Innehållsförteckning

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 29.1.2016/100

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Mom. 1

Genom denna lag upphävs 4–6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (442/2012).

2 §

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20160100/%3Asection/20230610