Försäkringsvillkor för frivillig tilläggspensionsförsäkring enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare (Försäkringsvillkor för APL-tilläggsförmåner)

(Försäkringsvillkor för APL-tilläggsförmåner)

Allmänna bestämmelser

1 §

Mom. 1

Försäkringstagare är den arbetsgivare som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren och därmed anordnat frivilligt tilläggspensionsskydd i enlighet med 11 § i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Försäkringsgivare är det försäkringsbolag som förbundit sig att betala pensioner enligt det pensionsskydd som avses i 1 momentet.

Mom. 3

Det i 1 momentet nämnda pensionsskyddet kan inte sättas i kraft efter 31.12.2000, om inte annat följer av lagen om ändring av 11 § i lagen om pension för arbetstagare (654/2000).

Mom. 4

De försäkrade förmånerna kan inte ändras efter 31.12.2000, om inte annat följer av kartan över registrerbara tilläggsförmåner, som fastställts av Pensionsskyddscentralen.

2 §

Mom. 1

Försäkringsgivarens, försäkringstagarens, den försäkrades och förmånstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid tillfället gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som getts med stöd av den, på de grunder och försäkringsvillkor som social och hälsovårdsministeriet har fastställt, på kartan över registrerbara tilläggsförmåner som fastställts av Pensionsskyddscentralen samt på bestämmelserna i försäkringsavtalet.

Mom. 2

Om i försäkringens grunder eller villkor fastställs ändringar, träder de omedelbart i kraft, om inte annat stadgats om ikraftträdandet.

Personer som omfattas av försäkringen

3 §

Mom. 1

I försäkringsavtalet definieras vilka personer som omfattas av försäkringen. Den försäkrade arbetstagaren skall omfattas av lagen om pension för arbetstagare. En arbetstagare som får deltidspension omfattas dock inte av försäkringen, ifall annat inte överenskommits i försäkringsavtalet. En arbetstagare som fortsätter att arbeta vid sidan av invalid- eller arbetslöshetspension som beviljats enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet, omfattas beträffande detta anställningsförhållande inte av tilläggspensionsförsäkringen.

Mom. 2

En arbetstagare hör obligatoriskt till försäkringen, om han fyller de villkor som uppställts för att höra till försäkringen och de krav gällande den försäkrades hälsotillstånd som uppställts av försäkringsgivaren och som överensstämmer med de direktiv som godkänts av Pensionsskyddscentralen. I försäkringsavtalet kan dock bestämmas att en arbetstagare, som är i försäkringstagarens tjänst då försäkringsavtalet träder i kraft, får vägra att ansluta sig till försäkringen. Försäkringsgivaren skall meddelas skriftligen om vägran.

Mom. 3

Arbetstagare kan inte anslutas till försäkringen efter 31.12.2000, om inte annat följer av ikraftträdelsebestämmelserna i lagen om ändring av 11 § i lagen om pension för arbetstagare (654/2000).

Mom. 4

Vad som stadgats i dessa villkor om arbetstagare och anställningsförhållande, gäller också tjänsteinnehavare och tjänsteförhållande.

Försäkringsavtalets giltighet

4 §

Mom. 1

Försäkringsavtalet görs för en försäkringsperiod och fortsätter att gälla en försäkringsperiod i sänder, ifall annat inte överenskommits eller annat inte följer av 5 §.

Mom. 2

Den första försäkringsperioden börjar den första dagen i en kalendermånad och slutar den sista dagen samma kalenderår. Därefter är försäkringsperioden ett kalenderår.

Uppsägning av försäkring

5 §

Mom. 1

Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet så att det upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Uppsägningen skall ske senast tre månader innan försäkringsavtalet upphör.

Mom. 2

Försäkringsavtalet kan dock inte upphöra på grund av uppsägning som gjorts av försäkringstagaren, förrän ett år har gått från det att försäkringsavtalet trädde i kraft.

Mom. 3

Om försäkringsgivaren är försatt i likvidation eller konkurs, kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet enligt 1 momentet utan att den föreskrivna tre månader långa uppsägningstiden tillämpas. Då tillämpas inte heller det krav på försäkringsavtalets minimitid som föreskrivs i 2 momentet .

Mom. 4

Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringsavtalet endast med anledning av försäkringstagarens betalningsoförmåga eller då försäkringstagaren försummat betalningen av försäkringspremier.

