Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 7 §

7 §

Behörig pensionsanstalt i ärenden som gäller specialpension inom lantbruket

Mom. 1

Om arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet har rätt till avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) eller rätt till avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i egenskap av behörig pensionsanstalt de i 106 § 1 mom. och 107 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivna uppgifterna med undantag för familjepensionsärenden. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter dock inte den behöriga pensionsanstaltens uppgifter, om den behöriga pensionsanstalten bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

I familjepensionsärenden sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den behöriga pensionsanstaltens uppgifter om förmånslåtaren vid sin död fick sådan avträdelsepension eller sådant avträdelsestöd som avses i 1 mom. och den behöriga pensionsanstalten inte bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om förmånslåtaren före sin död hade beviljats rätt till avträdelsestöd enligt 1 mom., men avträdelsestödet ännu inte börjat betalas ut vid förmånslåtarens död, bestäms den behöriga pensionsanstalten i familjepensionsärendet enligt 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare.