Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare (upphävd) 5.10.2006/874

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006):

1 § (10.11.2016/952)

Ansökan om pension

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

Mom. 2

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 7 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), ska han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över den tid han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.

2 § (10.11.2016/952)

Undertecknande av beslut

Mom. 1

Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens beslut kan undertecknas maskinellt.

3 §

Anmälningsskyldigheten för arbetsgivare som ingått försäkringsavtal

Mom. 1

En arbetsgivare som ingått försäkringsavtal skall i försäkringsansökan meddela om han avser anmäla de i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda löneuppgifterna för arbetstagarna till arbetspensionsförsäkringsbolaget årligen eller månatligen. Också en arbetsgivare som ordnar sina arbetstagares pensionsskydd i en pensionskassa eller en pensionsstiftelse skall meddela om han avser göra den nämnda anmälningen av löneuppgifterna till pensionsanstalten årligen eller månatligen. Vill arbetsgivaren senare ändra anmälningsintervallen, skall han meddela detta skriftligen till pensionsanstalten senast före utgången av november, varvid ändringen träder i kraft från ingången av följande kalenderår.

Mom. 2

En arbetsgivare som anmäler löneuppgifterna årligen skall med hjälp av det anmälningsförfarande som anstalten använder anmäla uppgifterna till pensionsanstalten enligt följande:

1) löneuppgifterna för ett anställningsförhållande enligt lagen om pension för arbetstagare som upphört och de övriga uppgifter som behövs för skötseln av försäkringen skall anmälas utan dröjsmål, eller inom en utsatt tid som arbetsgivaren och pensionsanstalten kommit överens om särskilt; uppgifterna för varje kalenderkvartal dock skall anmälas senast under därpå följande kalendermånad,

2) i fråga om arbetstagare som arbetar utomlands och som försäkrats enligt 5 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall löneuppgifterna för anställningsförhållandena anmälas på samma sätt som föreskrivs i 1 punkten; samma förfarande tillämpas, om den arbetsinkomst som ligger till grund för pensionen har bestämts enligt 150 § 6 mom. i nämnda lag,

3) årsinkomsten för de anställningsförhållanden som fortsätter vid utgången av kalenderåret skall anmälas före utgången av därpå följande januari månad,

4) de uppgifter om arbetstagaren och hans eller hennes lön som behövs för pensionen skall anmälas utan dröjsmål,

5) de för avslutande av försäkringen nödvändiga uppgifter om arbetstagare och hans eller hennes lön som avses i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall anmälas inom två månader från försäkringens upphörande.

Mom. 3

En arbetsgivare som sköter sin anmälningsskyldighet månatligen skall meddela de uppgifter som avses i 144 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare till pensionsanstalten senast den 20 dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden.

3 § har upphört att gälla fr.o.m 1.1.2019. Se L 1269/2018.

4 §

Tillfälliga arbetsgivares anmälningsskyldighet och betalning av arbetspensionsförsäkringsavgiften

Mom. 1

En tillfällig arbetsgivare som ordnar sin arbetstagares pensionsskydd i ett pensionsförsäkringsbolag utan att göra en försäkringsansökan, skall senast den 20 dagen i varje kalendermånad till arbetspensionsförsäkringsbolaget med hjälp av de anmälningsförfaranden som bolaget använder anmäla de uppgifter som avses i 147 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare samt betala arbetspensionsförsäkringsavgift för de löner som han betalat under föregående månad. En tillfällig arbetsgivare skall utöver sitt namn anmäla sitt företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, sin personbeteckning som identifieringsuppgifter. En tillfällig arbetsgivare som varken har företags- och organisationsnummer eller personbeteckning skall utöver sitt namn uppge sitt födelsedatum.

4 § har upphört att gälla fr.o.m 1.1.2019. Se L 1269/2018.

5 § (10.11.2016/952)

Innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Mom. 1

Arbetsgivaren innehåller månatligen arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på basis av det belopp av betjäningsavgifter som en arbetstagare som får betjäningsavgifter av allmänheten meddelar med stöd av 70 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

En sjukkassa som verkar i samband med en arbetsgivare innehåller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på den kompletteringsdagpenning som de betalar till en arbetstagare och redovisar den avgift som den innehållit till arbetsgivaren.

6 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Mom. 2

Om en arbetsgivare har arbetstagare som vid denna förordnings ikraftträdande omfattas av lagen om pension för arbetstagare (395/1961), tillämpas i fråga om arbetsgivarens anmälningsskyldighet 3 § 2 mom. i denna förordning från och med förordningens ikraftträdandet.

Mom. 3

Om en arbetsgivare har arbetstagare som vid denna förordnings ikraftträdande omfattas av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), och som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) anses omfattas av ett försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare, i fråga om vilket försäkringsgivaren är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, tillämpas i fråga om arbetsgivarens anmälningsskyldighet 3 § 3 mom. i denna förordning från och med förordningens ikraftträdandet.

Mom. 4

På andra än i 3 mom. avsedda arbetsgivare som har arbetstagare som vid denna förordnings ikraftträdande omfattas av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare tillämpas i fråga om anmälningsskyldighet och betalning av arbetspensionsförsäkringsavgift bestämmelserna i förordningens 4 § från och med ikraftträdandet.

Mom. 5

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

2–4 mom. har upphört att gälla fr.o.m 1.1.2019. Se L 1269/2018.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2011/1306:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.


10.11.2016/952:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20060874/%3Asection/20220516