Innehållsförteckning
C13R

Kartor, vilka pensionsskyddscentralens styrelse fastställt över de enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare registrerbara tilläggsförmånerna (Kartor över tilläggsförmåner)

(Kartor över tilläggsförmåner)

Karta över registrerbara tilläggsförmåner enligt 11 § APL

 

Anpassning av de registrerade tilläggsfömånerna till de lagändringar som träddei kraft 1.1.2005

Mom. 1

 

Enligt 11 § 8 mom. i APL (634/2003) försäkras förbättringarna i villkoren för erhållande av minimiförmåner inte längre efter 31.12.2004. Försäkrandet av de kvantitativa tilläggsförmåner, som var i kraft vid tidpunkten för regeringens proposition beträffande lagändringen (242/2002 rd) 1.11.2002 och som fortgår 31.12.2004, fortsätter i form av fixerade eurobelopp. De belopp, som skall fixeras 31.12.2004 fås genom att räkna ut den målsatta ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjetilläggspensionen samt begravningsbidragets belopp enligt den karta över registrerbara tilläggsförmåner som gäller vid denna tidpunkt. Det fixerade eurobeloppet justeras årligen enligt lönekoefficienten.

Vid tidpunkten för pensionsfallet godkänns köp av tilläggspension, om pensionsnivån i sin helhet i annat fall skulle understiga den i försäkringsavtalet bestämda gränsen.

I punkt XII i kartan finns bestämmelserna om hur den målsatta tilläggspensionen bestäms i specialfall, om köp av tilläggspension genom engångsbetalning vid tidpunkten för pensionsfallet och om rätten att erhålla pension eller begravningsbidrag enligt villkoren för tilläggspensionsskydd.

 

Karta över registrerbara tilläggsförmåner enligt 11 § i APL som är i kraft 31.12.2004

I Förbättringar beträffande villkoren för erhållande av minimiförmåner

a) Pensionsåldern

Pensionsåldern får väljas förutom till 65 år också till hela år som är lägre.

b) Utvidgningen av villkoren för familjepension

Villkoren för familjepension får utvidgas som följer:

1) Vid familjepension iakttas inte i 4 a § 2 och 3 mom. APL och i ikraftträdelsestadgandets 2 mom. i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare som gavs 9.2.1990 (100/90) nämnda åldersgräns för efterlevande make vid förmånslåtarens död, tidsbegränsning gällande äktenskapets längd och inte åldersgränsen 50 år för efterlevande make vid ingående av äktenskap. Om den efterlevande maken dock på basen av ett tidigare äktenskap har rätt till pension som motsvarar familjepension enligt i 8 § 4 mom. APL nämnda lagar, pensionsreglemente eller pensionsstadgor, är han eller hon inte berättigad till ny familjepension.

Åldersgränsen för efterlevande make vid förmånslåtarens död är 40 år för änkor födda före 1.7.1950 och för övriga efterlevande makar 50 år. Tidsbegränsningen gällande äktenskapets längd är tre år för änkor födda före 1.7.1950, som var gifta med förmåns-låtaren 1.7.1990, och för övriga efterlevande makar fem år.

Tidsbegränsningen för äktenskapet skall dock tillämpas om förmånslåtaren från det äktenskapet ingåtts intill sin död varit arbetsoförmögen i sådan grad som berättigar till full invalidpension; och

2) Åldersgränsen 18 år i 4 a och 4 b § APL ändras till 21 eller 24 år.

II Storleken av ålders, invalid- och arbetslöshetspension

Ingår i pensionsskyddet tilläggsförmån beträffande pensionens belopp, skall pensionsåldern för tilläggsförmånens del vara densamma som i grundpensionsskyddet.

Är arbetsoförmåga föranledd av sjukdom, lyte eller skada, som arbetstagaren var behäftad med vid arbetsförhållandets början, har han rätt till invalidpension på grund av tilläggspensionsskyddet endast om han blivit arbetsoförmögen efter att ha inträtt i till-läggspensionsskyddet och tidigast ett år efter arbetsförhållandets början.

a) Storleken av ålderspension

Storleken av ålderspension skall bestämmas enligt följande principer.

Beräkningssättet för den till pension berättigande tjänstgöringstiden skall bestämmas i villkoren för pensionsskyddet. Tjänstgöringstiden kan även väljas så att den avviker från den verkliga tjänstgöringstiden. Tjänstgöringstid efter pensionsålder må icke räknas som till pensions berättigande tjänstgöringstid.

Den till full pension berättigande tjänstgöringstiden n skall väljas så, att n ligger mellan 300 och 480 månader.

Den pensionsgrundande lönen kan bestämmas på samma sätt som den är bestämd för vederbörandes grundpensionsskydd. Den pensionsgrundande lönen kan också bestäm-mas så att den högre av följande används som pensionsgrundande lön: den pensionsgrundande lönen för vederbörandes grundpensionsskydd enligt den lag som gäller efter 31.12.1995, eller den pensionsgrundande lönen för vederbörandes grundpensionsskydd enligt lagen som gäller 31.12.1995.

När den pensionsgrundande lönen räknas ut anses ett arbetsförhållande som har avslutats med stöd av 2 § 5 mom. APL ha fortgått utan avbrott.

Storleken av full tilläggspension beräknas sålunda att den av tilläggspensionen och den på samma arbetsförhållande grundade APL-grundpensionen bildade fulla målsatta pensionen utgör det i villkoren för pensionsskyddet bestämda procentbeloppet p % av den pensionsgrundande lönen. Härvid betraktas ett arbetsförhållande som avbrutits med stöd av 2 § 5 mom. APL ha fortgått utan avbrott. Är arbetstagarens till pension berättigande tjänstgöringstid kortare än den i pensionsskyddets villkor bestämda, till full pension berättigande tjänstgöringstiden n månader, utgör den målsatta pensionen den av antalet till pension berättigande hela tjänstgöringsmånader utvisande n:te delen av dessa fulla belopp.

Då full tilläggspensions belopp räknas ut kan som grundpensioner även beaktas övriga i 8 § 4 mom. APL nämnda grundpensioner som baserar sig på samma arbets- eller tjänsteförhållande under förutsättning att motsvarande arbets- eller tjänsteförhållandetider räknas till tid som berättigar till tilläggspension.

Dessutom kan tilläggspensionens storlek bestämmas så, att den av tilläggspension, som bestämts på ovan angivet sätt, utgör den proportionella del, som motsvarar den från tilläggspensionssystemets ikraftträdande till pensionsåldern beräknade andelen av hela den till tilläggspension berättigande tjänstgöringstiden.

Procenttalet p skall väljas så det är högst 66.

Den tid, som arbetstagaren möjligen tjänstgjort utöver pensionsåldern, beaktas inte vid beräkning av grundpensionen. Grundpensionerna och tilläggspensionerna skall beaktas ombildade så att de motsvarar tilläggspensionsanordningens pensionsålder.

När grundpensionen räknas ut för den tid som återstår fram till pensionsåldern beräknas den intjänade pensionen enligt den årliga intjäningsprocenten 1,5 %. Om likväl invalid- och arbetslöshetspension bestäms enligt alternativ II b 1), beräknas pensionen som tjänas in under den återstående tiden enligt 5 § 1 och 3 mom. APL.

Den del av grundpensionen som motsvarar den i 5 § 2 mom. 1 punkten APL avsedda intjänade över 1,5 procent stora årliga tillväxten, samt höjning i grundpensionen enligt 7 f § APL likställs vid beräkningen av tilläggspensionens storlek med fribreven av övriga arbetsförhållanden. Höjning av grundpensionen enligt 7 g § APL beaktas inte vid uträknande av tilläggspensionens storlek enligt punkterna II a och II b. APL-grundpensi-onen skall beräknas med beaktande av förrättad i 8 § APL och 8 § APF avsedd samordning med pensionerna i 8 § 4 mom. 1, 2, 12 och 13 punkterna APL, samt med de pensioner i 8 § 4 mom. 10 och 11 punkterna APL som av arbetsgivaren anmäls till beaktande vid begränsningen av tilläggspension. Då samordning förrättas kan även pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 3-9 punkterna APL som av arbetsgivaren anmäls till beaktande beaktas.

Då den till pension berättigande tjänstgöringstiden beräknats från en senare tidpunkt än den då arbetsförhållandet begynte, skall vid uträknandet av tilläggspensionens stor-lek av APL-grundpensionen den del, som motsvarar tid, vilken ej beaktats vid uträkningen av den målsatta pensionen likställas med fribrev av övriga arbetsförhållanden.

Tilläggspensionens belopp begränsas sålunda att den tillsammans med APL-, KAPL-, KoPL- och SjPL-ålderspensionerna, med folkpensionen och med andra sådana på arbets- och tjänsteförhållanden samt på FöPL och LFöPL underkastade företagarperioder grundade ålderspensioner, som av arbetsgivaren anmäls till beaktande, utgör högst r % av den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på. Som den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på används den högsta APL-pensi-onsgrundande lönen av ett arbetsförhållande i vilket minst ett år räknas till pensionsberättigande tid, eller den pensionsgrundande lönen som tilläggspensionen grundar sig på. Om arbetstagaren inte har rätt till grundpension på grund av ett sådant arbetsförhållande i vilket minst ett år är pensionsberättigande tid, används den pensionsgrund-ande lönen för det arbetsförhållande som tilläggspensionen grundar sig på som den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på. Vid bestämmandet av den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på betraktas ett arbetsförhållande som tilläggspensionen grundar sig på och som avslutas med stöd av 2 § 5 mom. APL ha fortgått utan avbrott.

