Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 11 § 1 mom. 24 §

24 §

1.1.2005
Mom. 1
Om pensionen enligt grundskyddet samordnas enligt 2004 års bestämmelser, samordnas tilläggspensionsskyddet, utan hinder av vad som föreskrivs i 19 och 20§, på så sätt att det belopp med vilket den primära förmånen som avses i 19 § 1 momentet överskrider den samordningsgräns som fastställts enligt 2004 års bestämmelser, avdras från pensionen enligt tilläggspensionsskyddet.
Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 11 § 1 mom.