Lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet 19.12.2008/853 (Temp SolvensL)

(Temp SolvensL)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Mom. 1

Utan hinder av vad som i 171 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) föreskrivs om komplettering av de fonderade delarna av ålderspensionerna, överförs kompletteringen år 2008 till det i 14 § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och till det i 43 § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och i 79 § i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedda tilläggsförsäkringsansvaret samt avdras kompletteringen från den i 208 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) avsedda försäkringstekniska ansvarsskulden.

2 §

Mom. 1

Utan hinder av vad som i 10 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) föreskrivs om fastställande av parametern t, används år 2008 vid fastställandet av värdet av parametern t värdet noll i fråga om avsättningskoefficienten för pensionsansvaret.

3 §

Mom. 1

Utöver vad som föreskrivs i 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 83 b § i lagen om försäkringskassor och i 208 § i lagen om sjömanspensioner, jämställs med ett arbetspensionsförsäkringsbolags, en pensionskassas och Sjömanspensionskassans verksamhetskapital och avdras från ansvarsskulden vid beräkning av solvensen en del av det ansvar som är avsett för de kostnader som ska bekostas gemensamt och som består av premiens utjämningsdelar. Den med verksamhetskapitalet jämställda andelen av utjämningsansvaret anges, på basis av Försäkringsinspektionens utredning, genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet såsom en fast procentuell andel av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalten. Om pensionsanstaltens utjämningsansvar blir negativt efter ovan nämnda jämställande, bokförs det negativa beloppet som en fordran i pensionsanstalternas kostnadsfördelning.

Mom. 2

Om ett sådant ofördelat tilläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar som avses i 1 §, efter täckandet av en förlust visar sig vara negativt, kan det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret eller tilläggsförsäkringsansvaret vara negativt högst till det belopp som motsvarar den jämställda andelen.

4 §

Mom. 1

Utöver vad som föreskrivs i 48 a § i lagen om pensionsstiftelser, jämställs med en B-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses B-avdelnings verksamhetskapital och avdras från pensionsansvaret, så som föreskrivs i 3 § i denna lag, en del av det ansvar som är avsett för de kostnader som ska bekostas gemensamt och som består av premiens utjämningsdelar.

5 §

Mom. 1

Varken en i 1 § avsedd överföring eller en sådan i 3 och 4 § avsedd andel av utjämningsansvaret som är jämställd med verksamhetskapitalet ska beaktas i verksamhetskapitalet när nedsättning av försäkringspremier eller understödsavgifter fastställs. En sådan överföring och jämställd andel ska inte heller beaktas när 23 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas.

Mom. 2

En överföring och en jämställd andel som avses i 1 mom. ovan beaktas inte som ökning av verksamhetskapitalet eller minskning av ansvarsskulden vid beräkning av det belopp som överstiger verksamhetskapitalets maximibelopp som avses i 48 c § i lagen om pensionsstiftelser och i 83 d § i lagen om försäkringskassor.

6 §

Mom. 1

Utan hinder av vad som föreskrivs i 17 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 48 b § i lagen om pensionsstiftelser, i 83 c § i lagen om försäkringskassor och i 209 § i lagen om sjömanspensioner, är verksamhetskapitalets minimibelopp i ett arbetspensionsförsäkringsbolag 2 procent och i en pensionsstiftelse, i en pensionskassa och i Sjömanspensionskassan 1 procent av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensgränsen.

7 §

Mom. 1

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1121/2006), används vid beräkning av den årliga förändringen i det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret åren 2008–2010 en tiondel av ansvarsskulden enligt fjärde meningen i 168 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Utan hinder av vad som föreskrivs i 27 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden, ska för graden λ, som anger bundenhet till aktieavkastningen, värdet 0,1 användas under åren 2008–2010 när formeln för beräkning av solvensgränsen tillämpas.

8 §

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 22 december 2008 och gäller till och med den 31 december 2012. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. (30.4.2010/327)

Mom. 2

Vid fastställande av det belopp som överstiger verksamhetskapitalets maximibelopp som avses i 48 c § i lagen om pensionsstiftelser och i 83 d § i lagen om försäkringskassor beaktas år 2008 inte bestämmelserna i 7 §.

Mom. 3

Den i 1 § avsedda överföringen och det i 2 § avsedda fastställandet av parametern t ska beaktas från och med den 17 oktober 2008 vid fastställande av pensionsanstalternas verksamhetskapital och beräkning av solvensgränsen.

RP 180/2008, ShUB 33/2008, RSv 184/2008

Ikraftträdelsestadganden:

30.4.2010/327:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

RP 5/2010, ShUB 3/2010, RSv 33/2010
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20080853/%3Asection/20190826