Av social- och hälsovårdsministeriet 16.12.1985 fastställda villkor och grunder för fribrev beträffande frivilliga tilläggsförmåner enligt arbetspensionslagarna (Villkor och grunder för fribrev beträffande tilläggsförmåner)

(Villkor och grunder för fribrev beträffande tilläggsförmåner)

Tillämpningsområde

1 §

Mom. 1

Dessa villkor och grunder tillämpas på fribrev, som grundar sig på tilläggspensionsanordning enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare samt tilläggspensionsanordning enligt 11 § 1 mom. i lagen om pension för företagare eller 11 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, sådana de sist sagda lagrummen är i kraft den 31 december 2000.

Fribrev

2 §

Mom. 1

Rätt till framtida tilläggspension på grund av tilläggspensionsanordning som upphör utan att försäkrad eller anhörig till honom inom fyra månader är berättigad till pension eller vid vars upphörande försäkrad inte inom fyra månader tar ut förtida ålderspension, förverkligas genom att bilda ett tilläggspensionsfribrev som motsvarar 65 års pensionsålder skilt för ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionens, skilt för familjepensionens och skilt för begravningsbidragets del. Rätten till framtida pension på grund av sådan tilläggspensionsanordning, som upphör till följd av att försäkrad tar ut deltidspension, tryggas likaså genom fribrev som motsvarar denna förmån.

Mom. 2

I tilläggspensionsanordning med en pensionsålder lägre än 65 år uppkommer inte skilt fribrev för den ålderspensions tilläggsdel, som försäkras från pensionsanordningens pensionsålder fram till 65 års ålder.

Villkor för erhållande av pension

3 §

Mom. 1

Pensionssökanden har rätt till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension på basis av fribrev enligt dessa villkor och grunder, om han på grund av samma pensionsfall har rätt till pension enligt grundskyddet på grundval av samma anställningsförhållande.

Mom. 2

Beträffande familjepensionsfribrev enligt dessa villkor och grunder gäller på motsvarande sätt vad i 1 mom. stadgas. Tidigare make som avses i 4 a § 1 mom 4 punkten i APL har dock inte rätt till familjepension. Till skillnad från 4 b § 2 mom. i APL börjar änkepension som dragits in på grund av nytt äktenskap inte utbetalas på nytt fastän äktenskapet senare skulle upplösas.

Mom. 3

Begravningsbidrags fribrev enligt dessa villkor och grunder betalas efter förmånslåtarens död.

Uppkomst av fribrev

4 §

Mom. 1

Pension eller begravningsbidrag som baserar sig på fribrev är, såvitt ej annat följer av det nedan sagda, sådan pension eller begravningsbidragsförmån enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkor och grunder för tilläggspensionsförsäkring, som intjänats fram till den tidpunkt då fribrev uppkommer. Beträffande familjepensionen avses med intjänad pension det belopp, som skulle utbetalas om förmånstagare är efterlevande make och minst två barn.

Mom. 2

Om tilläggspensionsordningens pensionsålder är lägre än 65 år, omvandlas vid uträkning av fribrev ålders-, invalid- och arbetslöshetspension att motsvara 65 års pensionsålder genom multiplicering med en omvandlingskoefficient. Omvandlingskoefficienten är den kapitalvärdeskoefficient för ålders- och invalidpension, som motsvarar pensionsanordningens pensionsålder, dividerad med den kapitalvärdeskoefficient för ålders- och invalidpension, som motsvarar pensionsåldern 65 år. Kapitalvärdeskoefficienterna är de koefficienter som är i kraft vid den tidpunkt då tilläggsskyddet upphör. De kapitalvärdeskoefficienter som används vid uträkning av omvandlingskoefficienten skall motsvara den försäkrades ålder och kön. Såsom den försäkrades ålder används den ålder som beräknats med en månads noggrannhet för den tidpunkt då försäkringen upphör. Motsvarande förfarande tillämpas när den ålderspensionens tilläggsdel, som försäkrats från en sänkt pensionsålder fram till 65 års ålder, omvandlas till en mot 65 års pensionsålder svarande ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension.

Mom. 3

Om det anställningsförhållande vartill tilläggsskyddet ansluter sig, på grund av att pensionsanstalten bytts har hört under flera försäkringar och pensionsåldern i en eller flera försäkringar är lägre än 65 år, får man vid uträkning av fribrev på grundval av anställningsförhållandet den i 1 mom. avsedda ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensionen genom att sammanräkna den intjänade pensionen enligt varje försäkring. Vid uträkningen av den intjänade pensionen enligt en försäkring omvandlas den intjänade pensionen enligt försäkringen att motsvara 65 års pensionsålder genom multiplicering med en omvandlingskoefficient för den tidpunkt då försäkringen upphör.

Pensionens storlek

5 §

Mom. 1

Vid beviljande av invalid- eller arbetslöshetspension, som innehåller en pensionsdel som beviljats enligt villkoren för tilläggsförmånerna, omvandlas tilläggspensionsfribrevet att motsvara pensionsåldern i den pensionsanordning, enligt vars villkor den målsatta tilläggspensionen har beviljats. Omvandlingen görs med de kapitalvärdeskoefficienter som gäller vid tidpunkten för pensionsfallet. Koefficienterna skall motsvara pensionstagarens ålder vid tidpunkten för pensionsfallet med en månads noggrannhet samt kön.

