Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare 28.12.2006/1407

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §

Regionala gränser när växtlig skogsmark räknas med i arealen för en gårdsbruksenhet

Mom. 1

De områden i södra, mellersta och norra Finland som avses i 6 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) bestäms enligt 2–4 mom.

Mom. 2

Till södra Finlands område hör

1) landskapen Åland, Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax, (29.10.2020/746)

2) av landskapet Satakunta alla kommuner utom Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Sastmola, Påmark, Björneborg och Siikais, (29.10.2020/746)

3) av landskapet Birkaland alla kommuner utom Ikalis, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi och Virdois, samt (30.12.2008/1135)

4) av landskapet Mellersta Finland alla kommuner utom Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari och Äänekoski. (30.12.2008/1135)

Mom. 3

Till mellersta Finlands område hör

1) landskapen Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Österbotten,

2) av landskapen Satakunta, Birkaland och Mellersta Finland alla kommuner utom de som hör till södra Finlands område, samt (30.12.2008/1135)

3) av landskapet Österbotten alla kommuner utom Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Jakobstad.

Mom. 4

Till norra Finlands område hör

1) landskapen Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, samt

2) av landskapet Österbotten alla kommuner utom de som hör till mellersta Finlands område.

2 §

Förfallodagarna för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie (30.12.2008/1135)

Mom. 1

Förfallodagarna för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie är den 15 dagen i mars, juni, september och december. (29.10.2020/746)

Mom. 2

När en försäkring tecknas bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för den försäkringspremie som skall betalas för det innevarande året och tiden före det. Samma förfarande skall iakttas, om en lantbruksföretagare försäkras med stöd av 12 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. När en försäkring upphör förfaller försäkringspremien omedelbart till betalning.

Mom. 3

Om en lantbruksföretagares arbetsinkomst förändras, ska försäkringspremien justeras från och med tidpunkten för förändringen. Den justerade försäkringspremien tas ut första gången på av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställd förfallodag. (30.12.2008/1135)

Mom. 4

Arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien förfaller till betalning på den förfallodag som avses i 1–3 mom. I fråga om denna förfallodag tillämpas dock vad som i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947) bestäms om uppskjutande av förfallodag. (30.12.2008/1135)

Mom. 5

De belopp som nämns i 1 mom. motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 84 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

2 a § (26.3.2015/338)

Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Mom. 1

Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift är den 15 dagen i mars, juni, september och december.

Mom. 2

Om försäkringen gäller i högst sex månader, kan hela arbetspensionsförsäkringsavgiften tas ut på en gång på en av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt bestämd förfallodag.

Mom. 3

När en försäkring tecknas eller fortsätter efter ett avbrott enligt 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare, bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för den arbetspensionsförsäkringsavgift som ska betalas för det innevarande året och tiden före det. Samma förfarande ska iakttas när stipendiaten försäkras med stöd av 12 a § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller omedelbart till betalning när försäkringen upphör eller avbryts i enlighet med 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Mom. 4

Om arbetsinkomsten eller försäkringstiden för en försäkring som fastställts i enlighet med 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare ändras med stöd av 10 d § i den lagen, bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften från tidpunkten för ändringen.

Mom. 5

En stipendiats grupplivförsäkringspremie förfaller till betalning samtidigt med arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Mom. 6

I fråga om förfallodagen för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie tillämpas vad som i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev bestäms om uppskjutande av förfallodag.

3 § (10.11.2016/954)

Ansökan om pension

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

4 § (10.11.2016/954)

Undertecknande av beslut

Mom. 1

Beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Pensionsskyddscentralen kan undertecknas maskinellt.

5 §

Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Mom. 1

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet på den andel enligt 135 § och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare som staten ska betala för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som ska betalas för december senast den 25 november samma år. För de åtgärder som avses ovan ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet bestämt. (30.12.2008/1135)

Mom. 2

Förskottet på statsandelen betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i tolv poster enligt följande för varje månad:

1) januari 5 procent,

2) februari 10 procent,

3) mars 10 procent,

4) april 5 procent,

5) maj 10 procent,

6) juni 10 procent,

7) juli 5 procent,

8) augusti 10 procent,

9) september 10 procent,

10) oktober 5 procent,

11) november 10 procent,

12) december 10 procent.

(29.10.2020/746)
Mom. 3

Då beloppen av förskotten justeras enligt 1 mom., fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den första bankdagen i december som följer närmast efter justeringen.

Mom. 4

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår. Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp för statsandelen beaktas vid den första förskottsbetalningen efter det att andelen fastställdes. För detta skall Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet av statsandelen senast den 20 dagen den månad som närmast föregår fastställandet.

Mom. 5

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på framställning av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2–4 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare annars skulle äventyras.

6 §

Beräkning av tidsperioderna

Mom. 1

Vid beräknandet av tidsperiodernas längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i tidsperioden divideras med trettio.

7 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Mom. 2

Bestämmelserna i 5 § i förordningen tillämpas första gången på statsandelen som hänför sig till år 2007.

Mom. 3

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2008/1135:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.


26.3.2015/338:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.


10.11.2016/954:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.


8.4.2020/205:

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna förordning tillämpas på betalningen av de försäkringsavgifter och försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om förfallodagen för avgiften eller premien är den 10 april 2020 eller därefter men senast den 31 juli 2020.


29.10.2020/746:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20061407/%3Asection/20220516