Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 28.12.2006/1404 (F om reglemente för LPA)

(F om reglemente för LPA)

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 123 § i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §

Mom. 1

Av medlemmarna i delegationen och styrelsen för Lantbruksföretagasrnas pensionsanstalt skall minst hälften vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar pensionsanstalten undantag från detta.

Mom. 2

Medlemmarna i delegationen och styrelsen utses för tre kalenderår i sänder. En medlem kan avgå och kan av särskilda skäl skiljas från sitt uppdrag under mandatperioden. I denna medlems ställe skall en ny medlem utses för återstoden av mandatperioden

Mom. 3

Ingen får samtidigt vara medlem i både delegationen och styrelsen.

2 §

Mom. 1

Till delegationen hör tio företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar sådana personers ekonomiska intressen som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Pensionsskyddscentralen skall ge dessa organisationer tillfälle att lägga fram förslag till företrädare.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen fastställer delegationsmedlemmarnas arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar.

3 § (29.12.2009/1232)

Mom. 1

3 § har upphävts genom L 29.12.2009/1232.

4 §

Mom. 1

Delegationens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålls senast den 30 april och höstmötet senast den 15 december.

Mom. 2

Vid vårmötet skall

1) bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen framläggas,

2) frågan om fastställande av bokslutet för föregående år behandlas,

3) beslutas om de åtgärder som föregående års förvaltning och bokslut ger anledning till, samt

4) övriga ärenden som nämns i möteskallelsen behandlas.

Mom. 3

Vid höstmötet skall

1) vart tredje år väljas styrelsemedlemmar och deras suppleanter,

2) vart fjärde år eller vid behov oftare väljas en revisor och en eventuell revisorssuppleant samt beslutas om deras arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar, (30.3.2023/611)

3) beslutas om styrelsemedlemmarnas arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar för följande räkenskapsperiod, samt

4) övriga ärenden som nämns i möteskallelsen behandlas.

Mom. 4

Delegationen skall hålla ett extra möte, om delegationens ordförande eller pensionsanstaltens styrelse finner det nödvändigt. Ett extra möte skall även hållas, om jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Försäkringsinspektionen, Pensionsskyddscentralen, två revisorer eller minst tre av delegationens medlemmar skriftligen har yrkat det för behandling av ett angivet ärende.

Mom. 5

Delegationens extra möte skall hållas inom en månad efter det att yrkandet om ett extra möte har inkommit till delegationens ordförande eller styrelsen.

5 § (30.3.2023/611)

Mom. 1

Kallelse till delegationens möte ska sändas elektroniskt eller per post senast två veckor före mötet. Möteskallelsen sänds ut av styrelsen eller delegationens ordförande eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden.

Mom. 2

Beslut i ärenden som hör till delegationen fattas vid ett möte som kan ordnas också helt i elektronisk miljö eller så att en del av medlemmarna deltar i mötet genom distanskontakt i en elektronisk miljö.

6 §

Mom. 1

Vid delegationens möte får beslut inte fattas i andra än de ärenden som i enlighet med denna förordning skall behandlas där eller som särskilt anges i möteskallelsen, om inte samtliga ordinarie medlemmar är närvarande. Utan hinder av detta kan dock beslut fattas om att ett nytt möte skall hållas för behandling av ett visst ärende. Meddelande om ett nytt möte skall tillställas de frånvarande i enlighet med 5 §.

7 §

Mom. 1

Delegationen är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Om både ordförande och vice ordförande är förhindrade att närvara vid mötet eller jäviga att delta i behandlingen av ett ärende, skall mötet eller behandlingen av ärendet ledas av en av mötet utsedd delegationsmedlem.

Mom. 2

Vid delegationens möte fattas beslut med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Faller rösterna lika, gäller som beslut den åsikt som biträtts av ordföranden. Vid val avgör lotten.

Mom. 3

En delegationsmedlem får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller honom eller henne personligen.

8 §

Mom. 1

Till styrelsen hör fyra företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar sådana personers ekonomiska intressen som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare.

