Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare 28.12.2006/1406

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) som följer:

1 § (10.11.2016/953)

Ansökan om pension

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

2 § (10.11.2016/953)

Undertecknande av beslut

Mom. 1

Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens beslut kan undertecknas maskinellt.

3 § (13.1.2022/24)

Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Mom. 1

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 5 november varje år beloppet av förskottet på statens i 140 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedda andel för följande kalenderår och justerar beloppet av förskottsraten för december innevarande år. Senast den 5 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. För de åtgärder som avses ovan ska Pensionsskyddscentralen senast den 15 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet föreskrivit.

Mom. 2

Förskottet på statsandelen betalas till Pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att förskottsraten står till Pensionsskyddscentralens förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, ska skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december som närmast följer efter justeringen.

Mom. 3

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 5 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen i 140 § 1 mom. i lagen om pension för företagare för föregående kalenderår. För detta ska Pensionsskyddscentralen tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet senast den 15 maj som närmast föregår fastställandet.

Mom. 4

Om beloppet av det förskott på statsandelen som betalats till Pensionsskyddscentralen är större än det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår ska Pensionsskyddscentralen betala skillnaden mellan dem till staten senast den tredje bankdagen i juli som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Om det betalda förskottet är mindre än det slutliga belopp som fastställts för statsandelen ska skillnaden betalas till Pensionsskyddscentralen den första bankdagen i juli som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Skillnaden mellan förskottet på statsandelen och det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår kan slås samman med det förskott på statsandelen som fastställts för juli innevarande år.

4 §

Beräkning av tidsperioderna

Mom. 1

Vid beräknandet av tidsperiodernas längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i tidsperioden divideras med trettio.

5 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Mom. 2

Bestämmelserna i 3 § i förordningen tillämpas första gången på den ansvarsfördelning mellan pensionsanstalterna och den statsandel som hänför sig till år 2007.

Mom. 3

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

10.11.2016/953:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.


12.9.2019/987:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2019.


13.1.2022/24:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20061406/%3Asection/20220516