Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 9 §

9 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (505/2011).

Mom. 3

Denna förordning tillämpas på pensionsansökan som blir anhängig den 1 januari 2017 eller senare. Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter den 31 december 2004, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats.