Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 14.5.2010/352

Se ändringsförslag RP 107/2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Mom. 1

I denna lag föreskrivs om institutionernas, myndigheternas och organens behörighet och uppgifter samt om elektroniskt informationsutbyte vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

2 §

Definitioner

Mom. 1

I denna lag avses med

1) grundförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

2) tillämpningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

3) enhet som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster sjukvårdsdistrikt samt hälsovårdscentraler, sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun eller en samkommun som huvudman,

4) vårdförmån offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten samt sjukvårdsersättningar och andra kostnadsersättningar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), (29.10.2020/744)

4 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

4) vårdförmån offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

5) särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner förmåner som anges för Finland i bilaga X till grundförordningen,

6) elektronisk handling strukturerad elektronisk handling enligt artikel 1.2 led d i tillämpningsförordningen, (29.10.2020/744)

6 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

6) elektronisk handling strukturerad elektronisk handling enligt artikel 1.2 led d i tillämpningsförordningen.

7) kontaktpunkt det elektroniska system för överföring av uppgifter som avses i artikel 1.2 i   tillämpningsförordningen, (29.10.2020/744)

7 punkten har tillfogats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

8) kontaktpunktens informationssystemtjänst kontaktpunkten och den struktur bestående av tekniska tjänster som Folkpensionsanstalten producerar i anslutning till användningen av kontaktpunkten. (29.10.2020/744)

8 punkten har tillfogats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

Mom. 2

Vad som i denna lag föreskrivs om en medlemsstat gäller också andra stater där grundförordningen eller tillämpningsförordningen tillämpas.

2 kap

Behörighetsbestämmelser

3 §

Behörig myndighet

Mom. 1

I Finland är social- och hälsovårdsministeriet den behöriga myndighet som avses i artikel 1 led m i grundförordningen.

4 §

Behöriga institutioner i fråga om förmåner

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 q led i och ii avsedda behöriga institutioner i Finland är enligt social trygghetsförmån

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013), rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen samt den behöriga försäkringsanstalten och Olycksfallsförsäkringscentralen till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar och andra kostnadsersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

(29.10.2020/744)

1 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen samt den behöriga olycksfallsförsäkringsanstalten eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

2) i fråga om förmåner vid invaliditet

a) i ärenden som gäller sjukpension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller invalidpensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

2 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

2) i fråga om förmåner vid invaliditet

a) i ärenden som gäller sjukpension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller invalidpensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

3) i fråga om förmåner vid ålderdom

a) i ärenden som gäller ålderspension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

3 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

3) i fråga om förmåner vid ålderdom

a) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

4) i fråga om familjepensionsförmåner

a) i ärenden som gäller familjepensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller familjepensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

4 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

4) i fråga om familjepensionsförmåner

a) i ärenden som gäller familjepensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller familjepensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar den behöriga försäkringsanstalten och Olycksfallsförsäkringscentralen, (29.10.2020/744)

5 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar den behöriga olycksfallsförsäkringsanstalten eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,

6) i fråga om arbetslöshetsförmåner

a) i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen den behöriga arbetslöshetskassan,

7) i fråga om förmåner vid förtidspensionering den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna, Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten, (29.10.2020/744)

7 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

7) i fråga om förmåner vid förtidspensionering den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

8) i fråga om familjeförmåner Folkpensionsanstalten,

9) i fråga om särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner Folkpensionsanstalten.

Se L om Folkpensionsanstalten 731/2001.

