Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar (i kraft från och med 1.1.2022) 10.12.2021/1097

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §

Tillämpningsområde

Mom. 1

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I denna förordning avses med pensionsstiftelsers pensionsansvar pensionsstiftelsers ansvarsskuld enligt 7 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och lagen om pension för arbetstagare.

2 §

Beräkning av pensionsstiftelsers ansvarsskuld

Mom. 1

Den ansvarsskuld som avses i 7 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor beräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Mom. 2

De koefficienter som behövs för beräkning av ansvarsskulden i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2022. Punkt 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2020, och punkt 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för 2021.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret (747/2019).

1 och 4.2.3 punkten i bilaga 1 och 7 punkten i bilaga 2 har ändrats genom F 506/2022, som trädde i kraft 1.7.2022.

1 punkten i bilaga 1 har ändrats genom F 175/2022, som trädde i kraft 1.4.2022.

Ikraftträdelsestadganden:

11.3.2022/175:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2022.


21.6.2022/506:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2022.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20211097/%3Asection/20220814