Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de placeringsstilar för indirekta placeringar som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter 16.4.2015/452 (SolvensF om placeringsstilar)

(SolvensF om placeringsstilar)

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015):

1 §

Placeringsstilar

Mom. 1

De placeringsstilar för indirekta placeringar som avses i 18 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) är följande:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

2 §

Beaktande av risker i enlighet med placeringsstil

Mom. 1

Beaktande av risker för indirekta placeringar enligt placeringsstil förutsätter att den indirekta placeringen ingår i ett hedgefondindex som en extern tjänsteleverantör förvaltar och där placeringsstilen enligt 1 § för den indirekta placeringen klart kan verifieras, eller att placeringsstilen enligt 1 § för den indirekta placeringen kan verifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av ett prospekt eller något annat motsvarande dokument.

Mom. 2

Riskerna i anslutning till den aktuella placeringsstilen hänförs till den indirekta placeringen i enlighet med bilagan. På de erhållna riskexponeringarna tillämpas bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

3 §

Beaktande av valutarisken

Mom. 1

Om den indirekta placeringen beaktas enligt placeringsstil och den exponeras för en valutarisk, ska utöver riskexponeringarna enligt bilagan också valutarisken beaktas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Bilaga

Den första kolumnen i tabellen anger placeringsstilarna och raden Placeringsstilar (s) anger riskklasserna i samband med respektive placeringsstil. Talen βs, j i kolumnerna anger vilken andel av riskklassens risker (j) som hänför sig till det verkliga värdet av den indirekta placeringen per placeringsstil (s). Exponeringen för riskerna i riskklass j för en indirekt placering enligt placeringsstil s fås genom att det verkliga värdet av den indirekta placeringen multipliceras med koefficienten βs, j i tabellen. Vid beräkning av den indirekta placeringens exponering för riskklasserna 6, 8 och 10 (ränte- och kreditmarginalrisker) används durationen 4,5.

 Riskklass (j)
 AktieriskRänteriskKreditmarginalriskRåvaruriskKvarståenderisk
Placeringsstil (s) 1 2 4 6 8 10 14 17
Event-Driven0,000,200,150,000,300,200,05 0,10
Eguity Hedge 0,00 0,25 0,25 0,00 0,30 0,00 0,05 0,15
Market Neutral0,050,050,050,000,30-0,100,00 0,10
Short Bias 0,00-0,650,000,300,000,000,00 0,15
Emerging Markets0,000,001,000,000,000,000,00 0,00
Macro0,000,000,200,300,00-0,100,05 0,10
Relative Value0,000,000,100,000,450,150,05 0,10
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20150452/%3Asection/20220927