Innehållsförteckning

Lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare (i kraft1.5.2020-31.12.2025) 7.4.2020/195

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Mom. 1

Med avvikelse från vad som bestäms i de särskilda grunder för arbetspensionsförsäkringsbolagens pensionsförsäkring som med stöd av 166 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) fastställts av social- och hälsovårdsministeriet den 15 november 2019 och 27 november 2019 är 2020 års grundavgiftskoefficient 0,227 från ingången av maj 2020 till utgången av år 2020.

Mom. 2

Den minskning i utjämningsavsättningen som orsakas av den nedsättning av försäkringsavgiften som föreskrivs i 1 mom. amorteras genom en höjning av den i 1 mom. avsedda grundavgiftskoefficienten under åren 2022–2025. Denna höjning ska ingå i beräkningsgrunderna för de försäkringsavgifter som betalas till arbetspensionsförsäkringsbolagen.

2 §

Mom. 1

Med avvikelse från vad som har föreskrivits med stöd av 159 och 202 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) är värdet av den grundavgiftskoefficient som ska användas vid beräkningen av utjämningsdelen för 2020 års årsavgift 0,227 från ingången av maj 2020 till utgången av år 2020.

Mom. 2

Den minskning i utjämningsavsättningen som orsakas av koefficientnedsättningen enligt 1 mom. amorteras genom en höjning av värdet av den i 1 mom. avsedda koefficienten under åren 2022–2025.

3 §

Mom. 1

Med avvikelse från vad som med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om grunderna för beräkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar är värdet av 2020 års utjämningskoefficient 0,227 från ingången av maj 2020 till utgången av år 2020.

Mom. 2

Med avvikelse från vad som med stöd av 179 § 4 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om beräkningsgrunderna för pensionskassor är värdet av 2020 års utjämningskoefficient 0,227 från ingången av maj 2020 till utgången av år 2020.

Mom. 3

Den minskning i utjämningsavsättningen som orsakas av den nedsättning av utjämningskoefficienten som avses i 1 och 2 mom. amorteras genom en höjning av utjämningskoefficientens värde under åren 2022–2025.

4 §

Mom. 1

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet anges år 2021 beloppet för den minskning i utjämningsavsättningen som uppstått till följd av de avgiftsnedsättningar som avses i 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 3 § 1 och 2 mom. Beloppet av de avgiftsförhöjningar enligt 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. som genomförs under åren 2022–2025 ska sammanlagt uppgå till detta belopp. Den oamorterade delen av det belopp som angetts genom förordning ska årligen höjas med den beräkningsränta som bestäms i de särskilda grunder för pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare som fastställts med stöd av 166 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Beloppet anges genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Se SHMf om beloppet för minskningen i utjämningsavsättningen 851/2021.

5 §

Mom. 1

Vid tillämpningen av 153 § i lagen om pension för arbetstagare på arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för 2020–2025 beaktas den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften för en försäkring enligt den lagen utan sådan nedsättning och förhöjning som avses i 1 § i denna lag.

6 §

Mom. 1

Trots vad som föreskrivs i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare har arbetsgivaren inte rätt till någon andel av det överskott som försäkringsrörelsen eventuellt inbringat till den del överskottet hänför sig till tiden mellan den 1 maj 2020 och den 31 december 2020.

7 §

Mom. 1

Vid tillämpningen av 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) på procentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare och grundprocentsatsen för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift för 2020–2025 beaktas den genomsnittliga försäkringsavgiften för en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare utan sådan nedsättning och förhöjning som avses i 1 § i denna lag.

8 §

Mom. 1

Vid tillämpningen av 182 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare på Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna för 2020–2025 beaktas den avgift som motsvarar den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt den lagen utan sådan nedsättning och förhöjning som avses i 1 § i denna lag.

9 §

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2025.

Mom. 2

Den grundavgiftskoefficient som anges i 1 § 1 mom. och den utjämningsdel för årsavgiften som anges i 3 § 1 och 2 mom. tillämpas på försäkringsavgifter som grundar sig på sådana inkomster som har betalats den 1 maj 2020 och därefter men före utgången av år 2020.

Mom. 3

Den grundavgiftskoefficient för årsavgiften som anges i 2 § 1 mom. tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter som grundar sig på sådana inkomster som med stöd av lagen om sjömanspensioner enligt bestämmelserna om verkställighet av den lagen hänför sig till den 1 maj 2020 eller tiden efter det före utgången av 2020.

RP 37/2020, ShUB 2/2020, RSv 26/2020

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20200195/%3Asection/20230610