Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 11 § 1 mom. 3 §

3 §

1.1.2005
Mom. 1
Försäkringsavtalet gäller sådan verksamhet som avses i lagen om pension för företagare och som försäkringstagaren har tagit en obligatorisk eller frivillig grundförsäkring för hos försäkringsgivaren i enlighet med nämnda lag. Försäkringsavtal kan inte ingås med en företagare som vid sidan av ålderspension eller förtida ålderspension bedriver företagarverksamhet som försäkrats frivilligt enligt 11 § i lagen om pension för företagare.