Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt (upphävt) 6 §

6 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om kommunala pensioner (15/2009).

Mom. 3

Denna förordning tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga den 1 januari 2012 eller därefter. Om arbetstagaren inte har arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag som avses i 4 § 4 eller 5 punkten i lagen om kommunala pensioner efter den 31 december 2004 tillämpas i stället för denna förordning de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.