ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

54 2007

LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn den 16 augusti 2007

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Mom. 1

Den som står i offentligrättsligt eller privat­rättsligt anställningsförhållande till landska­pet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålderspension, deltidspension, rehabilitering och invalidpension och till den som är förmånstagare efter en sådan person betalas familjepension ur landskapets medel enligt bestämmelserna om statsanställda ar­betstagares och förmånstagares rätt till pensi­on och pensionsgrundande förmåner i

1) lagen om statens pensioner (FFS 1295/2006), nedan kallad StaPL,

2) lagen om införande av lagen om statens pensioner (FFS 1296/2006) samt

3) lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europe­iska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999).

Mom. 2

Med undantag för den i 1 mom. 3 punkten avsedda lagen omfattar bestämmelserna i den­na lag inte sådana i 1 mom. avsedda anställda vilka tillträder anställning hos landskapet den 1 januari 2008 eller därefter. Lagen tillämpas dock även på den som den 1 januari 2008 innehar anställning hos landskapet eller hos annan ar­betsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet.

Mom. 3

De i 1 mom. angivna författningarna skall tillämpas i landskapet, med i denna lag angivna avvikelser, sådana de lyder när denna lag träderi kraft. Ändras därefter någon av författningar­na, skall de ändrade författningarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträ­dande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §

Förvaltningsmyndighet

Mom. 1

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna ankommer på statens myndigheter skall i landskapet hand­has av landskapsregeringen, till den del förvalt­ningen grundar sig på landskapets lagstift­ningsbehörighet på området.

Mom. 2

De beräkningsgrunder som fastställs av fi­nansministeriet och som används vid avdrag för pension eller motsvarande förmån från utlandet enligt 68 § i lagen om statens pensioner skall iakttas vid tillämpningen av denna lag. Den lönekoefficient och livslängdskoefficient som årligen fastställs av social- och hälsovårdsmi­nisteriet enligt 70 och 72 §§ i StaPL skall iakt­tas vid tillämpningen av denna lag. De bestäm­melser om koefficienter för engångsbelopp som social- och hälsovårdsministeriet enligt 117 § i StaPL utfärdar genom förordning skall även iakttas vid tillämpningen av denna lag.

Mom. 3

I fråga om sådana blanketter som avses i 100 § i StaPL skall de i riket fastställda blan­ketterna användas, om inte landskapsregering­en genom landskapsförordning utfärdar be­stämmelser om blanketter som skall användas i landskapet.

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfatt­ningar vilka äger motsvarighet i landskapslag­stiftningen

Mom. 1

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författ­ningarna till bestämmelser i rikslagstiftning­en, skall hänvisningarna avse motsvarande be­stämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §

Särskilda avvikelser från lagen om statens pensioner

Mom. 1

Vid tillämpningen av StaPL skall i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landska­pet.

Mom. 2

Hänvisningen till lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen i 51 § andra meningen i StaPL skall inte iakttas i landskapet.

Mom. 3

Bestämmelserna i 93 § 2 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 4

Bestämmelserna i 5 kap. i StaPL om militär­pension skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 5

Med avvikelse från vad som föreskrivs om anhängiggörande av pensionsansökan i 103 § i StaPL skall en pensionsansökan anses vara gjord den dag då den kommit in till landskaps­regeringen.

Mom. 6

Med avvikelse från vad som föreskrivs om delgivning av beslut i 104 § 2 mom. i StaPL skall landskaps-regeringen delge sitt beslut genom vanlig eller elektronisk delgivning enligt vad som föreskrivs i förvalt-ningslagen (2008:9) för landskapet Åland. (Denna lag träder i kraft den 1 april 2008. 1) Lr framst. nr 8/2006-2007Lu bet. nr 13/2006-2007)

Mom. 7

Bestämmelserna i 7 kap. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landska­pet.

Mom. 8

Bestämmelserna i 117 § 5 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 9

Bestämmelserna i 118 § 1 mom. andra me­ningen i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 10

Bestämmelserna i 122 § 5 mom. i StaPL om utbetalning av retroaktiv pension till Folkpen­sionsanstalten till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det studiestöd som har beta­lats för samma tid skall inte tillämpas i land­skapet.

Mom. 11

Bestämmelserna i 130 § 3 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 12

Bestämmelserna i 131 § 2 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 13

Bestämmelserna i 9 kap. i StaPL om finan­siering av pensionsskyddet skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 14

Bestämmelserna i 144 § i StaPL om statens pensionsdelegation skall inte tillämpas i land­skapet.

Mom. 15

Bestämmelserna i 145 § i StaPL om statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmå­ga och rehabilitering skall inte tillämpas i land­skapet.

Mom. 16

Bestämmelserna i 163 § 1 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 17

Bestämmelserna i 167 § 2, 3 och 5 mom. i StaPL om sista pensionsanstalt skall inte till­lämpas i landskapet.

5 §

Särskilda avvikelser från lagen om införande av lagen om statens pensioner

Mom. 1

Vid tillämpningen av lagen om införande av lagen om statens pensioner skall i denna para­graf angivna avvikelser iakttas i landskapet. När det i lagen om införande av lagen om statens pensioner talas om ikraftträdandet av StaPL avser detta i landskapet den 1 januari 2008. Bestämmelsen i 5 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner om sista pensions­anstalt skall inte tillämpas i landskapet. Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § i lagen om införande av lagen om statens pensio­ner skall den preskriptionstid på fem år som avses i 129 § och 130 § 4 mom. i StaPL tillämpasfrån ingången av 2014. Åren 2008 och 2009 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2010 nio år, 2011 åtta år, 2012 sju år och 2013 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Hänvisningen i 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner till ikraftträdelse­bestämmelserna i fråga om ändringen av StPL genom FFS 1671/1995 och 679/2004 skall i landskapet även avse de bestämmelser som finns i landskapslagen (1997:4) om tillämpningi landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Bestämmelsen i 17 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner om ansökningar som avser undanröjande av beslut skall inte tillämpas i landskapet. Bestämmelserna i 19 och 20 §§ i lagen om införande av lagen om statens pensioner om militärpension skall inte tillämpas i landska­pet. Hänvisningen till statens intresse i 21 § i lagen om införande av lagen om statens pensio­ner skall i landskapet avse landskapets intres­se vid landskapsregeringens prövning av de fall som kan beröras av bestämmelsen.

Mom. 2

Bestämmelsen i 22 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner om statens pensi­onsdelegation och statens delegation för ären­den gällande arbetsoförmåga och rehabilitering skall inte tillämpas i landskapet.

Mom. 3

Bestämmelsen i 23 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner om överföring från statens pensionsfond till statsbudgeten skall inte tillämpas i landskapet.

6 §

Sökande av ändring

Mom. 1

Beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos försäk­ringsdomstolen.

7 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Mom. 2

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1997:4) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner.