Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 4 §

4 §

Tvåårig granskningstid i rehabiliteringsärenden

Mom. 1

I rehabiliteringsärenden bestäms den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt det som i 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare samt i 3 § föreskrivs om hur den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn bestäms i invalidpensionsärenden. I sådana fall ska det år som rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med det år arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.