5 §

Utsedda behöriga institutioner och organ i fråga om tillämplig lagstiftning

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedda behöriga institutioner i Finland som utses av den behöriga myndigheten är

1) Pensionsskyddscentralen när bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning tillämpas i de fall som avses i 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

2) Folkpensionsanstalten när bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning tillämpas i de fall som inte ingår i Pensionsskyddscentralens behörighet.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten är de organ enligt artikel 16 i grundförordningen som utses av den behöriga myndigheten vid överenskommelse om undantag från den tillämpliga lagstiftningen i de fall som avses i 1 mom. (29.10.2020/744)

2 mom. har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten är de organ enligt artikel 16 i grundförordningen som utses av den behöriga myndigheten vid överenskommelse om undantag från den tillämpliga lagstiftningen i de fall som avses i 1 mom. På begäran av den berörda personen eller dennes arbetsgivare ska en ansökan som gäller tillämplig lagstiftning överföras till social- och hälsovårdsministeriet som avgör frågan i egenskap av behörig myndighet.

6 § (17.12.2015/1557)

Utsedda behöriga institutioner för vissa fall av sökande av arbete

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedda behöriga institutioner i Finland som utses av den behöriga myndigheten är arbets- och näringsbyråerna, när artikel 55.4 i tillämpningsförordningen och artikel 64.1 led a i grundförordningen tillämpas.

Mom. 2

I Finland är arbets- och näringsbyråerna och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter de arbetsförmedlingar som avses i grundförordningen och tillämpningsförordningen.

6 a § (29.10.2020/744)

Utsedd behörig institution i vissa ärenden som gäller återbetalning av arbetslöshetsförmåner

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedd behörig institution som utses av den behöriga myndigheten är Sysselsättningsfonden, när bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundförordningen och i artikel 70 i tillämpningsförordningen tillämpas i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen.

6 a § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

6 a § (11.11.2011/1137)

Utsedd behörig institution i vissa ärenden som gäller återbetalning av arbetslöshetsförmåner

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedd behörig institution som utses av den behöriga myndigheten är arbetslöshetsförsäkringsfonden, när bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundförordningen och i artikel 70 i tillämpningsförordningen tillämpas i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen.

7 §

Institution på bosättningsorten och institution på vistelseorten

Mom. 1

I grundförordningens artikel 1 led r avsedda institutioner på bosättningsorten och på vistelseorten i Finland är enligt social trygghetsförmån

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

(29.10.2020/744)

1 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

2) i fråga om förmåner vid invaliditet

a) i ärenden som gäller sjukpension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller invalidpensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

3) i fråga om förmåner vid ålderdom

a) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

4) i fråga om familjepensionsförmåner

a) i ärenden som gäller familjepensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller familjepensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Olycksfallsförsäkringscentralen, (29.10.2020/744)

5 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,

6) i fråga om arbetslöshetsförmåner

a) i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen den behöriga arbetslöshetskassan,

7) i fråga om familjeförmåner Folkpensionsanstalten,

8) i fråga om särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner Folkpensionsanstalten.

Se L om Folkpensionsanstalten 731/2001.

8 §

Förbindelseorgan

Mom. 1

Förbindelseorgan enligt artikel 1.2 led b i tillämpningsförordningen är i Finland

1) Folkpensionsanstalten i ärenden som gäller sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner, förmåner enligt folkpensionssystemet, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner, i fall som enligt bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning ingår i dess behörighet och i fråga om uppgifter som enligt bestämmelserna om återbetalning av förmåner i avdelning IV i tillämpningsförordningen tilldelats förbindelseorganet,

2) Pensionsskyddscentralen i ärenden som gäller arbetspensionssystemet och i fall som enligt bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning ingår i dess behörighet,

3) Olycksfallsförsäkringscentralen i ärenden som gäller förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och i fråga om uppgifter som enligt bestämmelserna om återbetalning av förmåner i avdelning IV i tillämpningsförordningen tilldelats förbindelseorganet. (29.10.2020/744)

3 punkten har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

3) Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund i ärenden som gäller förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och i fråga om uppgifter som enligt bestämmelserna om återbetalning av förmåner i avdelning IV i tillämpningsförordningen tilldelats förbindelseorganet.

9 §

Kontaktinstitution vid behandling av pensionsansökningar

Mom. 1

I Finland är Pensionsskyddscentralen den kontaktinstitution som avses i artikel 47 i tillämpningsförordningen.

Se L om Pensionsskyddscentralen 397/2006.

10 § (29.10.2020/744)

Utsedd institution i fråga om indrivning

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen är den utsedda institution som avses i artikel 75.2 i tillämpningsförordningen, när det är fråga om att av en institution i en annan medlemsstat begära indrivning av obetalda försäkringspremier och när ingen pension betalas ut i Finland.

10 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

10 §

Indrivning

Mom. 1

I Finland är Pensionsskyddscentralen den utsedda institution som avses i artikel 75.2 i tillämpningsförordningen när det är fråga om att en institution i en annan medlemsstat har begärt indrivning av försäkringspremier.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen svarar för att utbetalningar som i denna lag avsedda myndigheter och institutioner eller myndigheter som beviljar utkomststöd har gjort till för stort belopp drivs in från pensioner som beviljas av någon annan medlemsstat.

Se L om Pensionsskyddscentralen 397/2006.

3 kap

Uppgifter och skyldigheter

11 §

Hur intyg och andra portabla handlingar ska utfärdas

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen ska utfärda följande intyg och handlingar:

1) intyg enligt artikel 19.2 i tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning i fall som ingår i dess behörighet,

2) sammanfattning av pensionsbesluten enligt artikel 48.1 i tillämpningsförordningen.

Mom. 2

Folkpensionsanstalten ska utfärda följande intyg och handlingar:

1) intyg enligt artikel 19.2 i tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning, om det inte är Pensionsskyddscentralen som ska utfärda intyget,

2) intyg enligt artikel 55.1 i tillämpningsförordningen om rätt till arbetslöshetsförmåner till den del det är fråga om grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen,

3) intyg enligt artikel 54.1 i tillämpningsförordningen om försäkrings- och arbetsperioder.

(30.12.2013/1205)
Mom. 3

Den behöriga arbetslöshetskassan ska utfärda följande intyg:

1) intyg enligt artikel 55.1 i tillämpningsförordningen om rätt till arbetslöshetsförmåner i fråga om det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen,

2) intyg enligt artikel 54.1 i tillämpningsförordningen om försäkrings- och arbetsperioder.

Mom. 4

Den behöriga olycksfallsförsäkringsanstalten ska utfärda intyg enligt artikel 33 i tillämpningsförordningen om rätt till vårdförmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Mom. 5

Arbets- och näringsbyråerna ska utfärda följande intyg:

1) intyg enligt första stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om att den berörda personen har anmält sig som arbetssökande,

2) intyg enligt andra stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om faktorer som kan påverka rätten till förmåner,

3) intyg enligt tredje stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om uppföljningen av den arbetslösa personens situation, om personen fortfarande är registrerad hos arbetsförmedlingen och om personen följer de kontrollförfaranden som fastställts.

12 §

Uppgifter som behövs för att påföra avgifter

Mom. 1

På begäran av Skatteförvaltningen ska Folkpensionsanstalten intyga huruvida den berörda personen är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen eller, om Finland svarar för sjukvårdskostnaderna för personen, enligt grundförordningen.

13 § (30.12.2013/1205)

Mom. 1

13 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

14 § (30.12.2013/1205)

Mom. 1

14 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

4 kap

Elektroniskt informationsutbyte och kontaktpunkt

15 § (29.10.2020/744)

Kontaktpunkt

Mom. 1

Kontaktpunkten finns vid Folkpensionsanstalten.

15 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

15 §

Kontaktpunkt

Mom. 1

I Finland finns den kontaktpunkt som avses i artikel 1.2 i tillämpningsförordningen vid Folkpensionsanstalten.

Se L om Folkpensionsanstalten 731/2001.

16 §

Hur kontaktpunkten ska anlitas

Mom. 1

De myndigheter, institutioner och organ som denna lag gäller ska i sitt elektroniska informationsutbyte anlita kontaktpunkten enligt vad som bestäms i artikel 4 i tillämpningsförordningen.

