Innehållsförteckning
C12R

Villkor och grunder för fribrev beträffande arbetsgivares pensionsförsäkring (Villkor och grunder för arbetsgivarförsäkring)

(Villkor och grunder för arbetsgivarförsäkring)

Tillämpningsområde

1 §

Mom. 1

Dessa villkor och grunder tillämpas på arbetsgivares fribrev, som grundar sig på pensionsanordning av minimiskydd enligt lagen om pension för arbetstagare i vilken pensionsanordning arbetsgivare innefattat sig själv i enlighet med 1 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, sådant sagda lagrum lyder i lagarna 8.7.1961 (395/61) och 16.12.1966 (639/66).

Villkor för erhållande av pension

2 §

Mom. 1

Den försäkrade har på grund av i dessa villkor och grunder avsett fribrev rätt att erhålla ålders- och invalidpension såsom stadgas i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Den försäkrades förmånstagare har på grund av i dessa villkor och grunder avsett fribrev rätt att erhålla familjepension såsom stadgas i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 3

Den försäkrade har inte rätt att erhålla arbetslöshetspension på grund av i dessa villkor och grunder avsett fribrev.

Särskilda bestämmelser

3 §

Mom. 1

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivits i villkoren och grunderna för fribrev beträffande frivilliga tilläggsförmåner.

Ikraftträdelse

Dessa villkor och grunder träder i kraft 1.1.2005.

Fr.o.m. ikraftträdandet av dessa villkor och grunder upphävs av social- och hälsovårdsministeriet 16.12.1985 fastställda grunder och villkor för fribrev beträffande arbetsgivares pensionsförsäkring jämte ändringar.