När den ovan nämnda begränsningen görs kan i de tilläggspensionsanordningar som är i kraft 31.12.1995 en basdel på 445 mark beaktas som folkpension, eller så kan folkpensionen lämnas obeaktad. I tilläggspensionsanordningar som träder i kraft efter 31.12.1995 beaktas folkpensionen inte vid begränsningen.

Beträffande ålderspensioner som grundar sig på företagarperioder som omfattas av FöPL och LFöPL kan bestämmas att de skall beaktas vid begränsningen utan särskild anmälan av arbetsgivaren.

Procenttalet r skall väljas så att det ligger mellan 60 och 66 procent.

I pensionssystem med en lägre pensionsålder än 65 år kan till ålderspensionen anslutas en tilläggsdel, som utbetalas från pensionssystemets pensionsålder fram till 65 års åldern. Storleken av denna tilläggsdel kan bestämmas på följande alternativa sätt.

1) Storleken av tilläggsdelen är lika med det belopp, varmed den pension som börjar vid 65 års åldern vid begränsningen minskar ålderspensionens belopp.

2) Tilläggsdelen är lika med de övriga pensioner som börjar vid 65 års ålder och som skall beaktas vid begränsningen av den egentliga tilläggspensionen. Tilläggsdelen begränsas dock till sitt belopp sålunda, att tilläggspensionen under tiden från den lägre pensionsåldern fram till 65 års åldern tillsammans med de övriga ålderspensioner som skall beaktas vid begränsningen av den egentliga tilläggspensionen som börjar vid den lägre pensionsåldern, är högst r % av den pensionsgrundande lönen som begränsningen grundar sig på.

Om den ålderspension som beaktats vid bestämmandet av tilläggsdelen därvid antagits börja vid en lägre ålder än 65 år, kan den mot denna pension svarande tilläggsdelen omvandlas till en livstida ålderspension.

b) Storleken av invalid- och arbetslöshetspension

Storeken av full invalidpension och av arbetslöshetspensions tilläggspension kan fastställas på följande alternativa sätt.

1) Storleken av full invalid- och arbetslöshetspensions belopp kan bestämmas i övrigt som storleken av ålderspensionens tilläggspension, men vid beräkningen av grundpensionen beräknas den pension som tjänas in för den återstående tiden enligt 5 § 1 och 3 mom. APL.

2) Full invalid- och arbetslöshetspensions tilläggspension kan bestämmas vara lika med storleken av ålderspensionens tilläggspension.

Storleken av invalidpension som beviljats såsom delpension är hälften av beloppet av full invalidpension, vars storlek fastställts enligt denna punkt och punkt II c. I invalid- och arbetslöshetspension skall såsom till pension berättigande tjänstgöringstid räknas även den till pensionsåldern återstående tiden i de fall, i vilka denna tid räknas såsom berättigande till grundpension på grund av samma arbetsförhållande.

Invalidpension eller arbetslöshetspension ändras vid pensionsåldern till en lika stor ålderspension.

c) Nedsättning av tilläggspension, om barntillägg ingår i grundpensionen (7 g § APL)

Ingår i grundpension, som person erhåller i form av ålders, full invalid- eller arbetslöshetspension, förhöjning enligt 7 g § APL avdras från tilläggspensionen det belopp, med vilket tilläggspensionen tillsammans med de övriga pensioner, som beaktats vid tilläggspensionens begränsande, överstiger det vid begränsningen använda procenttalet r % av den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på. Härvid beaktas dock inte folkpensionen.

d) Samordning av ålders, invalid- och arbetslöshetspension med vissa andra pensioner

Om person som får ålders, invalid- eller arbetslöshetspension dessutom erhåller dagpenning eller olycksfallspension med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, fortlöpande ersättning för egen skada som beviljats med stöd av trafikförsäkringslagen, ersättning för inkomstbortfall som beviljats enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, eller enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, eller livränta med stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst, samordnas dessa primära förmåner och hans ålders, invalid- och arbetslöshetspensioner på basen av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 8 och 8 a § APL. Vid uträknan-det av samordningsgränsen används samma procenttal r, som i villkoren för pensionsskyddet har förutsatts användas vid begränsning av pensionen. Vid samordning av delpension används härvid procenttalet r/2.

Med anledning av samordningen minskas tilläggspensionen dock endast i sådan utsträckning att de i det föregående stycket nämnda förmånernas sammanlagda belopp förblir minst lika stort som det skulle vara ifall personen inte skulle ha haft rätt till där nämnd primär förmån.

III Tilläggsförmån som hänför sig till familjepensionens storlek

a) Villkoren för familjepension

Villkoren för erhållande av familjepension är antingen desamma som villkoren i 4 a och 4 b § APL eller dessa villkor utvidgade enligt punkt I b. Villkoren skall vara desamma för såväl grundskyddet som tilläggspensionsskyddet.

Tidigare make till förmånslåtaren som nämns i 4 a § 1 mom. 4 punkten APL har dock inte rätt till tilläggspension.

Tilläggsfamiljepension erläggs inte

- till efterlevande make vars indragna efterlevandepension börjar löpa på nytt i enlighet med 4 b § 2 mom. APL; eller

- ifall arbetstagaren avlidit inom ett år från arbetsförhållandets början och döden huvudsakligen orsakats av sjukdom, som klart yppat sig före arbetsförhållandets begynnelse eller av lyte eller skada, som han ådragit sig före sagda tidpunkt eller ifall arbetstagaren från inträdet i pensionsskyddet intill sin död varit arbetsoförmögen i sådan grad, som berättigar till full invalidpension.

b) Storleken av familjepension

Storleken av tilläggsfamiljepension skall bestämmas enligt följande principer:

Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen, den högsta pensionsgrundande lönen och den till pension berättigande tjänstgöringstiden iakttas ovan för ålders- och invalidpensionen angivna principer. Skulle förmånslåtaren då han avled ha haft rätt till sådan invalidpension som beviljats enligt 6 a § APL med förutsättningen att han då hade blivit arbetsoförmögen, skall den till pensionsåldern återstående tiden räknas som till pension berättigande tjänstgöringstid i de fall, då denna tid räknas såsom berätti-gande till grundpension på grund av samma arbetsförhållande.

Storleken av tilläggsfamiljepension beräknas genom att från den sammanlagda familjepensionen avdras den på samma arbetsförhållande grundade APL-grundfamiljepen-sionen, som beräknats innan pensionsjämkning enligt 8 c - 8 f § APL förrättats.

Beträffande familjepension och bestämmande av intjänad pension för återstående tid är alternativen desamma som beträffande invalid- och arbetslöshetspension i punkten II b ovan.

Full sammanlagd familjepension utgör, ifall förmånstagarna är minst tre, det i pensionsskyddets villkor bestämda procentbeloppet q % av den pensionsgrundande lönen. Av sagda belopp utgör full sammanlagd familjepension:

- 6/12, om förmånstagare är den efterlevande maken ensam

- 10/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn

- 4/12, om förmånstagare är ett barn

- 7/12, om förmånstagare är två barn

- 9/12, om förmånstagare är tre barn

- 10/12, om förmånstagare är fyra barn eller fler barn.

Är förmånslåtarens till pension berättigande tjänstgöringstid kortare än den i pensionsskyddets villkor bestämda, till full pension berättigande tjänstgöringen n månader, utgör den sammanlagda familjepensionen den av antalet till pension berättigande hela tjänstgöringsmånader utvisande n:te delen av den fulla sammanlagda familjepensionens belopp.

Då storleken av full tilläggsfamiljepension uträknas kan som grundfamiljepension även beaktas andra i 8 § 4 mom. APL nämnda grundpensioner som grundar sig på samma arbets- eller tjänsteförhållande, förutsatt att motsvarande arbets- eller tjänsteförhållandetider räknas som tid som berättigar till tilläggspension.

Tilläggsfamiljepensionens storlek kan även bestämmas så, att den av tilläggspension, som bestämts på ovan angivet sätt, utgör den proportionella del, som motsvarar den från tilläggspensionssystemets ikraftträdande till pensionsåldern beräknade andelen av hela den till familjepension berättigande tjänstgöringstiden.

Procenttalet q får vara högst 66.

Om förmånstagaren till grundfamiljepension är ett eller flera barn och en tidigare make men inte en efterlevande make, skall grundfamiljepensionen beräknas som om förmånstagare var endast ett eller flera barn.

Om tilläggsfamiljepensionsskydd anordnats endast för barnen, skall vid beräkningen av tilläggsfamiljepensionens storlek grund- och tilläggsfamiljepensionerna beaktas till de belopp dessa skulle ha om endast barnen var förmånstagare. Om tilläggsfamiljepen-sionsskydd anordnats för både efterlevande make och barn skall vid beräkning av till-läggsfamiljepensionens storlek tilläggsfamiljepensioner som baserar sig på pensionsanordningar som tecknats endast för barnen lämnas helt obeaktade.

Då tilläggsfamiljepension uträknas likställs den intjänade del av grundpensionen som motsvarar den i 5 § 2 mom. APL avsedda över 1,5 procent stora årliga tillväxten samt höjning i grundpensionen enligt 7 f § APL med övriga fribrev av arbetsförhållanden; däremot beaktas inte de tillägg för helt föräldralösa barn som eventuellt ingår i grundfamiljepensionerna.

Grundfamiljepension enligt APL samordnas enligt 8 § APL och 8 § APF med pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 12 och 13 punkten APL samt de pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 10 och 11 punkten APL och som arbetsgivaren anmält skall beaktas vid begränsning av tilläggsfamiljepension. Även sådana pensioner som avses i

8 § 4 mom. 3 - 9 punkten APL, som arbetsgivaren anmält att skall beaktas vid begränsning av tilläggsfamiljepension, kan beaktas vid samordningen. Samordningsgränsen är i dessa fall 60 % av samordningsgrunden, då förmånstagare är den efterlevande maken och två barn. I annat fall förvandlas procenttalet att motsvara antalet förmånstagare enligt ovan nämnda relationstal.

Övriga pensioner som behövs vid begränsningen av tilläggsfamiljepension och som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 12 och 13 punkten APL samt de i 8 § 4 mom. 10 och 11 punkten APL nämnda pensioner som arbetsgivaren anmält till beaktande, samordnas på motsvarande sätt som grundfamiljepension enligt APL.

Då den till pension berättigande tjänstgöringstiden beräknats från en senare tidpunkt än den, då arbetsförhållandet begynte, skall vid beräkning av tilläggspensionens storlek av APL-grundfamiljepensionen den del, som motsvarar tid, vilken ej beaktats vid beräkningen av hela familjepensionen, likställas med fribreven av andra arbetsförhållanden.

Tilläggspensionens belopp begränsas sålunda, att den sammanlagda familjepensionen tillsammans med övriga icke pensionsjämkade APL-, KAPL-, KoPL- och SjPL-familjepensioner och sådana förmånslåtarens på arbets- och tjänsteförhållanden samt på FöPL och LFöPL underställda företagarperioder grundade ojämkade familjepensioner, som av arbetsgivaren anmäls till beaktande, utgör högst s % av den pensionslön som begränsningen grundar sig på, om förmånstagare är efterlevande make och två barn. I annat fall omräknas procenttalet s enligt ovan nämnda relationstal till att motsvara antalet förmånstagare. Som den pensionsgrundande lön som är grund för begränsningen används den högsta APL-pensionsgrundande lönen av ett sådant arbetsförhållande i vilket minst ett år räknas till pensionsberättigande tid, eller den pensi-onsgrundande lönen i det arbetsförhållande som tilläggspensionen ansluter sig till. Om förmånslåtaren inte har rätt till grundpension på grund av ett sådant arbetsförhållande i vilket minst ett år är pensionsberättigande tid, används den pensionsgrundande lönen för det arbetsförhållande som tilläggspensionen ansluter sig till som den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på. Vid bestämmandet av den pensionsgrundande lön som begränsningen grundar sig på betraktas ett arbetsförhållande som tilläggspensionen grundar sig på och som avslutats med stöd av 2 § 5 mom. APL ha fortgått utan avbrott.

Ovan avsedda, av arbetsgivare anmälda andra pensioner beaktas enligt bestämmelserna i försäkringsavtalet.

Avtal får även träffas om, att familjepensioner som baserar sig på företagarperioder enligt FöPL och LFöPL alltid skall beaktas vid ovan nämnd begränsning utan särskild anmälan från arbetsgivaren.

Procenttalet s skall väljas så att det ligger mellan 60 och 66 procent.

c) Tilläggsfamiljepensionens fördelning mellan förmånstagarna

Tilläggsfamiljepensionen fördelas mellan efterlevande make och barn på så sätt att den efterlevande maken får

- 6/10, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn;

- 5/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn;

- 3/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och tre barn;

- 2/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och fyra eller fler barn;

varav barnens andel är

- 4/10, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn;

- 7/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn;

- 9/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och tre barn;

- 10/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och fyra eller fler barn.

Den tilläggsfamiljepension som tillfaller barnen fördelas jämnt mellan de barn som är förmånstagare.

d) Samordning av familjepension med vissa andra pensioner

Om det med anledning av samma dödsfall erläggs familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, försörjningspension enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning enligt lagen om trafikförsäkring, samordnas tilläggsfamiljepensionen med de nämnda pensionerna samt med pensioner som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande eller på företagarverksamhet. Om så är fallet beaktas pensioner som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet samordnade enligt 8 och 8 a § APL, utan att pensionsjämkning enligt 8 c - 8 f § APL förrättats. Vid beräkning av samordningsgränsen tillämpas samma procenttal som vid begränsning av tilläggsfamiljepension. I övrigt följs principerna i 8 och 8 a § APL i tillämpliga delar vid samordningen.

Med anledning av samordningen minskas tilläggspensionen dock endast i sådan utsträckning att det sammanlagda beloppet av de i föregående stycke avsedda förmånerna förblir minst lika stort som det skulle vara om inte rätt till pension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst och lagen om trafikförsäkring hade förefunnits.

IV Beräkningen av tilläggspensionen i samband med pensionsfallet

När tilläggspensionens storlek i samband med pensionsfallet beräknas enligt punkterna II a, II b, II c och III b används belopp som motsvarar tidpunkten för pensionsfallet.

När den pensionsgrundande lönen räknas ut tillämpas inte prövning enligt 7 d § APL, om det inte särskilt har avtalats.

V Begravningsbidrag

Förutsättningarna för erläggande av begravningsbidrag skall bestämmas så, att begrav-ningsbidrag utges, ifall arbetstagaren avlider medan han tjänstgör eller efter att fram till pensionsåldern eller fram till sin förtida ålderspension eller sin deltidspension ha tjänstgjort i arbetsförhållande, vars pensionsskydd omfattar rätt till begravningsbidrag, eller medan han på grund av arbetsförhållande erhåller eller är berättigad att fram till pensionsåldern erhålla eller efter att fram till dess ha erhållit sådan invalidpension eller arbetslöshetspension i vilken den återstående tiden räknas som till pension berättigande tid. Begravningsbidrag erläggs till förmånslåtarens anhöriga eller, där sådana inte finns, till den, som erlagt begravningskostnaderna.

Som begravningsbidrags storlek kan väljas 1, 2 eller 3 gånger beloppet av den pensionsgrundande lönen enligt tilläggspensionsskyddet.

VI Personkretsen

I villkoren för pensionsskyddet skall definieras den personkrets, som blir delaktig av tilläggsförmånerna. Arbetsgivarens personal får i fråga om pensionsskyddets innehåll indelas i flere grupper. Härvid skall dock bestämmelserna i 2 § 1 mom. [socialministeriets] beslut angående villkoren för registrering av tilläggsförmåner (745/66) iakttas.

De som utfår deltidspension omfattas av tilläggspensionsförmånerna i fråga om pensionens storlek endast då därom särskilt avtalats.

VII Tilläggspensionsskyddets ikraftträdande

För tilläggspensionsskyddets ikraftträdande kan uppställas en åldersgräns och bestäm-mas en väntetid, efter vilken personen ifråga inträder i tilläggspensionsskyddet. Åldersgränsen får dock inte väljas högre än 35 år, ej heller väntetiden bestämmas längre än 5 år eller kortare än en månad. Väntetiden tillämpas icke i de fall, då person omedelbart sedan invalidpensionen upphört återgår till det arbetsförhållande, på grund varav honom beviljats tilläggspension som baserar sig på återstående tid. Om en persons väntetid har börjat löpa före 1.1.2001 och den pågår 31.12.2000, omfattas personen av tilläggspensionsskyddet efter det att väntetiden är fullgjord.

VIII Villkoren för pensionsskyddet och beräkningen av pensionen i vissa specialfall

a) Villkoren för pensionsskyddet i vissa specialfall

Ifall inte annat nämns i villkoren för pensionsskyddet tillämpas på personen ifråga de förbättringar som gäller villkoren för erhållande av minimiförmånerna, även om han inte tillhör tilläggspensionsskyddet på grund av i avsnitt VII angiven väntetid eller åldersgräns eller på grund av riskurval eller vägran att tillhöra tilläggspensionsskyddet.

Har någon efter att ha tjänstgjort den till arbetsförhållandet hörande väntetiden redan uppnått pensionsanordningens pensionsålder, överensstämmer för hans del pensionsåldern och pensionsskyddets villkor med APL:s minimiskydd.

b) Förtidspension för frontveteraner

Om en person beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner, skall åt honom från samma tidpunkt beviljas ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet under den förutsättningen, att vederbörande inte får i tilläggspensionsskyddet avsedd invalidpension i form av delpension. Ålderspensionen kan bestämmas så, att den får vara högst lika stor som den invalidpension som skulle ha beviljats vederbörande, om han vid pensionens begynnelsetidpunkt hade haft rätt att få full invalidpension. Till ålderspensionen kan därtill anslutas en i punkt II a avsedd tilläggsdel, som utbetalas fram till 65 års åldern och motsvara de pensioner som börjar vid 65 års åldern eller de minskningar dessa pensioner föranleder.

Om förtidspension för frontveteraner beviljas en person som får i tilläggspensionsskyddet avsedd invalidpension i form av delpension, kan vederbörande från samma tidpunkt beviljas ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet. Härvid kan ålderspensionens belopp bestämmas till högst häften av den i föregående stycke avsedda invalidpensionens belopp.

Beträffande dem som erhållit förtidspension för frontveteraner kan tilläggsfamiljepensionen bestämmas så, att den får vara högst lika stor som familjepensionen skulle ha varit, om den hade bort beviljas att börja då förtidspensionen började.

Beträffande andra som erhållit förtidspension för frontveteraner än dem som avses i fjärde stycket bibehålls inte rätten till begravningsbidrag, om det inte avtalats särskilt därom.

c) Villkoren för pensionsskyddet för deltidspensionstagare

Om de som utfår deltidspension gjorts delaktiga av tilläggsförmånerna, kan för dem bestämmas en större tilläggspension än den i punkt II angivna, likväl så, att totalpensionen får vara högst lika stor som den invalidpension, som skulle ha beviljats deltidspensionstagaren om han vid tidpunkten för deltidspensionsfallet hade haft rätt att utfå full invalidpension. Härvid beaktas inte 5 § 3 mom. APL vid uträkning av invalidpension.

På motsvarande sätt kan för de deltidspensionerades del tilläggsfamiljepensionen bestämmas till att vara högst lika stor som den totala familjepensionen skulle ha varit, om den hade beviljats vid tidpunkten för deltidspensionsfallet.

d) Pension av arbetsförhållande som fortgått efter uppnådd sänkt pensionsålder

Fortsätter arbetstagaren sitt arbetsförhållande efter uppnådd till pensionsanordningen ansluten sänkt pensionsålder, tillväxer hans i APL:s grundskydd avsedda pensionsrätt för varje sådan dag, som arbetstagaren tjänstgjort efter uppnådd sänkt pensionsålder innan han fyllt 65 år. Den pension, som härigenom uppkommer motsvarar pensionsåldern 65 år. Som pensionsgrundande lön används den pensionsgrundande lön enligt grundpensionsskyddet som svarar mot den sänkta pensionsåldern. Arbetstagaren äger dock rätt att övergå till ålderspension omedelbart efter det att han avslutat sitt arbetsförhållande. Blir arbetstagare efter uppnådd sänkt pensionsålder medan arbetsförhållandet ännu fortgår arbetsoförmögen, beviljas honom ålderspension i stället för invalidpension. Tjänstgöringstid efter uppnådd sänkt pensionsålder berättigar inte till till-läggspension.

e) Beräkningen av tilläggspension i vissa specialfall

Har arbetstagare fått i enlighet med 6 a § APL beviljad invalidpension och har han omedelbart efter pensionens upphörande återvänt till det arbetsförhållande, på vilket sagda paragraf har tillämpats, likställs vid beräkning av den till pension berättigande tjänstgöringstiden, invaliditetstiden och den arbetsförhållandetid, som föregått invalid-pensionen, med den tid arbetsförhållandet fortgår efter pensionen. På motsvarande sätt räknas som grundpension av detta arbetsförhållande även de fribrev, som uppkommit för invaliditetstiden och den arbetsförhållandetid, som föregick pensionen. Vid fastställandet av den högsta APL-pensionsgrundande lönen tas lönerna för sagda arbetsförhållandens och för invaliditetsperiodens del i beaktande endast den sista pensionsgrundande lönen i det fortgående arbetsförhållandet. Vid begränsningen av tilläggspensionen beaktas ej de tilläggspensionsfribrev, som uppkommit för invaliditetstiden och den arbetsförhållandetid, som föregick pensionen. Dessa fribrev avdras från det tilläggspensionsbelopp, som erhållits efter begränsningen.

f) Förtida eller uppskjuten ålderspension

Vid förtida uttag av ålderspension beviljas ålderspensionen enligt tilläggspensionsskyddet omvandlad försäkringsmatematiskt på det sätt som föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets beslut.

Vid uppskjutet uttag av ålderspension beviljas den till en sänkt pensionsålder anslutna grundpensionen samt pensionen enligt tilläggspensionsskyddet omvandlade försäkringsmatematiskt på det sätt som föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets beslut.

Förtida ålderspension kan dock utan hinder av föregående punkt bestämmas vara högst lika stor som den invalidpension pensionstagaren skulle ha fått beviljad, om han vid det förtida uttaget hade haft rätt att utfå full invalidpension. Härvid beaktas inte 5 § 3 mom. APL vid uträkning av invalidpension (1.1.1998). Till den förtida ålderspensi-onen kan dessutom anslutas en i punkt II a avsedd, fram till 65 års åldern betalbar till-läggsdel motsvarande de pensioner som börjar vid 65 års åldern eller motsvarande den minskning dessa pensioner förorsakar.

Beträffande dem som tagit ut förtida ålderspension kan tilläggsfamiljepensionen bestämmas till att vara högst så stor som familjepensionen skulle ha varit, om den hade beviljats vid det förtida uttaget av ålderspension.

När tilläggsfamiljepension skall beviljas efter förmånslåtare som tagit ut förtida ålderspension, beviljas den i enlighet med det intjänade pensionsbeloppet.

IX Registrering av påbörjade pensioner och fribrev

a) Registreringsvillkor för påbörjade pensioner

1) Pensionen baserar sig på ett APL underlydande eller ett till APL:s tillämpningskrets frivilligt anslutet, efter 7.7.1961 avslutat arbetsförhållande och pensionsfallet har inträffat 1.7.1962 eller därefter.

2) Pensionstagaren i familjepensionsfall förmånstagaren hör i stöd av pensionsgruppsdefinitionen till kretsen för ett tilläggspensionsskydd av samma slag som arbetsgivaren anordnat för sina aktiva arbetstagare.

3) Pensionerna överstiger inte de belopp som inom ramen för tilläggsförmånskartan kan försäkras.

4) Pensionens storlek har inte bestämts individuellt, utan alla pensioner är åtminstone inom de olika grupperna bestämda enligt samma regler.

5) I fråga om ålders- och invalidpensioner får pensionstagaren på basen av samma arbetsförhållande redan pension enligt APL:s grundskydd. Utan hinder härav kan för ålderspensionstagare även inregistreras en framtida ålderspension, som börjar vid den i APL avsedda pensionsåldern. Påbörjad arbetslöshetspension behandlas liksom tidsbegränsad ålderspension.

6) I familjepensionsfall får förmånslåtarna även pension enligt APL:s grundskydd på basen av samma arbetsförhållande. Undantag som kan komma i fråga är familjepensionsfall som inträffat under tiden 1.7.1962 - 31.12.1966.

7) Försäkringen träder i kraft tidigast vid ingången av den månad under vilken bindande avtal ingåtts.

8) Antalet påbörjade ålders, invalid- och arbetslöshetspensioner samt antalet familjepensioner får vart och ett för sig vara högst lika stort som personkretsen i motsvarande tilläggspensionsförsäkring för de aktiva arbetstagarna.

9) Av särskilda skäl kan avvikelse från registreringsvillkoren medges efter prövning av tilläggsförmånsnämnden.

b) Påbörjade pensioners registrerbarhet

Påbörjade pensioner som hänför sig till oregistrerad pensionsanordning kan registreras enligt registreringsvillkoren i punkt IX a). (Upphävts 1.1.2001).

c) Fribrevs registrerbarhet

En tilläggspension som baserar sig på oregistrerad pensionsanordning kan ersättas med registrerad tilläggsförmån även när det gäller fribrev. Härvid iakttas till tillämpliga delar registreringsvillkoren för påbörjade pensioner i punkt IX a). (Upphävts 1.1.2001).

d) Registrering av genast begynnande ålderspensioner

Efter särskilt godkännande av Pensionsskyddscentralen kan pensionsåldern fastställas i hela år och månader. I sådana fall förutsätts att pensionen finansieras med en betal-ning i ett för allt och att

- personkretsen för pensionsordningen är entydigt bestämd före 31.12.2000 eller att

- tilläggspensionsordningen innehåller en kvantitativ höjning av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension.

X Övrigt

a) Förvägrande eller minskning av invalidpension och familjepension

För tilläggspensionsskyddet skall beträffande förvägrande och minskning av invalidpension och familjepension gälla samma, mot stadgandena i 8 b § APL svarande bestämmelser som för minimipensionsskyddet.

b) Utbetalning av pension

Utbetalningen av tilläggspensionerna sker enligt samma bestämmelser som pensionerna enligt minimiskyddet. Utan hinder härav kan ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet utbetalas till person, som beviljats pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner.

XI Tillämpning av lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang

Då pensionsåldern sänks under ett anställningsförhållande genom val som avses i 3 § eller 5 § lagen om jämställande av frivilliga pensionsarrangemang, kan anställningstiden som berättigar till tilläggspension räknas från och med den 1 januari 1994. Då beloppet av full tilläggspension uträknas kan grundpension enligt APL som baseras på samma anställning dock räknas från början av anställningen.

