Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt (upphävt) 4 §

4 §

Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt i deltidspensionsärenden

Mom. 1

I deltidspensionsärenden är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt om det anställningsförhållande eller den tjänstgöring från vilken arbetstagaren går i deltidspension omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn som avses i 4 § 4 punkten i lagen om kommunala pensioner.