Lag om sjömanspensioner 64 §

64 §

(9.8.2002/655; Mu:1.10.2004/884)
Mom. 1

Om inte något annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar dessutom 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom. samt 17 j § lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Till den del pensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).