Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 6 §

6 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (1412/2006).

Mom. 3

På engångsbelopp som hänför sig till en tidpunkt före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.