Innehållsförteckning
SPELASR

Pensionsstadga för Finlands Bank

Med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998) och enligt 17 kap. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) har bankfullmäktige fastställt följande pensionsstadga för Finlands Bank.

1 §

Mom. 1

Finlands Banks anställda har rätt till pension av bankens medel enligt pensionsskyddet i lagen om statens pensioner (1295/2006) med beaktande av bestämmelserna om lagens syfte och tillämpningsområde (1 kap.), pensions- och rehabiliteringsförmåner (2 kap.), fastställande av pension (3 kap.), familjepension (4 kap.), ansökan om pension och förhandsbeslut (6 kap.) och utbetalning av pension (8 kap.) i tillämpliga delar. För sökande av ändring (12 kap.) finns försäkringsdomstolen.

Vid tillämpning av lagen ska förmånerna enligt tjänstekollektivavtalet om arbetslöshetsersättning från Finlands Bank likställas med förmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

2 §

Mom. 1

Det som föreskrivs om Statskontoret, finansministeriet och anställning i lagen om statens pensioner och lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) ska vid tillämpning av denna pensionsstadga också gälla Finlands Bank och anställning vid Finlands Bank. Som aktörer enligt lagen om statens pensioner motsvaras Statskontoret och finansministeriet av riksdagens bankfullmäktige och Finlands Banks direktion enligt bestämmelserna om Finlands Banks behörighet samt av Finlands Banks pensionsanstalt och pensionsfond enligt beslut om dem.

3 §

Mom. 1

Genom denna pensionsstadga upphävs pensionsstadgan (13.12.1966) och familjepensionsstadgan (3.6.1969) för Finlands Bank i tillämpliga delar i analogi med lagen om införande av lagen om statens pensioner.

Denna pensionsstadga träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 15 december 2006