Mom. 2

Vid beviljande av invalid- eller arbetslöshetspension, som inte innehåller en tilläggsdel enligt villkoren för tilläggsförmånerna, omvandlas tilläggspensionsfribreven inte.

Mom. 3

Delinvalidpensionens belopp är hälften av den fulla invalidpensionens belopp.

Mom. 4

När invalidpension övergår i ålderspension efter att pensionstagaren fyllt pensionsåldern enligt tilläggsskyddet, är ålderspensionen lika stor som invalidpensionen. Motsvarande gäller vid övergång av arbetslöshetspension i invalid- eller ålderspension.

6 §

Mom. 1

Om ålderspensionen börjar senare än från ingången av kalendermånaden efter uppnådd 65 års ålder, omvandlas pensionen försäkringsmatematiskt så att ålderspensionens kapitalvärde bibehålls. Uppskjutandet av pensionen enligt tilläggsskyddet räknas ut för hela uppskovstiden med de kapitalvärdeskoefficienter som gäller vid utgången av den månad som föregår den månad då pensionen börjar. Koefficienterna skall motsvara den pensionssökandes ålder med en månads noggrannhet vid utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar samt den pensionssökandes kön.

Mom. 2

Om ålderspension beviljas tidigare än från ingången av månaden efter den då 65 års ålder uppnåddes, omvandlas pensionen försäkringsmatematiskt så, att ålders- och invalidpensionens sammanräknade kapitalvärde bibehålls. Omvandlingen görs med de kapitalvärdeskoefficienter, som är i kraft vid utgången av den månad som föregår den månad då pensionen börjar. Koefficienterna skall motsvara den pensionssökandes ålder med en månads noggrannhet vid utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar samt den pensionssökandes kön.

7 §

Mom. 1

Beloppet av efterlevande makens och barnens familjepension erhålles från familjepensionens tilläggspensionsfribrev genom att tillämpa de i 7 i § 2 och 3 mom. i APL nämnda andelarna. Beloppet av den sammanlagda barnpensionen delas jämnt mellan de barn som är förmånstagare. I familjepensionen ingår inte i 7 i § 4 mom. i APL avsett tillägg för barn som saknar båda föräldrarna. Vid uträkning av familjepensionens belopp tillämpas inte bestämmelserna i 8 c - 8 f § i APL.

Samordning av på enbart fribrev baserad tilläggspension

8 §

Mom. 1

Om mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension dessutom uppbär dagpenning eller olycksfallspension med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, fortlöpande ersättning för egen skada med stöd av trafikförsäkringslagen, ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, livränta med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfall i militärtjänst, minskar dessa primära förmåner först det sammanräknade beloppet av grundpensioner enligt 8 § 4 mom i APL. Om nämnda primära förmåner överstiger det sammanräknade beloppet av grundpensioner enligt 8 § 4 mom i APL, avdras den överstigande delen från pensionen enligt tilläggsskyddet. Tilläggspensionens samordning görs vid pensionens begynnelsetidpunkt.

9 §

Mom. 1

Om förmånstagaren beviljas familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, försörjningspension enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning enligt trafikförsäkringslagen på grund av samma dödsfall, minskar dessa förmåner först det sammanräknade beloppet av familjepensioner enligt grundskyddet enligt 8 § 4 mom. i APL. Familjepensionerna enligt grundskyddet beaktas utan pensionsjämkning enligt 8 c-8 f § i APL. Om de primära förmånerna överstiger familjepensionerna enligt grundskyddet, avdras den överstigande delen från familjepension enligt tilläggsskyddet. Samordningen av tilläggspensionen görs vid tidpunkten för pensionens början.

Särskilda bestämmelser

10 §

Mom. 1

Om för de försäkrade till följd av lagstiftningsändring anordnas sådana pensionsförmåner, som motsvarar på fribrev baserade förmåner, får sistnämnda förmåner minskas med ett belopp som motsvarar ändringarna enligt grunder som social- och hälsovårdsministeriet särskilt fastställt för detta ändamål.

11 §

Mom. 1

I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i villkoren och grunderna för fribrev motsvarande minimiskyddet.

Ikraftträdelse

 

Mom. 1

Dessa villkor och grunder träder i kraft den 1 januari 2005.

Mom. 2

Om pensionen enligt grundskyddet samordnas enligt 2004 års bestämmelser, samordnas tilläggspensionsskyddet, utan hinder av vad som stadgas i 8 och 9 § i dessa grunder, så att från pensionen enligt tilläggspensionsskyddet avdras det belopp, varmed den primära förmånen enligt 8 § 1 mom. i APL överstiger beloppet för samordningsgränsen enligt 2004 års bestämmelser.

Mom. 3

Från ikraftträdandet av dessa villkor och grunder upphävs de av social- och hälsovårdsministeriet den 16 december 1985 fastställda villkoren och grunderna för fribrev beträffande frivilliga tilläggsförmåner enligt arbetspensionslagarna.