Det ovannämnda gäller också familjepension som beviljas efter en sådan anställd.

En anställd vars pensionsålder har sänkts under anställningen p.g.a. val som avses i 3 § eller 5 § lagen om jämställande av frivilliga pensionsarrangemang, har rätt till ålderspension till minst det belopp som han skulle ha fått i förtida pension enligt den pensionsålder som tillämpades innan pensionsordningen jämställdes. Då denna pension räknas ut beaktas den totala pensionen som utgörs av tilläggspensionen och grundpensionen. Om den anställda på grund av detta får en större pension, anses tillägget dock endast vara en höjning av tilläggspensionsbeloppet. Denna skyddsbestämmelse tillämpas endast om anställningen fortsätter fram till den pensionsålder den anställda har valt.

I en situation som avses i 7 § 1 mom. lagen om jämställande av frivilliga pensionsarrangemang, skall anställda vars pensionsålder under tiden mellan den 1 januari 1994 och jämställandet av stadgarna eller bestämmelserna för pensionsarrangemanget har varit högre än för en anställd av det andra könet, beviljas samma förmåner för ovannämnda tid som en anställd av det andra könet har.

Pension som under denna tidsperiod intjänats i grundpensionen enligt APL höjs. Höjningens belopp beräknas så att den intjänade pensionen multipliceras med skillnaden mellan koefficienterna för den lägre och högre pensionsåldern i enlighet med 4 § 2 mom. villkoren och grunderna för fribrev motsvarande minimiskyddet. På motsvarande sätt höjs tilläggspensionen som intjänats fram till tidpunkten för jämställandet av regler eller bestämmelser med ett belopp som fås då pensionen som intjänats enligt den högre pensionsåldern under ovannämnda tid minskas från pensionen som intjänats enligt den lägre pensionsåldern under nämnda tidsperiod.

XII Bestämmelserna om fixering av den registrerbara tilläggsförmånens belopp 31.12.2004 och om köp av tilläggspension vid tidpunkten för pensionsfallet.

a) Bestämmandet av den fixerade målsatta pensionen och begravningsbidraget i olika situationer

Om arbetstagaren inte ännu 31.12.2004 har uppnått den åldersgräns vid vilken tilläggspensionen träder i kraft eller arbetat den väntetid som bestämts för ikraftträdande av tilläggspensionsskyddet, fixeras den målsatta pensionen efter att åldersgränsen eller väntetiden har uppnåtts. Fixeringen görs genom att uträkna den målsatta pensionen 31.12.2004 gällande bestämmelser. Pensionen justeras enligt lönekoefficienten för det år då tilläggspensionen träder i kraft.

Om två olika åldersgränser eller väntetider bestämts, fixeras den målsatta pensionen efter att båda har uppfyllts genom att räkna ut den målsatta pensionen 31.12.2004 enligt gällande bestämmelser och justera den enligt lönekoefficienten för det år då åldersgränsen eller väntetiden uppnås.

Om arbetstagaren har vårdledighet eller annan period utan lön 31.12.2004 så, att det anställningsförhållande som hört under tilläggspensionsskyddet har avslutats, och om arbetstagaren genast efter ledigheten återvänder till ett anställningsförhållande som hör under samma tilläggspensionsskydd, fås den målsatta pensionen för anställningsförhållandet efter ledigheten genom att från den målsatta pension som fixerats enligt slutdatumet för anställningsförhållandet före ledigheten och som justerats med APL-index 31.12.2004 och därefter med lönekoefficienten för det år då arbetstagaren återvänder till anställningsförhållandet, avdra tilläggspensionen för anställningsförhållandet före ledigheten. Om arbetstagarens vårdledighet börjar efter 31.12.2004 och arbetstagaren återvänder efter ledigheten omedelbart till samma anställningsförhållande, som hör under tilläggspensionsskyddet, är den målsatta pensionen lika stor som i det föregående anställningsförhållandet justerad med lönekoefficienten.

Om arbetstagaren är på invalidpension efter 31.12.2004 och efter pensionen återvänder omedelbart till samma, under tilläggspensionsskyddet hörande APL-anställningsförhållande, fixeras den målsatta pensionen enligt tidpunkten för upphörandet av anställningsförhållandet före invalidpensionen. Den målsatta pensionen justeras sedan med APL-index till 31.12.2004 och därefter med lönekoefficienten för det år då arbetstagaren återvänder till anställningsförhållandet.

Om arbetstagarens invalidpension börjar efter 31.12.2004 och arbetstagaren återvänder efter pensionen omedelbart till samma anställningsförhållande, som hör under tilläggspensionsskyddet, är den målsatta pensionen lika stor som i anställningsförhållandet före pensionen, justerad med lönekoefficienten.

Om deltidspensionärerna ingår i det kvantitativa tilläggsskyddet, kan den målsatta pensionen för deltidsarbetet för dem som deltidspensioneras 1.1.2005 eller senare bestämmas på följande alternativa sätt:

a) målsatt pension fixerad 31.12.2004 enligt heltidsarbetet före pensionen

b) enligt förhållandet mellan deltidsförvärvsinkomsten och den stabiliserade förvärvsinkomsten uträknad andel av till heltidsarbetet 31.12.2004 fixerad målsatt pension

Den målsatta pensionen justeras med lönekoefficienten till nivån för deltidspensionens begynnelseår och från den avdras tilläggspensionen för tiden för heltidsarbetet.

Om försämring av grundskyddet vilken förorsakas av lägre tillväxt av invalid-, arbetslöshets- eller familjepensionens återstående tid har kompenserats med tilläggsskydd, fixeras den målsatta pensionen till 31.12.2004 till en storlek av den målsatta pension som kompenserar försämringen av grundskyddet.

För arbetstagare, vars pensionsålder har nedsatts under anställningsförhållandet på basis av val enligt 3 § och 5 § i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang och som har rätt till minst den ålderspension som han skulle ha fått som förtida ålderspension enligt pensionsåldern före jämställandet, uträknas skillnaden mellan den tilläggspension som bildas på basis av nämnda garantipension och den målsatta pensionen som skall fixeras, enligt tidpunkten 31.12.2004. En pension som till beloppet motsvarar nämnda skillnad köps genom engångsbetalning vid tidpunkten för pensionsfallet, om det under tilläggspensionsskyddet hörande anställningsförhållandet pågår ända fram till pensionsåldern.

Om annan pension som skall börja vid 65 års ålder har ersatts av en i tilläggspensionsskyddet försäkrad tidsbunden tilläggsdel till ålderspensionen som betalas från den nedsatta pensionsåldern till 65 års ålder, fixeras den tidsbundna tilläggsdelen antingen som målsatt pension 31.12.2004 eller omvandlad till livstida ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension.

Om det i det tilläggspensionskydd som är i kraft 31.12.2004 har antagits, att arbetstagaren får en annan pension som förtida ålderspension före 62 års ålder, kan den tidsbundna tilläggsdelen som motsvarar den andra pensionen fogas till den målsatta pensionen i samband med fixeringen.

Den fortsatta försäkringen som är i kraft 31.12.2004 fortsätts som fixerat eurobelopp, som justeras årligen enligt lönekoefficienten.

Begravningsbidraget fixeras som ett i det tilläggspensionsskydd som gäller 31.12.2004 definierat multiplikationsresultat (1-, 2- eller 3-dubbelt) av pensionslönen uträknad enligt tidpunkten 31.12.2004.

b) Pensionsbeloppet som skall köpas genom engångsbetalning vid pensionsfallet

I samaband med pensionsfallet kan tilläggspension till ålders-, invalid- och familjepension köpas pensionsgruppsvis genom engångsbetalning, om den försäkrades totala pension i annat fall skulle understiga den totalpensionsnivå som definierats i det försäkringsavtal som är i kraft 31.12.2004.

Den tilläggspension som skall köpas definieras så att den totala pensionsprocenten vid pensionsfallet är lika stor som den totala pensionsprocenten uträknad enligt det 31.12.2004 ikraftvarande försäkringavtalet.

Procenten för den totala pensionen vid pensionsfallet uträknas utgående från förvärvsinkomsten för den återstående tiden enligt 7 c § 2 mom. i APL i det grundskydd som är anslutet till tilläggspensionsskyddet. Till den totala pensionen räknas förutom grund- och tilläggspensionsskyddet endast de pensioner, som beaktas vid begränsningen av pensionen i enlighet med det försäkringsavtal som är i kraft 31.12.2004. Vid uträkningen av den tilläggspension som skall köpas genom engångsbetalning beaktas inte en eventuell ändring av APL-grundpensionen som kan förorsakas av livslängdskoefficienten.

Arbetsgivaren skall senast 31.12.2005 fatta beslut om att till tilläggspensionen foga den tilläggspension som skall köpas genom engångsbetalning.

I fall som Pensionsskyddscentralen särskilt godkänt har pensionsåldern kunnat definieras som hela år och månader. Detta förutsätter att pensionen finansieras med engångsbetalning och pensionsanordningens personkrets har entydigt definierats senast 31.12.2000.

c) Rätt till tilläggspension och begravningsbidrag

En arbetstagare har rätt till ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet eller förtida ålderspension om

- han inte längre är i det anställningsförhållande som tilläggspensionsskyddet hänför sig till och

- det är högst 4 månader mellan tilläggsförsäkringens upphörande och pensionsåldern eller begynnelsetidpunkten för förtida ålderspension och

- han får pension enligt grundskyddet för anställningsförhållandet.

Arbetstagare som har rätt till oreducerad ålderspension enligt grundskyddet vid 62 års ålder har rätt till tilläggspension vid fyllda 62 år. Tilläggspensionen omvandlas enligt pensioneringsåldern.

En arbetstagare har rätt till invalidpension enligt den målsatta pensionen i tilläggspensionsskyddet om:

- han vid pensionsfallet inte uppnått åldern för tilläggspensionsskyddet

- han vid pensionsfallet eller högst 4 månader tidigare hörde under tilläggspensionsskyddet

- han är berättigad till invalidpension enligt 4 § 3 mom. APL.

Invalidpension enligt tilläggspensionsskyddet övergår i lika stor ålderspension vid pensionsåldern för tilläggspensionsskyddet

En arbetstagare är berättigad till arbetslöshetspension enligt den målsatta pensionen i tilläggspensionsskyddet om:

- han vid pensionsfallet inte fyllt pensionsåldern enligt tilläggspensionsskyddet

- han hör under tilläggspensionsskyddet vid arbetslöshetens begynnelsetidpunkt

- det vid begynnelsetidpunkten för den i lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade 500 dagpenningsdagarsperioden eller den omedelbart föregående självrisktiden har förflutit högst 4 månader sedan försäkringen för tilläggspensionsskyddet upphörde

- han för det anställningsförhållande som tilläggspensionsskyddet hänför sig till är berättigad till sådan arbetslöshetspension enligt 4 c § APL, i vilken som pensionsberättigande tid medräknas tiden mellan arbetslöshetens begynnelsetidpunkt och pensionsåldern.

Arbetslöshetspension enligt tilläggspensionsskyddet övergår i ålderspension till samma belopp vid pensionsåldern i tilläggspensionsskyddet.

Deltidspension medför inte rätt till pension enligt tilläggspensionsskyddet.

Efterlevande make och barn är efter den försäkrades död berättigade till familjepension enligt den målsatta pensionen i tilläggspensionsskyddet om

- förmånslåtaren hör under tilläggspensionsskyddet vid dödsfallet

- det vid dödsfallet är högst 4 månader sedan tilläggspensionsförsäkringen upphörde

- förmånslåtaren vid dödsfallet fick eller var berättigad till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet

Förutsättning för begravningsbidrag är, att

- arbetstagaren vid dödsfallet hör under tilläggspensionsskyddet,

- det vid dödsfallet är högst 4 månader sedan tilläggspensionsförsäkringen upphörde,

- arbetstagaren har vid dödsfallet hört under tilläggspensionsskyddet fram till pensionsåldern eller till begynnelsetidpunkten för förtida ålderspension eller deltidspension, eller

- arbetstagaren vid dödsfallet får eller är berättigad till eller ända fram till pensionsåldern fått invalid- eller arbetslöshetspension enligt villkoren för tilläggspensionskyddet.

d) Samordning

Ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepension enligt tilläggspensionsskyddet samordnas med förmånerna enligt 8 § 1 mom APL (LITA-förmånerna). Ovannämnda förmåner reducerar i första hand det sammanlagda beloppet av grundpensionerna enligt 8 § 4 mom APL.

Vid samordning av familjepension beaktas de i 8 § 4 mom. nämnda förmånerna utan i 8 c - 8 f § APL avsedd pensionsjämkning.

Vid samordningen reduceras tilläggspensionen dock högst till sådant belopp, att det sammanlagda beloppet av förmåner förblir minst lika stort som om personen inte hade varit berättigad till primära förmåner.

e) Registrering av tilläggspensionsskydd som träder i kraft 1.1.2005

Pensionsanstalterna skall senast vid utgången av mars månad 2006 till Pensionsskyddscentralen uppge de pensionsordningar som hänför sig till de ändringar i tilläggspensionsanordningarna som träder i kraft 1.1.2005.

 

Ikraftträdande

Kartan träder i kraft 31.12.2004

Efter 31.12.2004 kan förmånerna enligt de registrerade tilläggspensionsarrangemangen inte ändras förutom vid anpassning av pensionsskyddet på grund av eventuella kommande lagändringar.

 

Karta över registrerbara tilläggsförmåner enligt LFöPL och FöPL

Anpassning av de registrerbara förmånerna till de lagändringar, som träder i kraft 1.1.2005

Försäkrandet av de vid tidpunkten för regeringspropositionen (242/2002 rd) 1.11.2002 gällande och 31.12.2004 fortgående kvantitativa tilläggsförmånerna enligt 11 § 1 mom. LFöPL och 11 § 1 mom. FöPL, sådana de har varit i kraft fram till 31.12.2000, fortsätter som fixerade eurobelopp. De fixerade eurobeloppen kan 1.1.2005 anpassas till lagändringen så, att nivån för den totala pensionen enligt senaste beräkning bibehålls. Det fixerade eurobeloppet justeras enligt lönekoefficienten.

I punkt VII i kartan finns bestämmelserna om anpassning av den registrerade tilläggsförmånens belopp 1.1.2005 och om rätten till pension eller begravningsbidrag enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet.

 

Anvisningarna för registrerbara tilläggsförmåner enligt LFöPL och FöPL som är i kraft 31.12.2004

Nedan meddelade regler för beräkning av tilläggsförmåner används vid uträkning av tilläggsförmånsbelopp då sådan förmån eller ändring därav träder i kraft. Eljest gäller tilläggsförmån enligt den senast gjorda beräkningen, justerad enligt 9 § APL angivet index.

I Förbättringar av villkoren för erhållande av pension

a) Pensionsålder

Tilläggsskyddets pensionsålder får väljas till 65 år eller lägre i hela år.

b) Personkretsen

För lantbruksföretagare, som avses i 22 § 8 mom. LFöPL, kan anordnas ålders- och familjepensionsskydd av den storlek, som anges i avsnitt II, punkt a och avsnitt III, punkt b.

II Tilläggsförmån beträffande ålders, invalid- och arbetslöshetspensions belopp

Orsakas arbetsoförmåga av sjukdom, lyte eller skada, som företagare var behäftad med då samma företagarperiod begynte, är han berättigad till invalidpension på grund av tilläggspensionsskydd endast om han blivit arbetsoförmögen efter att han inträtt i tilläggspensionsskyddet och tidigast ett år efter periodens början.

a) Storleken av ålderspension

Ålderspensionens storlek skall bestämmas enligt följande beräkningsregler:

Den tilläggspensionsgrundande arbetsinkomsten skall bestämmas på samma sätt som den bestämts för vederbörandes grundpensionsskydd, dock så, att denna inkomst får överstiga det i 7 § 1 mom. FöPL angivna markbeloppet.

Full tilläggspension

Tilläggspensionens storlek beräknas så, att den av tilläggspensionen tillsammans med den på samma företagarperiod grundade FöPL (LFöPL) -grundpensionen bildade målsatta pensionen utgör högst 66 % av den tilläggspensionsgrundande arbetsinkomsten. Vid beräkning av grundpensionens målsatta belopp räknas den till pensionen berättigande tiden fram till 65 års åldern.

Storleken av ålderspension för lantbruksföretagare, som avses i 22 § 8 mom. LFöPL, beräknas enligt det ovansagda genom att som grundpension på grund av samma företagarperiod antecknas noll.

FöPL (LFöPL) -grundpensionen skall beräknas med beaktande av förrättad i 8 § APL och 8 § APF avsedd samordning med pensionerna i 8 § 4 mom. 1, 2, 10, 11, 12 och 13 punkterna APL. När grundpensionen räknas ut beaktas inte den del av grundpensionen som motsvarar den i 5 § 1 mom. FöPL och 6 § 1 mom. LFöPL avsedda över 1,5 procent årliga tillväxten. Den intjänade grundpensionen kan dock beaktas i sin helhet.

Höjning i grundpensionen enligt 7 g § APL beaktas inte vid beräkningen av tilläggspensionens belopp.

Begränsning

Tilläggspensionens belopp begränsas så, att den tillsammans med den ovan bestämda på samma företagarverksamhet baserade grundpension och övriga FöPL-, LFöPL-, APL-, SjPL-, KAPL- och KoPL-pensioner utgör högst 66 % av den högsta FöPL-, LFöPL- och APL-pensionsgrundande arbetsinkomsten eller lönen. Den högsta pensionsgrundande arbetsinkomsten väljs av en sådan företagarperiod eller ett sådant arbetsförhållande, varav minst ett år räknas till pensionsberättigande tid. Har företagaren inte sådan företagarverksamhetsperiod eller sådant arbetsförhållande, används vid begränsningen den pensionsgrundande arbetsinkomst som hänför sig till ovan ifrågavarande företagarverksamhetsperiod. Löper företagarverksamhetsperiod och arbetsförhållande jämsides, sammanräknas arbetsinkomsten och lönen vid begränsningens verkställande. Vid val av högsta arbetsinkomst eller lön används för FöPL- och LFöPL-fribrev den arbetsinkomst som ligger till grund för pension enligt grundskyddet, och för fortgående företagarverksamhetsperiod den tilläggspensionsgrundande arbetsinkomsten.

Om tilläggspensionsskyddets pensionsålder är lägre än 65 år, kan i försäkringen en tilläggsdel anslutas till ålderspensionen. Tilläggsdelen ersätter från det den sänkta pensionsåldern uppnåtts delvis eller helt den grundpension som till följd av den sänkta pensionsåldern inte hinner intjänas. Därtill ersätter tilläggsdelen från det den sänkta pensionsåldern uppnåtts delvis eller helt förtidsminskningen i den fram till den sänkta pensionsåldern intjänade grundpensionen. Härvid räknas förtidsminskningen fram till pensionsåldern, dock till lägst 60 års ålder. Om pensionsåldern är lägre än 60 år, ersätter tilläggsdelen utöver det redan sagda även den fram till den sänkta pensionsåldern intjänade och till 60 års åldern förtidsminskade grundpensionen för tiden från den sänkta pensionsåldern till 60 års åldern och ingår alltid till denna del i försäkringen. Då tilläggsdelens storlek räknas ut ingår i grundpensionen även fribrevsbelopp i enlighet med 7 § 3 mom. FöPL som grundar sig på samma företagarverksamhet.

Om ålderspensioneringen uppskjuts över pensionsåldern, omvandlas tilläggsdelen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut så att dess kapitalvärde bibehålls.

Om i grundförsäkringen avsedd invalid- eller arbetslöshetspension börjar efter det pensionsåldern har uppnåtts, begränsas tilläggsdelen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut. Om försäkringstagaren får sådan i grundförsäkringen avsedd invalid- eller arbetslöshetspension som börjat före uppnådd pensionsålder utbetalas inte tilläggsdelen.

b) Storleken av invalid- och arbetslöshetspension

Storleken av full invalidpension och av arbetslöshetspension skall bestämmas på samma sätt som storleken av 65 års pensionsålder motsvarande tilläggsålderspension.

Beloppet av invalidpension, som beviljats såsom delpension, är hälften av den fulla invalidpensionens belopp.

c) Samordning av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension med vissa andra pensioner

Om person som får ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension dessutom erhåller dagpenning eller olycksfallspension i stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, fortlöpande ersättning för egen skada som beviljats med stöd av trafikförsäkringslagen, ersättning för inkomstbortfall som beviljats enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, eller enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, eller livränta med stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst, samordnas dessa primära förmåner och hans ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner på basen av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 8 § och 8 a § lagen om pension för arbetstagare. Vid uträknandet av samordningsgränsen används samma procenttal som vid begränsning av tilläggspensionen. Vid samordning av delpension används härvid ett procenttal som är hälften av det ovan nämnda procenttalet.

Med anledning av samordningen minskas tilläggspensionen dock endast i sådan utsträckning att det sammanlagda beloppet av de i föregående stycke avsedda förmånerna förblir minst lika stort som det skulle vara ifall vederbörande personen inte skulle ha haft rätt till där nämnd primär förmån.

III Tilläggsförmån beträffande familjepensions belopp

a) Villkoren för familjepension

Villkoren för familjepension är desamma som i 4 a § och 4 b § APL.

Emellertid har inte tidigare make som nämns i 4 a § 1 mom. 4 punkten rätt till tilläggspension.

Tilläggsfamiljepension erläggs inte

- till efterlevande make vars indragna efterlevandepension börjar löpa på nytt i enlighet med 4 b § 2 mom. APL; eller

- ifall företagaren avlidit inom ett år från företagarperiodens början och döden huvudsakligen orsakats av sjukdom, som klart yppat sig innan verksamhetsperioden begynte, eller av lyte eller skada, som han ådragit sig före sagda tidpunkt, eller ifall företagaren från inträdet i tilläggspensionsskyddet till sin död varit arbetsoförmögen i sådan grad, som berättigar till full invalidpension.

b) Storleken av familjepension

Tilläggsfamiljepensionens storlek skall bestämmas enligt följande principer:

Vid beräkning av tilläggspensionsgrundande arbetsinkomst och vid val av högsta arbetsinkomst eller lön iakttas ovan beträffande ålderspension och invalidpension och arbetslöshetspension angivna principer.

Full tilläggsfamiljepension

Tilläggsfamiljepensionen beräknas genom att från den sammanlagda familjepensionen avdra den på samma företagarperiod grundade FöPL (LFöPL) grundfamiljepensionen som beräknats utan att pensionsjämkning enligt 8 c - 8 f § APL beaktats. Vid beräkning av grundfamiljepensionen räknas den till pension berättigande tiden fram till 65 års ålder.

Den sammanlagda familjepensionen är, då förmånstagare är den efterlevande maken och minst två barn, högst 66 % av den tilläggspensionsgrundande arbetsinkomsten. Av sagda belopp är maximibeloppet för full familjepension:

- 6/12, om förmånstagare är den efterlevande maken ensam

- 10/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn

- 4/12, om förmånstagare är ett barn

- 7/12, om förmånstagare är två barn

- 9/12, om förmånstagare är tre barn och

- 10/12, om förmånstagare är fyra eller flera barn.

Storleken av familjepensionen efter lantbruksföretagare, som avses i 22 § 8 mom. LFöPL beräknas enligt ovanstående genom att på samma företagarperiod grundad grundfamiljepension betecknas med noll.

Beräkning av grundpensionen

FöPL (LFöPL)-grundfamiljepension samordnas med pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 11, 12 och 13 punkterna APL. Samordningsgränsen är i så fall 60 % av samordningsgrunden, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn. I annat fall omräknas procenttalet enligt ovan nämnda relationstal så att det motsvarar antalet förmånstagare. Då tilläggsfamiljepensionen uträknas beaktas inte den intjänade del av grundpensionen som motsvarar den i 5 § 1 mom. FöPL och 6 § 1 mom. LFöPL avsedda över 1,5 procent stora årliga tillväxten. Den intjänade grundpensionen kan dock beaktas i sin helhet.

Övriga pensioner som skall beaktas vid begränsning av tilläggsfamiljepensionen och som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 11, 12 och 13 punkterna APL, samordnas på samma sätt som grundfamiljepensionen enligt FöPL (LFöPL).

Begränsning

Tilläggspensionens belopp begränsas sålunda, att den tillsammans med den ovan bestämda familjegrundpensionen som ansluter sig till samma företagarverksamhet och övriga icke pensionsjämkade FöPL-, LFöPL-, APL-, SjPL-, KAPL- och KoPL-familjepensioner är högst 66 % av den högsta FöPL-, LFöPL-, APL-pensionsgrund-ande arbetsinkomsten eller lönen. Den högsta pensionsgrundande arbetsinkomsten eller lönen väljs av en företagarperiod eller ett arbetsförhållande av vilket minst ett år räknas till pensionsberättigande tid. Om förmånslåtaren inte har en sådan företagarperiod eller ett sådant arbetsförhållande, används vid begränsningen den pensionsgrund-ande arbetsinkomsten som ansluter sig till ifrågavarande företagarverksamhetsperiod. Ovan nämnda procenttal användes när förmånstagare är efterlevande make och två barn. I annat fall omräknas procenttalet enligt ovan nämnda relationstal så att det motsvarar antalet förmånstagare. Ifall företagarperioden och arbetsförhållandet är parallella sammanräknas arbetsinkomst och lön då begränsningen verkställs.

Om tilläggspensionsskyddets pensionsålder är lägre än 65 år kan i försäkringen en tilläggsdel anslutas till familjepensionen så, att tilläggsdelen utbetalas om försäkrings-tagaren dör efter den månad då pensionsåldern uppnåddes. Tilläggsdelen ersätter delvis eller helt den grundpension som till följd av den sänkta pensionsåldern inte hinner intjänas. Därtill ersätter tilläggsdelen delvis eller helt förtidsminskningen i den fram till den sänkta pensionsåldern intjänade grundpensionen, om försäkringstagaren dör tidigast vid 60 års ålder. Härvid räknas förtidsminskningen fram till pensionsåldern, dock lägst till 60 års ålder. Även fribrevsbelopp enligt 7 § 3 mom. FöPL som baserar sig på samma företagarverksamhet ingår i grundpensionen när tilläggsdelen beräknas.

Om försäkringstagaren vid sin död fick eller vid sin död hade rätt att få i grundförsäkringen avsedd invalid- eller arbetslöshetspension med början redan före uppnådd pensionsålder eller omedelbart efter nämnda pensioner hade fått eller rätt att få ålderspension vid 65 års ålder, utbetalas inte tilläggsdel i familjepensionen.

c) Tilläggsfamiljepensionens fördelning mellan förmånstagarna

Tilläggsfamiljepensionen fördelas mellan efterlevande make och barn på så sätt att den efterlevande maken får

- 6/10, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn;

- 5/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn;

- 3/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och tre barn;

- 2/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och fyra eller fler barn;

varav barnens andel är

- 4/10, om förmånstagare är den efterlevande maken och ett barn;

- 7/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn

- 9/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och tre barn,

- 10/12, om förmånstagare är den efterlevande maken och fyra eller fler barn.