Grund för försäkringspremie

6 §

Mom. 1

Den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden och på denna utgående förskottspremie samt den ränta som skall inkluderas i den slutliga försäkringspremien bestäms enligt de grunder som social och hälsovårdsministeriet har fastställt.

Försäkringspremien förfaller

7 §

Mom. 1

Försäkringspremien skall erläggas som kontantbetalning.

Mom. 2

Förskottspremien förfaller till betalning kvartalsvis på förfallodagen som är den 20:e dagen i den överenskomna kalendermånaden. Förskottspremien kan dock avtalas att förfalla till betalning tidigare än den förenämnda kvartalsperioden, den 20:e dagen i den överenskomna kalendermånaden.

Mom. 3

Den slutliga försäkringspremien förfaller till betalning senast den 20 juni som följer efter försäkringsperioden. Om försäkringstagaren upphör med den del av sin verksamhet som omfattar arbetstagare som berörs av försäkringsavtalet eller om försäkringstagaren råkar i konkurs eller om försäkringen eljest upphör, förfaller den slutliga premien dock omedelbart till betalning.

Mom. 4

Om den förfallodag som avses i denna paragraf eller senare i dessa försäkringsvillkor är lördag, helgdag eller midsommarafton, betraktas följande vardag som förfallodag. Det samma gäller för dagar som enligt 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev sammanfaller med en dag då bankernas betalningssystem är ur bruk i enlighet med den i författningssamlingen publicerade anmälan av Finlands Bank.

Justering av försäkringspremie

8 §

Mom. 1

Försäkringsgivaren gottskriver förskottspremien med i grunderna angiven beräkningsgrundsränta från förskottspremiens förfallodag till den slutliga premiens förfallodag.

Mom. 2

Om den slutliga försäkringspremien är större än förskottspremien jämte räntor enligt 1 momentet, skall försäkringstagaren betala skillnaden. I motsatt fall används skillnaden jämte ränta till betalning av obetalda premier eller till betalning av följande förskottspremier. Om försäkringen har upphört och obetalda premier inte finns, återbetalas skillnaden till försäkringstagaren.

Försening av försäkringspremie

9 §

Mom. 1

Om försäkringspremien inte har betalats senast på förfallodagen, höjs premien räknat från förfallodagen till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. På samma sätt höjs premien för försäkring av genast begynnande pensioner och av till dem anslutna förmåner, vilken inte betalats senast på förfallodagen.

Mom. 2

Om försäkringspremien inte har betalats senast på förfallodagen, kan den enligt 19 § i lagen om pension för arbetstagare utan dom eller utslag utmätas förhöjd med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som nämns i 1 momentet.

10 §

Mom. 1

Om försäkringstagaren upprepade gånger har låtit bli att betala försäkringspremien på förfallodagen eller om försäkringsgivaren varit tvungen att indriva försäkringspremie genom utmätning, har försäkringsgivaren rätt att ändra förskottspremien så att den förfaller på annat sätt än vad som avtalats enligt 7 § 2 momentet.

Mom. 2

Försäkringstagare som inställer sina betalningar eller som blivit föremål för utmätning är skyldig att på försäkringsgivarens begäran erlägga obetald del av försäkringspremien, fastän den eljest inte ännu skulle ha förfallit.

Premiebefrielse

11 §

Mom. 1

Försäkringspremie uppbärs inte för den försäkrades del för den tid, under vilken den försäkrade på grund av sitt anställningsförhållande till försäkringstagaren har rätt att få invalid eller arbetslöshetspension enligt tilläggspensionsförsäkringen, eller för tiden efter uppnådd pensionsålder enligt tilläggspensionsskyddet.

Försäkringens upphörande

12 §

Mom. 1

De i försäkringsavtalet nämnda förmånerna gäller i fyra månaders tid från det att försäkringsavtalet har upphört eller från den tidpunkt då den försäkrade inte längre omfattas av försäkringsavtalet. Om försäkringen flyttas till ett annat pensionsbolag upphör dock de förmåner som nämns i försäkringsavtalet att gälla vid den tidpunkt då försäkringen flyttas.

Mom. 2

Den försäkrade har dock rätt till arbetslöshetspension enligt villkoren för tilläggspensionsskyddet om den försäkrade på basis av samma anställningsförhållande har rätt till heleffektiv arbetslöshetspension enligt grundförsäkringen, som uträknats enligt 2004 års bestämmelser.

Fribrev

13 §

Mom. 1

Om den försäkrade eller den försäkrades förmånstagare inte omedelbart efter det att försäkringen har upphört har rätt till pension, bevaras den försäkrades framtida rätt till pension i form av ett fribrev som motsvarar denna förmån. Med fribrev avses en pension som tjänats in enligt de villkor och grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt för fribrev beträffande frivilliga tilläggsförmåner.

Pensionsrätt

14 §

Mom. 1

I försäkringsavtalet bör anges:

a) de förmåner försäkringen omfattar;

b) storleken på den försäkrades pension skilt för varje pensionsförmån;

c) den ålder som berättigar till erhållande av ålderspension, om den inte är 65 år;

15 §

Mom. 1

Rätten att få en vid viss ålder upphörande tilläggsdel till ålderspensionen upphör i slutet av den månad denna ålder uppnås.

Fördelning av familjepension

16 §

Mom. 1

Tilläggsfamiljepensionen fördelas mellan änkan/änklingen och barnen så, att änkan/änklingen får

6/10, om förmånstagare är änka/änkling och ett barn;

5/12, om förmånstagare är änka/änkling och två barn;

3/12, om förmånstagare är änka/änkling och tre barn;

2/12, om förmånstagare är änka/änkling och fyra eller flere barn;

och att barnen får

4/10, om förmånstagare är änka/änkling och ett barn;

7/12, om förmånstagare är änka/änkling och två barn;

9/12, om förmånstagare är änka/änkling och tre barn;

10/12, om förmånstagare är änka/änkling och fyra eller flere barn.

Mom. 2

Barnens andel delas lika mellan de barn som är förmånstagare.

Begränsande bestämmelser

17 §

Mom. 1

Om arbetsoförmåga förorsakas av sådan sjukdom, sådant lyte eller sådan skada, som den försäkrade hade då anställningsförhållandet började, har han rätt till invalidpension på grund av denna försäkring endast i det fall, att han har blivit arbetsoförmögen efter sin anslutning till försäkringen och tidigast ett år efter det att anställningsförhållandet började.

18 §

Mom. 1

Rätt till familjepensionen har inte:

a) änka/änkling, som på nytt börjar få tidigare upphörd änkepension i enlighet med 4 b § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare;

b) änka/änkling eller barn, om den försäkrade avlidit inom ett år från det att anställningsförhållandet började och den huvudsakliga orsaken till dödsfallet varit sjukdom, som tydligt framkommit innan anställningsförhållandet började, eller varit sådant lyte eller sådan skada som uppkommit innan anställningsförhållandet började; eller om den försäkrade från och med sitt inträde i försäkringens krets ända till sin död varit oförmögen till arbete i sådan grad som berättigar till full invalidpension;

c) den försäkrades tidigare maka/make.

19 §

Mom. 1

Om en person får ålders, invalid eller arbetslöshetspension och dessutom får dagpenning eller olycksfallspension enligt bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring, fortlöpande ersättning som beviljats med stöd av lagen om trafikförsäkring och som baserar sig på egen skada, ersättning för inkomstbortfall som beviljats med stöd av lagen om rehabilitering, som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller med stöd av lagen om rehabilitering, som ersätts enligt lagen om trafikförsäkring, livränta som beviljats med stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst eller dagpenning eller olycksfallspension som beviljats med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst, minskar dessa primära förmåner först det sammanlagda beloppet av pensionstagarens grundpensioner enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om de ovan nämnda primära förmånernas belopp överskrider det sammanlagda beloppet av grundpensionerna enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, avdras den överskjutande delen från pensionen enligt tilläggspensionsskyddet. Samordningen görs då pensionen börjar.

20 §

Mom. 1

Om förmånstagaren med anledning av samma dödsfall får familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, familjepension enligt lagen om olycksfall i militärtjänst, försörjningspension enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning enligt lagen om trafikförsäkring, minskar dessa primära förmåner först det sammanlagda beloppet av familjepensionerna enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Familjepensionerna beaktas utan pensionsjämkning enligt 8 c 8 f § i lagen om pension för arbetstagare. Om de ovan nämnda primära förmånernas belopp överskrider beloppet av familjepensionerna enligt grundpensionsskyddet, avdras den överskjutande delen från familjepensionen enligt tilläggspensionsskyddet. Samordningen görs då pensionen börjar.

Begravningsbidrag

21 §

Mom. 1

Efter den försäkrades död betalas till hans anhöriga eller om inga anhöriga finns till den som erlagt begravningskostnaderna det i försäkringsavtalet angivna beloppet som begravningsbidrag.

Mom. 2

Med anhöriga avses den försäkrades maka/make samt de arvingar som avses i ärvdabalken. Med maka/make avses den person, med vilken den försäkrade levde i äktenskap eller registrerat parförhållande vid sin död.

Mom. 3

Om begravningsbidraget bör fördelas mellan maka/make och bröstarvingar, får maka/make och bröstarvingarna bägge hälften av begravningsbidraget. Ifall inga bröstarvingar finns, får makan/maken ensam begravningsbidraget. Ifall ingen maka/make finns, får arvingarna ensamma begravningsbidraget. I dessa fall fördelas begravningsbidraget mellan arvingarna enligt vad som föreskrivs i ärvdabalken om deras rätt att erhålla arv.

Utbetalning av pension

22 §

Mom. 1

Om utbetalning av pension fördröjs, betalar pensionsanstalten ut pensionen förhöjd, på det sätt som föreskrivs i 19 d § i lagen om pension för arbetstagare, med en årlig dröjsmålsförhöjning enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

Mom. 2

Om pensionen utbetalas till pensionstagare, som är bosatt utomlands, skall pensionen på den förfallodag som anges i pensionsbeslutet finnas på av pensionstagaren angivet konto i penninginrättning i Finland.

Lagstiftningen ändras

23 §

Mom. 1

Om försäkringstagaren till följd av en lagändring måste ordna och bekosta för de personer som omfattas av denna försäkring sådana pensionsförmåner, som motsvarar förmånerna i försäkringsavtalet, reduceras de sistnämnda förmånerna med det belopp som motsvarar ändringarna, såvida inte annat överenskoms med försäkringstagaren.

Mom. 2

Reduceringen görs enligt de grunder social och hälsovårdsministeriet har fastställt så, att den totala pensionsförmånen som arbetstagaren dittills redan tjänat in inte minskar och att hans framtida totala pensionsskydd till sitt penningvärde förblir minst lika stort som tidigare. Reduceringen görs på begäran av försäkringstagaren även på pension som redan börjat.

Information till de försäkrade

24 §

Mom. 1

Försäkringsgivaren bör årligen informera de försäkrade om deras försäkringsskydd samt den försäkrades rättigheter när försäkringen upphör. De försäkrade bör omedelbart informeras om försäkringsavtalets upphörande. Information till de försäkrade skickas till den försäkrades eller försäkringstagarens adress. Försäkringstagaren bör förmedla informationen till de försäkrade.

Gamla familjepensionsanordningar

25 §

Mom. 1

Om den försäkrade vid sin död hade rätt till sådan ålders- eller invalidpension, som grundar sig på ett första pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1990, räknas tilläggsfamiljepensionen enligt det försäkringsavtal som gällde då det nämnda första pensionsfallet inträffade.

Mom. 2

Om den försäkrade vid sin död hade rätt till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension på basis av ett sådant anställningsförhållande, som är anslutet till ett tilläggspensionsskydd med utvidgade villkor för familjepension, överförs rätten till de utvidgade villkoren till den familjepension som beviljas efter den försäkrades pension.

Mom. 3

Familjepension som uträknats enligt 1 och 2 momentet ovan fördelas dock mellan förmånstagarna enligt 16 §.

Samordning enligt 2004 års bestämmelser

26 §

Mom. 1

Om pensionen enligt grundpensionsskyddet samordnas enligt 2004 års bestämmelser, samordnas tilläggspensionsskyddet, utan hinder av vad som föreskrivs i 19 och 20 §, på så sätt att det belopp med vilket den primära förmånen som avses i 19 § 1 momentet överskrider den samordningsgräns som fastställts enligt 2004 års bestämmelser, avdras från pensionen enligt tilläggspensionsskyddet.

Ikraftträdande

Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2005.