17 § (29.10.2020/744)

Folkpensionsanstaltens uppgifter och ansvar för att driva kontaktpunktens informationssystemtjänst

Mom. 1

Folkpensionsanstalten ska driva kontaktpunkten för de myndigheters, institutioners och organs räkning som avses i 4–10 § och se till att dess verksamhet skapar datateknisk kapacitet för elektroniskt informationsutbyte. Dessutom ska Folkpensionsanstalten producera och driva tekniska tjänster i anslutning till användningen av kontaktpunkten.

Mom. 2

I egenskap av institution som driver kontaktpunktens informationssystemtjänst är Folkpensionsanstalten personuppgiftsbiträde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Till den del det är fråga om en tjänst för personidentifiering som produceras av Folkpensionsanstalten för kontaktpunkten är Folkpensionsanstalten personuppgiftsansvarig enligt den förordningen.

Mom. 3

Folkpensionsanstalten ska föra statistik över antalet elektroniska handlingar som går via kontaktpunkten för att fördela de kostnader som avses i 25 §.

17 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

17 §

Folkpensionsanstaltens uppgifter och ansvar som kontaktpunkt

Mom. 1

För verksamheten som kontaktpunkt ska Folkpensionsanstalten ha nödvändig datateknisk kapacitet, se till att informationsutbytet håller tillräckligt hög nivå i fråga om informationssäkerhet och ha hand om kontaktpunktens informationssystem för de myndigheters, institutioners och organs räkning som avses i denna lag. Folkpensionsanstalten kan också tillhandahålla tjänster för informationssystemet för dessa myndigheter, institutioner och organ.

Mom. 2

Folkpensionsanstalten ska svara för den allmänna verksamheten på kontaktpunkten, se till att verksamheten är lagenlig och dessutom svara för att uppgifterna i informationssystemet är användbara, integrerade och är oförändrade och att de skyddas, bevaras och i förekommande fall förstörs.

Mom. 3

Folkpensionsanstalten ska se till att det vid kontaktpunkten finns nödvändiga reservsystem med tanke på störningar i verksamheten och verksamheten under exceptionella förhållanden.

Mom. 4

Folkpensionsanstalten ska samla in logguppgifter för kontroll av hur i uppgifterna i informationssystemet används.

Mom. 5

Folkpensionsanstalten ska föra statistik över de elektroniska handlingar som kontaktpunkten behandlar och förmedlar för att fördela de kostnader som avses i 25 §.

18 § (29.10.2020/744)

Personuppgiftsansvariga

Mom. 1

Personuppgiftsansvariga för kontaktpunktens informationssystem är de myndigheter, institutioner och organ som avses i 4–10 §, var och en med avseende på sin egen information.

18 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

18 §

Den registeransvariges uppgifter och ansvar

Mom. 1

Varje myndighet, institution och organ är registeransvarig för de av sina egna uppgifter som behandlas i informationssystemet vid kontaktpunkten och svarar för att samla in logguppgifter om sina egna uppgifter och om de elektroniska handlingar som förmedlas till dem eller som de får tillgång till via kontaktpunkten för att det ska kunna kontrolleras hur uppgifterna används.

19 § (29.10.2020/744)

Rätt att behandla en annan personuppgiftsansvarigs personuppgifter

Mom. 1

Olycksfallsförsäkringscentralen har rätt att behandla uppgifter som ingår i en elektronisk handling, om det är nödvändigt för att utreda vilken försäkringsanstalt som är behörig.

19 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

19 §

Rätt att använda kontaktpunktens informationssystemtjänst

Mom. 1

Folkpensionsanstalten ska utan dröjsmål ge inkomna elektroniska handlingar vidare till de behöriga myndigheterna, institutionerna eller organen.

Mom. 2

Myndigheterna, institutionerna och organen har rätt att ur informationssystemet få elektroniska handlingar som ingår i deras behörighet och som behövs för att de ska kunna tillämpa grundförordningen och tillämpningsförordningen.

