Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt (upphävt) 5 §

5 §

Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Mom. 1

I familjepensionsärenden är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt enligt 103 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner, när förmånslåtaren under de två senaste kalenderåren har haft ett större belopp av de arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 4 § 4 punkten i lagen om kommunala pensioner än beloppet av de sammanlagda arbetsinkomsterna enligt alla de pensionslagar för den privata sektorn som avses i 4 § 5 punkten i nämnda lag. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket förmånslåtaren före sitt dödsår senast har haft arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag som avses i denna paragraf, och det år som omedelbart föregår detta år.