Innehållsförteckning
StPEF

Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 16.12.2004/1146

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 3 och 6 § i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), av dessa lagrum 2 och 3 § sådana de lyder i lag 895/2004:

1 §

Mom. 1

Vid beräkning av den förmån som intjänas under tiden för vård av barn under tre år beaktas förmånsdagarna högst fram till den dag då barnet fyller tre år. Den förmån som intjänas för delar av månader beräknas då så att den kalkylerade inkomsten divideras med 25 och multipliceras med antalet förmånsdagar.

2 § (13.10.2016/847)

Mom. 1

Vid beräkning av den förmån som intjänas under studietiden periodiseras den tid som avses i 3 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) över den månad då examen avläggs och de föregående kalendermånaderna. Förmånen intjänas dock inte för den tid som föregår den månad som följer efter uppnåendet av 18 års ålder. Till förmånen berättigar en examen som har avlagts senast den månad då den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnåtts.

3 §

Mom. 1

Högskoleexamina som avses i 3 § i den lag som nämns i 2 § är

1) högre och lägre högskoleexamina som avlagts vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009) samt vid Försvarshögskolan,

2) yrkeshögskoleexamina som avlagts vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) samt vid Högskolan på Åland,

3) examina som avlagts utomlands och som motsvarar de examina som avses i 1 och 2 punkten.

(13.10.2016/847)
Mom. 2

Yrkesinriktade grundexamina enligt 3 § i den lag som nämns i 2 § är de yrkesinriktade grundexamina som avses i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), övriga yrkesexamina som avlagts vid läroanstalter under offentlig tillsyn samt yrkesexamina som avlagts utomlands och motsvarar ovan avsedda examina. (13.10.2016/847)

Mom. 3

Om nivån på en examen som avlagts utomlands inte kan fastställas på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., bestäms rätten till förmån enligt den tid som studierna enligt utbildningsprogrammet tar i anspråk.

Mom. 4

4 mom. har upphävts genom F 13.12.2007/1243. (13.12.2007/1243)

4 §

Mom. 1

Läroanstalten är skyldig att lämna Folkpensionsanstalten uppgifter om de personer som har avlagt en i 3 § avsedd examen. Vidare skall läroanstalten uppge av vilken nivå examen är samt datum för när utbildningen påbörjats och avslutats.

Mom. 2

Har en person fått stöd enligt studiestödslagen (65/1994) för studier utomlands, ska personen efter att ha avlagt en i 3 § avsedd examen lämna Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. om en examen som avlagts utomlands på det sätt som Folkpensionsanstalten bestämmer. Har en person fått studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning för studier utomlands, ska personen dock lämna ovan nämnda uppgifter om en examen som avlagts utomlands till den myndighet som anges i en förordning av republikens president på det sätt som denna myndighet bestämmer. (13.12.2007/1243)

5 §

Mom. 1

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn är skyldiga att omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över gällande föräldrar som erhåller i 2 § i den ovan i 2 § nämnda lagen avsett stöd för hemvård av barn och vilka har meddelat att de är förhindrade att förvärvsarbeta på grund av vård av barn under tre år. Dessutom är Folkpensionsanstalten skyldig att underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över och som avses i 4 §. (13.12.2007/1243)

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen är skyldig att registrera de uppgifter som behövs för att fastställa förmånen.

6 §

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen ger på ansökan ett i 7 § i den lag som nämns i 2 § avsett beslut om den förmån som intjänas för tiden för vård av barn under tre år, efter att barnet har fyllt tre år och uppgifterna om de stöd som betalats på basis av hemvård av barn finns i Pensionsskyddscentralens register. I samband med ett pensionsfall kan beslutet fattas innan barnet fyllt tre år.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen skall med tanke på fattandet av beslutet vid behov begära utlåtande av Folkpensionsanstalten angående de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. På Pensionsskyddscentralens begäran skall den person som ansökt om beslut uppge det datum då examen avlagts samt den läroanstalt där han eller hon avlagt examen.

7 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2007/1243:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.


13.10.2016/847:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20041146/%3Asection/20220627