Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall 15.12.2004/1148 (F om uträkning av arbetspension i vissa fall)

(F om uträkning av arbetspension i vissa fall)

Denna förordning har upphävts genom L 19.5.2006/396, som gäller fr.o.m. den 1.1.2007. Se ändå L 396/2006 32 a § om tillämpningen av denna förordning.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 mom. i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) och 17 § 1 mom. i lagen av den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969),

sådana de lyder, 11 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare i lag 634/2003 och 17 § 1 mom. i lagen om pension för företagare i lag 891/2004:

Omvandling av pension som omfattas av grundskyddet

1 §

Mom. 1

Om ålderspension med stöd av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes, omvandlas pensioner enligt grundskyddet som intjänas efter den 31 december 2004 med tillämpning av koefficienterna i tabellen nedan och 5 a § i lagen om pension för arbetstagare så, att de försäkringsmatematiskt motsvarar pensionsåldern enligt vad som bestäms i 3–5 mom.

Mom. 2

Om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956) börjar vid en pensionsålder som är lägre än 62 år enligt 14 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner, eller om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner, där pensionsåldern är lägre än 62 år, beviljas i förtid, skall pensioner enligt grundskyddet som tjänas in efter den 31 december 2004 beviljas såsom ålderspension på grundval av den pensionsålder som avses i 14 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner och med tillämpning av koefficienterna i tabellen nedan och 5 a § i lagen om pension för arbetstagare och omvandlas så att de motsvarar nämnda pensionsålder enligt vad som bestäms i 3–5 mom.

Mom. 3

Pensionsålderskoefficienterna är

PensionsålderKoefficient PensionsålderKoefficient
50 eller lägre1,891581,391
511,823591,333
521,757601,276
531,693611,168
541,630621,078
551,568631,000
561,508641,000
571,449651,000
Mom. 4

Pensionsåldern bestäms med en månads noggrannhet och den koefficient som motsvarar denna ålder räknas ut på basis av tabellen med en tusendels noggrannhet med användning av lineär interpolation.

Mom. 5

Om pensionen börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes uträknas pensionsbeloppet så att det först motsvarar 62 års ålder genom att pensionsbeloppet minskas med 7,2 procent. Beloppet av den pension som räknats ut på detta sätt omvandlas att motsvara pensionsåldern genom att den multipliceras med den koefficient i tabellen som motsvarar pensionsåldern 62, varefter inkomsten divideras med den koefficient som motsvarar pensionsåldern.

Mom. 6

Om den pensionssökande uppfyller de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetspension som anges i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare år 2005 eller senare och sökanden när förutsättningarna uppfylls har fyllt eller fyller 62 år, har han eller hon vid 62 års ålder rätt till ålderspension intjänad enligt grundskyddet utan förtidsminskning.

Pension som omfattas av grundskyddet enligt lagen om pension för företagare

2 §

Mom. 1

Om ålderspension med stöd av 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) börjar före 62 års ålder, beviljas sådan i anslutning till samma företagarverksamhet och efter den 31 december 2004 intjänad pension enligt grundskyddet omvandlad i enlighet med 1 § 4 mom. så att den börjar vid samma ålder, dock tidigast vid 60 års ålder.

Omvandling av pension enligt tilläggsskyddet

3 §

Mom. 1

Om en försäkring omfattar kvantitativ tilläggspension i anslutning till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspensionen enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare och ålderspensionen börjar senare än från ingången av månaden efter den då pensionsåldern för tilläggspensionen uppnåddes, omvandlas beloppet av den intjänade tilläggspensionen försäkringsmatematiskt så, att kapitalvärdet för ålderspensionen bibehålls. Uppskjutandet av pensionen enligt tilläggsskyddet räknas ut för hela uppskovstiden med den kapitalvärdeskoefficient som gäller vid utgången av den månad som föregår den månad då pensionen börjar. Koefficienten skall motsvara den pensionssökandes ålder med en månads noggrannhet vid utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar samt den pensionssökandes kön.

Mom. 2

Om en försäkring omfattar kvantitativ tilläggspension i anslutning till ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionen enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare och ålderspensionen börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då pensionsåldern uppnåddes, omvandlas beloppet av den intjänade tilläggspensionen försäkringsmatematiskt så, att kapitalvärdet för ålders- och invalidpensionen bibehålls. Omvandlingen görs med de kapitalvärdeskoefficienter som gäller vid utgången av den månad som föregår pensionens begynnelsetidpunkt. Koefficienterna skall motsvara den pensionssökandes ålder med en månads noggrannhet vid utgången av den månad som föregår den månad då pensionen börjar samt den pensionssökandes kön.

Mom. 3

Om tilläggspensionsarrangemanget har omfattats av flera olika försäkringar och pensionsåldern i fråga om en eller flera försäkringar är lägre än 65 år, omvandlas pensionen enligt tilläggsskyddet för varje period så att den motsvarar pensioneringsåldern genom att den pension som motsvarar 65 års ålder först omvandlas att motsvara pensionsåldern för den sista försäkringsperioden med kapitalvärdeskoefficienterna för den tidpunkt då perioden upphör. Pension som räknats ut enligt detta omvandlas så att den motsvarar pensionsåldern enligt 1 eller 2 mom.

4 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (1340/1999).

Mom. 3

Om den pensionssökande har uppnått pensionsåldern före den 1 januari 2000 och ålderspensionen börjar den 1 januari 2000 eller senare, uträknas förhöjningen på pensionen enligt grundskyddet på grundval av uppskovstiden före den 1 januari 2000 enligt det social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (500/1986) som gäller före nämnda tidpunkt.

Mom. 4

Om den pensionssökande har uppnått pensionsåldern före den 1 januari 2005 och ålderspensionen börjar den 1 januari 2005 eller senare, uträknas förhöjningen på pensionen enligt grundskyddet på grundval av uppskovstiden efter den 31 december 1999 enligt det social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall (1340/1999) som gäller före nämnda tidpunkt.

Mom. 5

Om en pensionssökande som är född före 1945 går i förtida ålderspension före 62 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden före den då 60 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt grundskyddet som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern enligt villkoren och grunderna i 6 § 1 mom. 1 punkten i det fribrev som motsvarar minimiskyddet och gäller den 31 december 2004.

Mom. 6

Om en pensionssökande som är född före 1950 går i förtida ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner före 62 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden efter den då 55 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt grundskyddet som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner i enlighet med villkoren och grunderna i 6 § i det fribrev som gäller den 31 december 2004.

Mom. 7

Om en före 1947 född deltidspensionerad pensionssökande övergår till förtida ålderspension före 63 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden efter den då 60 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt grundskyddet som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern enligt 4 mom.

Mom. 8

Om en före 1950 född deltidspensionerad pensionssökande övergår till förtida ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner före 63 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden efter den då 55 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt grundskyddet som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner i enlighet med villkoren och grunderna i 6 § i det fribrev som gäller den 31 december 2004.

Mom. 9

I de situationer som nämns ovan i 5–8 mom. omvandlas det pensionsbelopp som tjänats in inom grundskyddet på så sätt att det motsvarar pensionsåldern så, att kapitalvärdet för ålders- och invalidpension bibehålls. Omvandlingen utförs med stöd av de kapitalvärdeskoefficienter som gäller vid utgången av den månad som föregår den månad då pensionen börjar. Koefficienterna skall motsvara den pensionssökandes ålder med en månads noggrannhet vid utgången av den månad som föregår pensionens begynnelsetidpunkt samt den pensionssökandes kön.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20041148/%3Asection/20220516