Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 5 §

5 §

Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller arbetslivspension

Mom. 1

I ärenden som gäller arbetslivspension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren i den femåriga granskningstid som föregår det år arbetslivspensionsansökan blev anhängig.

Mom. 2

Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

Mom. 3

I arbetslivspensionsärenden ska 3 § 2–4 mom. tillämpas vid bestämmandet av den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn. I sådana fall ska det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig jämställas med det år då arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 4

Det som i 1–3 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren ska även tillämpas när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas. I sådana fall jämställs den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare med den granskningstid som det föreskrivs om i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.