Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 11 § 1 mom. 8 §

8 §

Mom. 1
Försäkringspremien och den ränta som skall inkluderas i den, bestäms enligt de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt.