Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 5 §

5 §

Avrundning av ålder och fastställande av koefficienter

Mom. 1

Vid tillämpningen av denna förordning beräknas tidsperioderna samt åldern för pensionstagaren och pensionstagarens barn med en månads noggrannhet så att de dagar som överstiger hela månader inte beaktas. Koefficienterna fastställs utifrån tabellerna i 1–3 § med en hundradels noggrannhet genom lineär interpolation.