Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (kumottu) 3 §

3 §

Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller invalidpension

Mom. 1

I ärenden som gäller invalidpension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren i den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år arbetsoförmågan började samt det år som omedelbart föregår det året.

Mom. 2

Om arbetstagaren har försäkrade arbetsinkomster endast under det första kalenderåret av den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under det kalenderåret.

Mom. 3

Om den inkomst för återstående tid som ligger till grund för invalidpensionen bestäms enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under det år arbetsoförmågan började samt det kalenderår som omedelbart föregår det året. Arbetsinkomsterna under det år arbetsoförmågan började ska beaktas fram till utgången av den månad under vilken arbetsoförmågan börjat.

Mom. 4

Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster under den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, och inkomsten för återstående tid inte bestäms på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderår som föregår granskningstiden. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats före den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare samt det år som omedelbart föregår det året.

Mom. 5

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1–4 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn och fastställandet av pension för återstående tid på grundval av inkomst under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare jämställs med vad som föreskrivs i 90 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.