Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva 11.5.2017/284

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 4 mom. i lagen om Keva (66/2016):

1 §

Överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner

Mom. 1

Det belopp som behövs för betalning av statens pensioner överförs till Keva på basis av en beräkning. Till Keva betalas månatligen en tolftedel av de anslag i statsbudgeten som är avsedda för betalning av de pensioner som Keva ska betala ut under året i fråga.

Mom. 2

Finansministeriet överför de medel som behövs för betalningen av statens pensionsutgift till Keva på förhand så att medlen står till Kevas förfogande den dag täckningen debiteras. Medlen överförs tre gånger i månaden. Den första månatliga posten överförs innan det förskott som avses i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ska redovisas till Pensionsskyddscentralen. Den andra månatliga posten betalas innan förskottsinnehållningarna på de pensioner som betalades ut föregående månad ska redovisas till skattemyndigheten. Den tredje månatliga posten överförs före den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Beloppet av den första månatliga posten motsvarar Pensionsskyddscentralens uppgifter om förskotten. Beloppet av den andra månatliga posten är uppskattningsvis det belopp som behövs för att betala förskottsinnehållningen och sådana poster som inte betalas på den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Beloppet av den tredje månatliga posten är uppskattningsvis det belopp som behövs för att betala pensionerna på den allmänna pensionsutbetalningsdagen.

Mom. 3

Finansministeriet fastställer på förslag från Keva före varje år beloppet av de summor som ska betalas ifrågavarande år vid varje överföring av medel samt utbetalningsdagen. När bokslutet för Keva har färdigställts fastställer finansministeriet beloppet av den korrigeringspost som ska betalas eller ersättas på basis av det föregående årets faktiska pensionsutgifter, och betalningen eller ersättningen erläggs i samband med den tredje betalningsposten i mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och betalningsdagen en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). När det gäller det förskott som redovisats till Pensionsskyddscentralen för det sista kvartalet räknas ovan nämnd ränta för tiden mellan den 15 november och betalningsdagen på det sammanlagda beloppet av de poster som betalats till ett för högt eller för lågt belopp. Den betalning eller ersättning inklusive ränta som avses i det beslut enligt 184 § i lagen om pension för arbetstagare som Pensionsskyddscentralen meddelat året efter att pensionerna betalats ut, och som gäller fördelningen av kostnader enligt 183 § i den lagen, och som har betalats till eller erhållits av Pensionsskyddscentralen, betalas ut i samband med den tredje betalningsposten i mars. På beloppet av betalningen eller ersättningen räknas ovan nämnd ränta för tiden mellan betalningsdagen för betalningen eller ersättningen och betalningsdagen för den tredje betalningsposten i mars.

2 § (19.12.2018/1245)

Kostnadsersättning som staten betalar

Mom. 1

Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva enligt 24 § 2 mom. i lagen om Keva (66/2016) för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i den lagen och som har samband med det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten.

Mom. 2

Beloppet av den ersättning som ska betalas till Keva beräknas enligt det i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda självkostnadsvärdet. Kostnader som direkt kan hänföras till staten ersätts enligt de faktiska kostnaderna. Av de gemensamma kostnader som föranleds av samtliga pensionssystem som Keva sköter ersätter staten sin egen andel enligt den procentandel som statens kostnader utgör av Kevas kostnader varje år. Pensionsanstalternas gemensamma kostnader indelas i pensionsfunktionen, pensionsbetalningsfunktionen och stödfunktionen, och de kostnader som statens pensionssystem föranleder och som ingår i dessa beräknas enligt följande:

1) i pensionsfunktionen motsvarar statens ersättningsprocent den andel som antalet pensioner som börjat löpa i statens pensionssystem under året utgör av den sammanlagda volymen av pensioner som börjat löpa i de pensionssystem som Keva sköter under året,

2) i pensionsbetalningsfunktionen motsvarar statens ersättningsprocent den andel som antalet pensioner som löper i statens pensionssystem utgör av det sammanlagda antalet pensioner som löper i de pensionssystem som Keva sköter vid årets slut,

3) i stödfunktionen beräknas statens ersättningsprocent utifrån det tal som man får genom att beräkna den andel som det totala antalet anställda inom Kevas pensionsfunktion och pensionsbetalningsfunktion vid slutet av året utgör av det totala antalet anställda vid Keva exklusive de anställda inom stödfunktionen, och genom att multiplicera detta tal med det tal som fås enligt 1 punkten.

Mom. 3

Den ersättning som ska betalas till Keva varje år fastställs på basis av en förhandsberäkning. Keva lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet och finansministeriet fastställer den.

Mom. 4

Varje månad betalas en tolftedel av den ersättning som beräknats för året i fråga. Ersättningen betalas så att den varje månad står till Kevas förfogande den dag för debitering av täckningen som föregår den ordinarie lönebetalningsdagen. Finansministeriet fastställer på framställning av Keva betalningsdagarna för de ersättningar som hänför sig till följande kalenderår senast i december det år som föregår utbetalningsåret.

Mom. 5

De faktiska kostnader som orsakats Keva under året slås fast senast i mars följande år. Finansministeriet fastställer beloppet av det förskott som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp och detta debiteras eller gottgörs i samband med den omkostnadsdel som betalas till Keva efter den sista mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och dagen för utbetalning ut en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

3 §

Dröjsmålsränta

Mom. 1

Om en betalning av staten som avses i denna förordning av statsrådet fördröjs, ska staten betala ränta på den försenade betalningen till Keva till ett belopp som bestäms i enlighet med vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

4 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Denna förordning ska dock tillämpas redan från och med den 1 januari 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2018/1245:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20170284/%3Asection/20220930