Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt 10.6.2019/748

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), sådan punkten lyder i lag 69/2016:

1 §

Tillämpningsområde

Mom. 1

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som en pensionskassa har hand om.

2 §

Storheter som beräknas för fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

Mom. 1

De storheter som i fråga om pensionskassor behövs för fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de grunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Mom. 2

De koefficienter som behövs för beräkningen av storheterna i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019, och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2017, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014).

1 punkten i bilaga 1 har ändrats genom F 176/2022, som trädde i kraft 1.4.2022.

1, 5.2 och 12 punkten i bilaga 1 samt bilaga 2 har ändrats genom F 1098/2021, som trädde i kraft 1.1.2022.

1 punkten i bilaga 1 har ändrats genom F 814/2021, som trädde i kraft 1.10.2021.

1 och 3 punkten i bilaga 1 samt bilaga 2 har ändrats genom F 972/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

1 punkten i bilaga 1 och 2 punkten i bilaga 2 har ändrats samt 12 punkten i bilaga 1 har tillfogats genom F 428/2020, som trädde i kraft 1.7.2020.

1, 5.2 och 7 punkten i bilaga 1 samt bilaga 2 har ändrats genom F 1265/2019, som trädde i kraft 1.1.2020.

Ikraftträdelsestadganden:

9.9.2019/985:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019.


12.12.2019/1265:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2018, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019.


6.3.2020/111:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.


23.3.2020/138:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.


10.6.2020/428:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.


17.9.2020/665:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.


10.12.2020/972:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2021. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020.


17.2.2021/156:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2021.


28.5.2021/444:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2021.


2.9.2021/814:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2021.


10.12.2021/1098:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2022. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2021.


11.3.2022/176:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2022.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20190748/%3Asection/20220516