Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 11 § 1 mom. 2 §

2 §

1.1.2005
Mom. 1
Försäkringsgivarens, försäkringstagarens och förmånstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid tillfället gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som getts med stöd av den, på de grunder och försäkringsvillkor som social och hälsovårdsministeriet har fastställt, på den karta över registrerbara tilläggsförmåner som Pensionsskyddscentralen har fastställt samt på bestämmelserna i försäkringsavtalet.
Mom. 2
Om ändringar fastställs i grunderna eller villkoren för försäkringen, träder de omedelbart i kraft, om inte annat stadgats om ikraftträdandet.