Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 3 §

3 §

Familjepension

Mom. 1

Engångsbeloppet av familjepension fastställs genom att den pension som tas till grund för engångsbeloppet beräknas separat för varje förmånstagare och genom att dessa pensioner därefter omvandlas till engångsbelopp. Engångsbeloppet av familjepensionen utgörs av det sammanlagda beloppet av de på så sätt beräknade engångsbeloppen.

Mom. 2

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet till förmånstagaren fås genom att personens årliga familjepension multipliceras med en koefficient som framgår av tabellen i detta moment och som är beroende av antalet barn som är förmånstagare.

Antal barn som får pension Koefficient för efterlevande make och tidigare make Koefficient för barn
0 1,00
1 1,00 1,00
2 1,15 1,02
3 1,77 1,06
4 eller flera 2,53 1,13
Mom. 3

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet omvandlas till ett engångsbelopp genom att den multipliceras med en koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder. Som koefficient för en efterlevande make eller förmånslåtarens tidigare make används den koefficient som anges i tabellen i 1 § 2 mom. De koefficienter för engångsbelopp som motsvarar barnets ålder är

Barnets ålder Koefficient när pensionens slutålder är
  18 år 21 år 24 år
0 15,14 17,18 19,10
1 14,43 16,51 18,47
2 13,71 15,83 17,83
3 12,98 15,14 17,18
4 12,23 14,43 16,51
5 11,46 13,71 15,83
6 10,68 12,98 15,14
7 9,88 12,23 14,43
8 9,07 11,46 13,71
9 8,24 10,68 12,98
10 7,40 9,88 12,23
11 6,54 9,07 11,46
12 5,66 8,24 10,68
13 4,76 7,40 9,88
14 3,85 6,54 9,07
15 2,91 5,66 8,24
16 1,96 4,76 7,40
17 0,99 3,85 6,54
18 0,00 2,91 5,66
19 1,96 4,76
20 0,99 3,85
21 0,00 2,91
22 1,96
23 0,99
24 0,00