Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers ansvarsskuld 19.12.2022/1113

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), sådant det lyder i lag 357/2022:

1 §

Tillämpningsområde

Mom. 1

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

2 §

Beräkning av pensionsstiftelsers ansvarsskuld

Mom. 1

Den ansvarsskuld som avses i 7 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) beräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Mom. 2

De koefficienter som behövs för beräkning av ansvarsskulden i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2023. Punkt 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2021, och punkt 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2022.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar (1097/2021).

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20221113/%3Asection/20230610