Mom. 3

I egenskap av institution som driver kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att öppna inkomna elektroniska handlingar, om det är nödvändigt för att ta reda på vem som är behörig institution eller behörigt förbindelseorgan eller för att tillhandahålla en tjänst som avses i 17 § 1 mom. Folkpensionsanstalten har också rätt att öppna en elektronisk handling om den inte har behandlats eller det finns någon annan särskild orsak att öppna den.

Mom. 4

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Pensionsskyddscentralen har rätt att öppna elektroniska handlingar som ingår i deras behörighet, om det är nödvändigt för att ta reda på vem som är behörig olycksfallsförsäkringsanstalt eller arbetspensionsanstalt.

20 § (17.4.2020/234)

Mom. 1

20 § har upphävts genom L 17.4.2020/234.

21 § (29.10.2020/744)

Mom. 1

21 § har upphävts genom L 29.10.2020/744, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

21 §

Behandling och bevarande av personuppgifter

Mom. 1

För verksamheten vid kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att behandla uppgifter i informationssystemet i överensstämmelse med användningsändamålet för systemet.

Mom. 2

I arkivlagen (831/1994) eller annan lagstiftning föreskrivs om bestämmande av förvaringstiden för handlingar.

22 §

Uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Mom. 1

För verksamheten vid kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten till information få de uppgifter som avses i 13 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem, med undantag av de uppgifter som avses i 11, 15 och 17–20 punkten i 1 mom. i den nämnda paragrafen samt andra kontaktuppgifter enligt 22 punkten samt yrke. Dessutom har Folkpensionsanstalten rätt att få de uppgifter som avses i 17 § 1 mom. 1 och 3 punkten i den nämnda lagen och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem. (29.11.2019/1200)

Mom. 2

Folkpensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt. Om uppgifterna ska vara i ett bestämt format och detta orsakar den som lämnar ut uppgifterna väsentliga merkostnader, ska kostnaderna emellertid ersättas.

5 kap

Administration av och fördelning av kostnaderna för det elektroniska informationsutbytet

23 § (29.10.2020/744)

Samarbetsgrupp

Mom. 1

För utveckling, administration och kostnadsfördelning i fråga om det elektroniska informationsutbytet ska social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp som ska arbeta under ministeriets ledning. De aktörer som anlitar kontaktpunktens informationssystemtjänst ska vara företrädda i samarbetsgruppen. Utöver medlemmarna kan social- och hälsovårdsministeriet förordna experter till samarbetsgruppen på förslag av de aktörer som är företrädda i gruppen. Samarbetsgruppen ska ha tillräckligt stor sakkunskap i Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet, den nationella lagstiftningen om social trygghet och informationssystem.

Mom. 2

Samarbetsgruppen ska sammanträda minst två gånger om året och alltid när en företrädd aktör kräver det.

23 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

23 §

Samarbetsgrupp

Mom. 1

För utveckling, administration och kostnadsfördelning i fråga om det elektroniska informationsutbytet ska social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp med sex medlemmar. Social- och hälsovårdsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Arbetslöshetskassornas samorganisation ska vara företrädda i samarbetsgruppen. Utöver medlemmarna kan social- och hälsovårdsministeriet förordna högst två experter till samarbetsgruppen på förslag av de aktörer som är företrädda i gruppen. Samarbetsgruppen ska ha tillräckligt stor sakkunskap i Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet, den nationella lagstiftningen om social trygghet och informationssystem. (17.12.2015/1557)

Mom. 2

Samarbetsgruppen ska inom sig välja en ordförande. Den ska sammanträda minst två gånger om året och alltid när en företrädd aktör kräver det.

24 §

Samarbetsgruppens uppgifter

Mom. 1

Samarbetsgruppen ska följa hur det elektroniska informationsutbytet fungerar, bedöma behovet av ändringar och utvecklingsåtgärder och senast inom september månad varje år enhälligt fastställa en årlig plan inklusive kostnadskalkyl för utvecklande av kontaktpunkten och genomförande av ändringarna.

Mom. 2

Samarbetsgruppen ska årligen fastlägga de totala kostnaderna för användningen av kontaktpunktens informationssystemtjänst. (29.10.2020/744)

2 mom. har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Mom. 2

Samarbetsgruppen ska årligen fastlägga de årliga utfallen och de totala faktiska kostnaderna för det elektroniska informationsutbytet, den allmänna administrationen av kontaktpunkten och de anlitade tjänsterna.

Mom. 3

Samarbetsgruppen ska årligen senast inom april månad lämna social- och hälsovårdsministeriet ett förslag till kostnadsandel för varje aktör enligt vad som föreskrivs i 25 §.

Mom. 4

Samarbetsgruppen ska följa utvecklingen av det elektroniska informationsutbytet i anknytning till verkställigheten av lagstiftningen om social trygghet. (29.10.2020/744)

4 mom. har tillfogats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

25 § (29.10.2020/744)

Kostnadsfördelning

Mom. 1

Kostnaderna för utveckling och användning samt för drift och administration av kontaktpunktens informationssystemtjänst ska årligen fördelas mellan de myndigheter, institutioner och organ som avses i 4–10 §. Kostnadsfördelningen ska då grunda sig på de totala faktiska kostnaderna och utfallen året innan.

Mom. 2

Kostnaderna för utveckling och ändringsarbeten ska fördelas mellan de berörda aktörerna utifrån hur mycket arbete de har orsakat.

Mom. 3

På enhälligt förslag av samarbetsgruppen ska social- och hälsovårdsministeriet fastställa de årliga utfall som avses i 24 § och kostnadsandelen för varje aktör utifrån dem.

25 § har ändrats genom L 744/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

25 §

Kostnadsfördelning

Mom. 1

De gemensamma kostnaderna för användning och administration av kontaktpunkten ska årligen fördelas mellan de aktörer som har deltagit i informationsutbytet utifrån omfattningen på informationsutbytet och de anlitade tjänsterna. Kostnadsfördelningen ska då grunda sig på de totala faktiska kostnaderna och utfallen året innan.

Mom. 2

Kostnaderna för utveckling, underhåll och ändringar ska fördelas mellan aktörerna utifrån hur mycket arbete de har orsakat. De gemensamma kostnaderna ska fördelas i relation till kostnaderna för användning och administration. Den berörda aktören ska stå för kostnaderna om en ändring bara gäller en aktör.

Mom. 3

Kostnaderna för att bygga upp kontaktpunkten ska fördelas mellan aktörerna utifrån den arbetsmängd som respektive aktörers andel har orsakat. De gemensamma kostnaderna ska fördelas i relation till de beräknade kostnaderna för användning och administration.

Mom. 4

På förslag av samarbetsgruppen ska social- och hälsovårdsministeriet fastställa de årliga utfall som avses i 24 § och kostnadsandelen för varje aktör utifrån dem.

26 §

Betalning av kostnadsandelar

Mom. 1

Varje aktör ska årligen senast inom juni månad betala sin andel av kostnaderna till Folkpensionsanstalten efter det att kostnadsandelarna har fastställts.

6 kap

Administrativa bestämmelser

27 § (30.12.2013/1205)

Mom. 1

27 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

28 § (30.12.2013/1205)

Mom. 1

28 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

29 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas dock från och med den 1 maj 2010.

RP 34/2010, ShUB 8/2010, RSv 68/2010

Ikraftträdelsestadganden:

11.11.2011/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2011, ShUB 5/2011, RSv 25/2011

30.12.2013/1205:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 103/2013, ShUB 23/2013, RSv 171/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EUT L 88, 4.4.2011, s. 45

17.12.2015/1557:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 64/2015, AjUB 2/2015, RSv 71/2015

29.11.2019/1200:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

17.4.2020/234:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

29.10.2020/744:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 107/2020, ShUB 22/2020, RSv 116/2020
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20100352/%3Asection/20210116