9 §

Mom. 1

Styrelsen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, i den utsträckning som det föreskrivs i de lagar som avses i 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och med stöd av dem,

1) fatta beslut i ärenden som gäller socialförsäkringsskyddet, grupplivförsäkringen, avträdelseförmånerna samt avbytarservicen,

2) ge utlåtanden och göra framställningar i frågor som hör till styrelsens uppgifter och om utvecklandet av dem,

3) sörja för att tillsynen över pensionsanstaltens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

4) godkänna en placeringsplan för pensionsanstalten,

5) besluta om placeringen av pensionsanstaltens medel,

6) årligen för pensionsanstalten upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse,

7) anställa och avskeda pensionsanstaltens verkställande direktör och övriga direktörer samt bestämma deras löner och andra anställningsvillkor,

8) anställa och avskeda pensionsanstaltens övriga anställda samt bestämma deras löner och andra anställningsvillkor,

9) kära och svara på pensionsanstaltens vägnar,

10) ha hand om de ärenden som enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) ankommer på styrelsen, samt

11) ha hand om pensionsanstaltens övriga ärenden som inte ankommer på delegationen.

Mom. 2

Styrelsen gör i 1 mom. 2 punkten avsedda framställningar om

1) utvecklande av lantbruksföretagarnas arbetsskadeskydd, av grupplivförsäkring, av utkomstskydd gällande ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), av främjandet av företagshälsovården och av avbytarservicen till social- och hälsovårdsministeriet,

2) utvecklande av lagen om pension för lantbruksföretagare till andra delar än beträffande grupplivförsäkring till Pensionsskyddscentralen,

3) utvecklande av avträdelsestödsförmånerna för lantbrukföretagare till jord- och skogsbruksministeriet.

Mom. 3

Styrelsen kan överföra i 1 mom. 1, 5, 8 och 11 punkten nämnda ärenden eller en del av dem för avgörande i en sektion. Till medlemmar i en sektion kan utöver styrelsemedlemmar utses endast anställda vid pensionsanstalten, och av sektionens hela medlemsantal skall mera än hälften vara medlemmar som styrelsen utsett bland sina medlemmar. Till medlemmar i sektioner som tillsatts för förberedande behandling av ärenden kan utöver styrelsemedlemmar utses anställda vid pensionsanstalten och utomstående sakkunniga.

Mom. 4

Styrelsen kan ge en styrelsemedlem eller pensionsanstaltens verkställande direktör eller någon annan anställd i uppdrag att avgöra i 1 mom. 1, 5, 8, 9 och 11 punkten nämnda ärenden eller en del av dem.

10 §

Mom. 1

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Styrelsen skall sammankallas, om minst två medlemmar skriftligen har yrkat det för behandling av ett angivet ärende.

Mom. 2

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande, av vilka minst en skall vara utsedd av ett ministerium och minst en vara vald av delegationen.

Mom. 3

Styrelsens beslut om godkännande av placeringsplanen skall fattas med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. I övriga ärenden fattas styrelsens beslut med enkel majoritet. Faller rösterna lika, gäller som beslut den mening som biträtts av ordföranden.

Mom. 4

En styrelsemedlem får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan styrelsemedlemmen och pensionsanstalten. En styrelsemedlem får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan pensionsanstalten och tredje man, om styrelsemedlemmen i ärendet har ett väsentligt intresse som kan stå i strid med pensionsanstaltens intresse. Vad som i detta moment föreskrivs om avtal gäller också andra rättshandlingar samt rättegångar och annan talan.

Mom. 5

Beslut i ärenden som hör till styrelsen fattas vid ett möte som kan ordnas också helt i elektronisk miljö eller så att en del av medlemmarna deltar i mötet genom distanskontakt i en elektronisk miljö. (30.3.2023/611)

11 §

Mom. 1

Vid delegationens och styrelsens möten skall föras protokoll, i vilket antecknas närvarande medlemmar samt förslag, beslut och omröstningar. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst en därtill utsedd, vid mötet närvarande medlem.

12 §

Mom. 1

Pensionsanstaltens namn tecknas av

1) styrelsens ordförande tillsammans med en annan ordinarie styrelsemedlem eller med verkställande direktören,

2) verkställande direktören tillsammans med en ordinarie styrelsemedlem eller med en av styrelsen därtill bemyndigad anställd, eller av

3) två av styrelsen bemyndigade anställda tillsammans.

Mom. 2

Pensionsanstalten skall utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna pensionsanstaltens namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna pensionsanstaltens namn.

13 §

Mom. 1

En stämning eller någon annan delgivning anses ha tillställts pensionsanstalten när den i laga ordning delgivits en person som har rätt att teckna pensionsanstaltens namn.

14 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Mom. 2

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.3.2023/611:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2023.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20061404/%3Asection/20230610