Den tilläggspension som tillfaller barnen fördelas jämnt mellan de barn som är förmånstagare.

d) Samordning av familjepension med vissa andra pensioner

Om det med anledning av samma dödsfall erläggs familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, försörjningspension enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning enligt lagen om trafikförsäkring, samordnas tilläggsfamiljepensionen med de nämnda pensionerna samt med pensioner som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande eller på företagarverksamhet. I så fall beaktas pensioner som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet samordnade enligt 8 och 8 a § APL, utan att pensionsjämkning enligt 8 c - 8 f § APL förrättats. Vid beräkning av samordningsgränsen tillämpas samma procenttal som vid begränsning av tilläggsfamiljepension. I övrigt följs i tillämpliga delar principerna i 8 och 8 a § APL vid samordningen.

Med anledning av samordningen minskas tilläggspensionen dock endast i sådan utsträckning att det sammanlagda beloppet av de i föregående stycke nämnda förmånerna förblir minst lika stort som det skulle vara om inte rätt till pension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst och lagen om trafikförsäkring hade förefunnits.

IV Villkoren för pensionsskydd och beräkningen av pension i vissa specialfall

a) Person beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner

Om en person beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner, skall åt honom från samma tidpunkt beviljas ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet under den förutsättningen, att vederbörande inte får i tilläggspensionsskyddet avsedd invalidpension i form av delpension. Ålderspensionen kan härvid bestämmas så, att den får vara högst lika stor som den invalidpension, som skulle ha beviljats vederbörande, om han vid pensionens begynnelsetidpunkt hade haft rätt att få full invalidpension.

Om förtidspension för frontveteraner beviljas en person som får i tilläggspensionsskyddet avsedd invalidpension i form av delpension, kan vederbörande från samma tidpunkt beviljas ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet. Härvid kan ålderspensionens belopp bestämmas till högst hälften av den i föregående moment avsedda invalidpensionens belopp.

Till ålderspensionen kan inte anslutas tilläggsdel på den grund att vederbörande beviljats förtidspension för frontveteraner.

b) Förtida eller uppskjuten ålderspension

Vid förtida och vid uppskjutet uttag av ålderspension beviljas ålderspensionen enligt tilläggspensionsskyddet omvandlad försäkringsmatematiskt på det sätt som föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets beslut.

När tilläggsfamiljepension skall beviljas efter förmånslåtare som tagit ut förtida ålderspension, beviljas den i enlighet med det intjänade pensionsbeloppet.

V Begravningsbidrag

Förutsättningarna för erläggande av begravningsbidrag skall bestämmas så, att begrav-ningsbidrag utges ifall företagaren avlider medan han idkar eller efter att han har idkat fram till pensionsåldern eller fram till sin förtida ålderspension eller sin deltidspension företagarverksamhet, vars pensionsskydd omfattar rätt till begravningsbidrag, eller medan han erhåller eller är berättigad att fram till pensionsåldern erhålla eller efter att fram till dess ha erhållit sådan invalidpension eller arbetslöshetspension i vilken den återstående tiden räknas som till pension berättigande tid. Begravningsbidrag erläggs till förmånslåtarens anhöriga eller, där sådana inte finns, till den som erlagt begravningskostnaderna.

Som begravningsbidrags storlek kan väljas högst tre gånger beloppet av den månadsarbetsinkomst som grundpensionen grundar sig på.

VI Övrigt

a) Förvägrande eller minskning av invalidpension och familjepension

För tilläggspensionsskyddet skall rörande förvägrande och minskning av invalidpension och familjepension samma bestämmelser gälla som för grundskyddet.

b) Utbetalning av pension

Utbetalningen av tilläggspension sker enligt samma bestämmelser som pensionerna enligt grundskyddet. Utan hinder härav kan ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet utbetalas till person, som beviljats pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner.

c) Fribrev för tilläggsförmåner

Beträffande fribrev iakttas de villkor och grunder, som fastställts för fribrev.

VII Anpassning av den registrerade tilläggsförmånens belopp 1.1.2005 och rätten till pension enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet

a) Anpassning av den registrerade tilläggsförmånens belopp

De fixerade eurobeloppen kan 1.1.2005 anpassas till lagändringen så, att nivån för den totala pensionen enligt senaste beräkning bibehålls. Härvid beaktas pensionen och fribreven enligt grundskyddet enligt den lag som träder i kraft 1.1.2005.

Företagaren skall fatta beslut om anpassning av tilläggspensionsskyddet senast 1.7.2005 och pensionsanstalten skall meddela om ändringen till Pensionsskyddscentralen senast 31.12.2005.

b) Rätten till tilläggspension och begravningsbidrag

Företagaren har rätt till ålderspension enligt tilläggspensionsskyddet efter att ha uppnått pensionsåldern förutsatt att

- det vid pensionsåldern eller begynnelsetidpunkten för förtida ålderspension har gått högst 4 månader sedan försäkringen för tilläggspensionsskyddet upphörde.

Om invalid- eller arbetslöshetspension enligt grundförsäkringen börjar efter uppnåendet av pensionsåldern för tilläggsskyddet, begränsas ålderspensionens tilläggsdel enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkor. Om företagaren får grundförsäkringsenlig invalid- eller arbetslöshetspension som börjat före pensionsåldern, utbetalas ålderspensionens tilläggsdel inte.

Företagare har rätt till invalidpension enligt den målsatta pensionen i tilläggspensionsskyddet förutsatt att

- han vid pensionsfallet inte fyllt pensionsåldern för tilläggspensionsskyddet

- han vid invaliditetens begynnelsetidpunkt hör eller högst 4 månader tidigare hörde under tilläggspensionsskyddet

- han är berättigad till i 4 § 3 mom APL avsedd invalidpension.

Invalidpensionen enligt tilläggspensionsskyddet övergår i lika stor ålderspension vid pensionsåldern för tilläggspensionsskyddet.

Företagare är berättigad till arbetslöshetspension enligt tilläggspensionsskyddet förutsatt att

- han vid pensionsfallet inte fyllt pensionsåldern för tilläggspensionsskyddet,

- han vid arbetslöshetens begynnelsetidpunkt hörde under tilläggspensionsskyddet,

- det vid begynnelsetidpunkten för den i lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade 500 dagpenningsdagarsperioden eller den omedelbart föregående självrisktiden har förflutit högst 4 månader sedan försäkringen för tilläggspensionsskyddet upphörde

- han för den företagarperiod som tilläggspensionsskyddet hänför sig till är berättigad till sådan arbetslöshetspension enligt 4 c § APL, i vilken som pensionsberättigande tid medräknas tiden mellan arbetslöshetens begynnelsetidpunkt och pensionsåldern.

Invalidpensionen enligt tilläggspensionsskyddet övergår i lika stor ålderspension vid pensionsåldern för tilläggspensionsskyddet.

Deltidspension medför inte rätt till pension enligt tilläggspensionsskyddet.

Efterlevande make och barn är efter den försäkrades död berättigade till familjepension enligt den målsatta pensionen i tilläggspensionsskyddet förutsatt att

- förmånslåtaren hör under tilläggspensionsskyddet vid dödsfallet

- det vid dödsfallet är högst 4 månader sedan tilläggspensionsförsäkringen upphörde

- förmånslåtaren vid dödsfallet fick eller var berättigad till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet.

Om företagaren vid dödsfallet fick eller var berättigad till grundförsäkringsenlig invalid- eller arbetslöshetspension som börjat före pensionsåldern eller ålderpension omedelbart efter nämnda pensioner, utbetalas familjepensionens tilläggsdel inte.

Förutsättning för begravningsbidrag är, att

- företagaren vid dödsfallet hör under tilläggspensionsskyddet,

- det vid dödsfallet är högst 4 månader sedan tilläggspensionsförsäkringen upphörde,

- företagaren har vid dödsfallet hört under tilläggspensionsskyddet fram till pensionsåldern eller begynnelsetidpunkten för förtida ålderspension eller deltidspension, eller

- företagaren vid dödsfallet får eller är berättigad till eller har ända fram till pensionsåldern fått invalid- eller arbetslöshetspension enligt villkoren för tilläggspensionskyddet.

d) Samordning

Ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepension enligt tilläggspensionsskyddet samordnas med förmånerna enligt 8 § 1 mom APL (LITA-förmånerna). Ovannämnda förmåner reducerar i första hand det sammanlagda beloppet av grundpensionerna enligt 8 § 4 mom APL.

Vid samordning av familjepension beaktas de i 8 § 4 mom. nämnda förmånerna utan utan i 8 c - 8 f § APL avsedd pensionsjämkning.

Vid samordningen reduceras tilläggspensionen dock högst till sådant belopp, att det sammanlagda beloppet av förmåner förblir minst lika stort som om personen inte hade varit berättigad till primära förmåner.

Ikrafträdande

Kartan träder i kraft 31.12.2004

Efter 31.12.2004 kan förmånerna enligt de registrerade tilläggspensionsordningarna inte ändras förutom vid anpassning av pensionsskyddet på grund av eventuella kommande lagändringar.