Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (upphävt) 13.9.2012/514 (SolvensF om värdena för parametrarna)

(SolvensF om värdena för parametrarna)

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L 315/2015 29 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), sådant det lyder i lag 441/2012:

1 §

Mom. 1

Väntevärdena (mi) och spridningarna (si) för avkastningen i placeringsgrupp i, som avses i 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), anges i tabellen i bilaga 1 och korrelationerna (rij) mellan placeringsgrupperna i och j, som avses i samma moment, anges i tabellen i bilaga 2.

2 §

Mom. 1

Den i 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden avsedda spridningen för försäkringsrörelsen (σd) är 0.4 och korrelationen för försäkringsrörelsen och placeringsavkastningen (ρ) 0.2.

3 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (248/2011).

Bilaga 1

PlaceringsgruppGruppens beteckningVäntevärde miSpridning si
I Penningmarknadsinstrument I1) 3.0 0.6
  I2) 3.5 0.8
  I3) 4.0 1.5
  I4) 3.5 2.0
II Masskuldebrevslån II1) 3.5 2.0
  II2) 4.0 4.0
  II3) 4.5 5.0
  II4) 5.0 6.0
  II5) 6.010.0
III FastigheterIII1) 6.0 7.0
 III2) 7.010.0
 III3) 7.011.0
 III4) 8.515.0
IV AktierIV1) 8.018.0
 IV2)10.024.0
 IV3)11.028.0
V Diverse placeringar V1) 4.0 6.5
  V2) 6.5 8.0
  V3) 8.020.0
  V4)12.034.0

Bilaga 2

rijI.1I.2I.3I.4II.1II.2II.3II.4II.5III.1III.2III.3III.4IV.1IV.2IV.3V.1V.2V.3V.4
I.11.00.90.90.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.20.91.00.90.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.30.90.91.00.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.40.90.90.91.00.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.10.30.30.30.31.00.90.70.50.30.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.20.30.30.30.30.91.00.70.50.30.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.30.30.30.30.30.70.71.00.70.50.00.00.00.00.10.10.10.20.20.00.0
II.40.20.20.20.20.50.50.71.00.50.00.00.00.00.30.30.30.20.20.00.0
II.50.20.20.20.20.30.30.50.51.00.00.00.00.00.50.50.50.20.20.00.0
III.10.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.90.90.90.40.40.40.00.00.00.0
III.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.91.00.90.90.40.40.40.00.00.00.0
III.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.91.00.90.40.40.40.00.00.00.0
III.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.90.91.00.40.40.40.00.00.00.0
IV.10.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.41.00.90.90.00.00.00.0
IV.20.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.40.91.00.90.00.00.00.0
IV.30.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.40.90.91.00.00.00.00.0
V.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.00.00.00.00.00.00.01.00.70.00.0
V.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.00.00.00.00.00.00.00.71.00.00.0
V.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.0
V.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20120514/%3Asection/20190826