är befriad från tillämpningen av lagstiftningen om obligatorisk försäkring i den andra fördragsstaten.

2. Den behöriga institution eller det förbindelseorgan i en fördragsstat som utfärdar det intyg som avses i 1 punkten ska sända en kopia av intyget eller uppgifterna i intyget till förbindelseorganet i den andra fördragsstaten i enlighet med behovet hos förbindelseorganet i den fördragsstaten, om förbindelseorganen i båda fördragsstatera så beslutar.

3. Om en arbetstagare eller företagare med stöd av artikel 7.2, 7.4 eller 12.2 i Överenskommelsen beviljas fortsatt befrielse från lagstiftningen i den fördragsstat där han eller hon arbetar, får den fortsatta befrielsen inte vara längre än tre år.

Del III
Förmånsbestämmelser

Artikel 4
Omvandling av försäkringsperioder

Omvandling av det sammanlagda antalet försäkringsperioder i enlighet med artikel 14.1 eller 18.1 i Överenskommelsen:

(a) Vid tillämpningen av artikel 14.1 i Överenskommelsen ska de behöriga institutionerna i Japan för år 2005 och alla därpå följande kalenderår godkänna en försäkringsperiod på tolv månader för en sådan försäkringsperiod på ett år enligt finsk lagstiftning som bekräftats av de behöriga institutionerna i Finland. De försäkringsperioder som godkänns av de behöriga institutionerna i Japan ska inte omfatta sådana månader som redan har räknats in i en försäkringsperiod enligt japansk lagstiftning. Det sammanlagda antalet månader i de försäkringsperioder som räknas enligt villkoren i denna punkt och de månader som redan räknats in i försäkringsperioder enligt japansk lagstiftning får inte överstiga tolv månader på ett år.

(b) Vid tillämpningen av artikel 18.1 i Överenskommelsen ska de behöriga institutionerna i Finland för år 2005 och alla därpå följande kalenderår godkänna en försäkringsperiod på ett år för tolv månader av sådana försäkringsperioder enligt japansk lagstiftning som bekräftats av de behöriga institutionerna i Japan. De försäkringsperioder som godkänns av de behöriga institutionerna i Finland ska inte omfatta sådana perioder som redan har räknats in i en försäkringsperiod enligt finsk lagstiftning.

Artikel 5
Inlämnande av ansökningar, besvärsskrifter och meddelanden

1. Om en behörig institution i en fördragstat tar emot en förmånsansökan, besvärsskrift eller något annat meddelande som omfattas av lagstiftningen i den andra fördragsstaten ska den utan dröjsmål via sitt förbindelseorgan sända denna förmånsansökan, besvärsskrift eller detta meddelande till förbindelseorganet i den andra fördragsstaten och ange datum för mottagandet.

2. Den behöriga institutionen i den första fördragsstaten ska via sitt förbindelseorgan till förbindelseorganet i den andra fördragsstaten lämna alla de uppgifter om ansökan som institutionen förfogar över och som den behöriga institutionen i den andra fördragsstaten kan behöva för att fatta beslut om beviljande av förmåner.

3. Den behöriga institution i en fördragsstat som tar emot en ansökan som först tagits emot av en behörig institution i den andra fördragsstaten ska på begäran av den behöriga institutionen i den andra fördragsstaten utan dröjsmål via sitt förbindelseorgan lämna alla de uppgifter om ansökan som institutionen förfogar över och som den behöriga institutionen i den andra fördragsstaten kan behöva för att fatta beslut om beviljande av förmåner.

4. Förbindelseorganet i den första fördragsstaten granskar uppgifterna i ansökan om personen i fråga och bekräftar att uppgifternas riktighet baserar sig på styrkande handlingar.  Förbindelseorganen i fördragsstaterna kommer sinsemellan överens om vilka uppgifter denna punkt ska gälla och om andra förfaranden som hänför sig till punkten.

5. Utöver den ansökan och de uppgifter som avses i 1, 2 och 3 punkten i denna artikel ska förbindelseorganet i den första fördragsstaten sända de gemensamt överenskomna blanketterna till förbindelseorganet i den andra fördragsstaten på finska och japanska. Fälten i blanketterna kan fyllas i på antingen engelska, finska eller japanska.

Del IV
Särskilda bestämmelser

Artikel 6
Utbyte av statistiska uppgifter

Förbindelseorganen i fördragsstaterna ska årligen utbyta statistiska uppgifter om de intyg som utfärdats i enlighet med artikel 3.1 i detta verkställighetsavtal och om de betalningar fördragsstaterna gjort i enlighet med Överenskommelsen, inklusive antalet förmånstagare och beloppet av förmåner indelat enligt förmånsslag. Denna statistik lämnas in i den form som förbindelseorganen i fördragsstaterna kommer överens om.

Artikel 7
Blanketter och detaljerade förfaranden

Förbindelseorganen i fördragsstaterna beslutar i samarbete med de behöriga myndigheterna om de blanketter och detaljerade förfaranden som krävs för att verkställa Överenskommelsen.

Artikel 8
Ömsesidigt bistånd

För att säkerställa ett effektivt verkställande av Överenskommelsen och av detta verkställighetsavtal ska de behöriga myndigheterna eller behöriga institutionerna i båda fördragsstaterna vid behov diskutera frågor som hänför sig till fastställandet av tillämplig lagstiftning, behandlingen av förmåner eller något annat ärende i anknytning till Överenskommelsen eller detta avtal.

Artikel 9
Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den dag Överenskommelsen träder i kraft och ska gälla så länge Överenskommelsen är i kraft.

2. Detta avtal kan ändras när som helst skriftligen och med samtycke av de behöriga myndigheterna i fördragsstaterna. De behöriga myndigheterna kan dock skriftligen underrätta varandra om ändringar i de behöriga institutionernas eller förbindelseorganens namn utan att behöva ändra detta avtal.

Upprättad i två exemplar i Helsingfors den 19 oktober 2021 på engelska.

BEHÖRIG MYNDIGHET I FINLAND BEHÖRIG MYNDIGHET I JAPAN
Social- och hälsovårdsministeriet Nationella polismyndigheten
Kommunikations- och inrikesministeriet
Finansministeriet
Undervisnings-, kultur-, idrotts-, vetenskaps- och teknologiministeriet
Hälso-, arbets- och välfärdsministeriet