Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 6 §

6 §

Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller familjepension

Mom. 1

I ärenden som gäller familjepension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken förmånslåtarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren före förmånslåtarens död. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket förmånslåtaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före sin död samt det år som omedelbart föregår det året.

Mom. 2

Det som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren ska även tillämpas när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.